TrzyBiada.pl
30
WRZ
0
2343
Lubię to
DAWID
 
 
Imię Dawid znaczy "Umiłowany". Dawid jest typem na naszego Pana, który jest "umiłowanym Synem Bożym" (Mat. 3:17) oraz na Kościół, który jest przyjęty w "Onym umiłowanym" (Efez. 1:6). Nasz Pan ma panować na wzór Dawida, o czym była powiadomiona Maria, matka Jezusa przez Anioła Gabriela: "Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego będzie nazwany i da Mu Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego" (Łuk. 1:26-33).
 
Dawid był pomazany trzy razy:
 
(1) Przez Samuela, z rozporządzenia Bożego (1 Sam. 16:1-13)
(2) Przez pokolenie Judy (2 Sam. 2:1-4)
(3) Przez resztę pokoleń Izraela (2 Sam. 5:1-3)
 
 
Pierwsze pomazanie reprezentuje pomazanie Pana Jezusa Duchem Świętym przy poświęceniu w Jordanie (Mat. 3:16).
 
 
Drugie pomazanie reprezentuje uznanie naszego Pana za swego króla przez lud Boży w wieku Ewangelii.
 
Trzecie pomazanie reprezentuje uznanie naszego Pana, jako Króla, przez cały świat.
 
 
Dawid królował nad Judą 7 lat, a nad Izraelem 33 lata (1 Król. 2:11); łącznie królował 40 lat.
 
 
 
 
 
ROZWAŻANIA CHRONOLOGICZNE
 
 
Ustalenie początku panowania królów:
 
 
Sedekiasz, ostatni król Izraela, został zdetronizowany w roku p.n.e. .............................. 606
 
Okres królów trwał lat ................................................................................................. 513
 
Okres panowania królów rozpoczął się w roku p.n.e. ................................................... 1119
 
 
Wyliczenie daty rozpoczęcia panowania Dawida nad Izraelem:
 
 
Saul królował 40 lat (Dz. Ap. 13:21) .............................................................................. 40
 
Dawid królował nad Judą 7 lat ........................................................................................ 7
 
Od początku okresu królów do panowania Dawida nad Izraelem, lat ............................... 47

Okres Królów rozpoczął się w roku p.n.e. ................................................................... 1119
 
Od początku okresu królów do panowania Dawida nad Izraelem upłynęło lat ................... 47
 
Początek panowania Dawida nad Izraelem (1119 – 47 = 1072), rok ............................. 1072
 
 
Od stworzenia Adama do roku 1072 upłynęło 3056 lat:
 
 
Adam został stworzony w roku p.n.e .............................................................................. 4128
 
Dawid rozpoczął panowanie nad Izraelem w roku p.n.e. .................................................. 1072
 
Od panowania Adama do panowania Dawida nad Izraelem (4128 – 1072 = 3056) jest lat .3056


 
 
Od panowania Dawida nad Izraelem
do panowania naszego Pana Jezusa Chrystusa jest także 3056 lat:

 
Panowanie Dawida nad Izraelem rozpoczęło się w roku p.n.e .......................................... 1072
 
Początek panowania naszego Pana po ucisku nastąpi w roku ............................................1984
Od uniwersalnego panowania Dawida
do uniwersalnego panowania Chrystusa (1072 + 1984 = 3056) jest lat ........................... 3056
 
 
Załączony rysunek ułatwia zrozumienie tej wspaniałej symetrii.
 
Uniwersalne figuralne panowanie Dawida (rok 1072 p.n.e.) wypada w środku lat między panowaniem Adama w najpierwszym królestwie Bożym na ziemi (rok 4128 p.n.e.) a królestwem Jezusa Chrystusa "Wtórego Adama", "Syna Dawidowego", pozafiguralnego "Cyrusa" (Słońce) po zniszczeniu "Babilonu" i skończeniu się 70 lat od wymówienia władzy poganom (1914 + 70 = 1984).

 
SZCZEGÓLNY OBRAZ Z ŻYCIA DAWIDA
 
 
 
Dawid miał 37 lat, gdy rozpoczął panowanie nad Izraelem:

 
Dawid rozpoczął swoje panowanie nad pokoleniem Judy mając lat .............................. 30
Nad pokoleniem Judy panował lat ................................................................................ 7
Gdy rozpoczął panować nad całym Izraelem miał lat .................................................. 37
 
 
Jeżeli rok 1984 jest rokiem równoległym do panowania Dawida nad Izraelem, gdy miał 37 lat, to jaki rok będzie równoległym do roku jego urodzenia?
 
 
1984 – 37 = 1947
 
 
Rok 1947 jest czasem narodzenia się państwa Izrael, ponieważ 29 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych większością przeszło dwóch trzecich głosów zatwierdziło projekt Komitetu Specjalnego Narodów Zjednoczonych z dnia 1.09.1947 roku dotyczący podziału Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. W przeddzień opuszczenia Palestyny przez Brytyjczyków 15 maja 1948 roku zostało proklamowane państwo Izrael. Zaznaczyć należy, że powyższej decyzji sprzeciwili się Arabowie i oświadczyli, że użyją siły w celu udaremnienia jej realizacji. Z powyższego wynika, że postacie Dawida i Izaaka mają swoje obrazowe odpowiedniki w sferze duchowej i ziemskiej.
 
Jeżeli ziemski "Dawid" urodził się w roku 1947, to na który rok przypada jego panowanie nad Judą?
 
 
Urodzenie "Dawida" – "Izraela", rok ......................................................................... 1947
Został uznany za króla nad pokoleniem Judy, gdy miał lat ............................................. 30
Panowanie Dawida nad Judą rzutuje na rok ............................................................. 1977
 
 
Jak już wspomniano, rok 1977 wskazuje na koniec Wysokiego Powołania (śmierć Sary). W tym czasie Pan będzie królował nad zapieczętowanym Kościołem reprezentowanym przez pokolenie Judy, które uznało Jezusa za swego Króla.
 
Brat Russell w artykule pt. "Dawid otrzymał Królestwo", pisze: "Dawid liczył sobie 30 lat, gdy umarł Saul. Przez 10 lat poprzednich miał on urozmaicone życie. Z powodu zazdrości był wygnany z domu Saula i ścigany jak dzika bestia"(R3234). Trudności Dawida rozpoczęły się po 20 roku jego życia, gdy zabił Goliata i wszedł na dwór Saula. Jeżeli narodzenie Dawida rzutuje na rok 1947, to jego 20 rok życia oraz walka z Goliatem wypada na rok 1967, co jest zgodne z faktami.
 
 
JEREMIASZ
 
 
Z proroctwa Jeremiasza (1:1-3) dowiadujemy się, że Jeremiasz był prorokiem Bożym w ściśle określonym czasie: od 13 roku panowania króla Jozjasza, aż do 11 roku Sedekiasza.
 
Jozjasz panował od 659 do 628 roku p.n.e.
 
Od którego roku zaczął prorokować Jeremiasz?
 
 
Jozjasz rozpoczął panowanie w roku p.n.e. ............................................................... 659
13 lat panowania Jozjasza ......................................................................................... 13
Jeremiasz zaczął prorokować (659 – 13 = 646) w roku p.n.e. ..................................... 646
 
 
Do którego roku prorokował Jeremiasz?
 
Jedenasty rok panowania Sedekiasza przypada na rok 606 p.n.e. i jest końcem prorokowania Jeremiasza. Jeremiasz był więc prorokiem przez okres 40 lat (646 – 606 = 40).
 
 
 
 
Rok 606 p.n.e. rzutuje na rok 1914 n.e. ⇒  2520 – 606 = 1914
Rok 646 p.n.e. rzutuje na rok 1874 n.e. ⇒  1914 –   40 = 1874
 
 
Powyższe obliczenie wykazuje, że pozaobrazowym prorokiem Bożym dla całego chrześcijaństwa był lud w prawdzie z bratem Russellem na czele, w okresie od 1874 do 1914 roku.
 
Które z proroctw Jeremiasza najdobitniej przedstawia klęskę Żydów?
 
Jest to proroctwo o 70 latach spustoszenia (Jer. 25:8-12).
 
Kiedy zostało napisane to proroctwo?
 
Z proroctwa Jeremiasza dowiadujemy się, że było to w 23 roku prorokowania Jeremiasza.
 
Początek prorokowania Jeremiasza przypada na rok p.n.e. ....................................... 646
23 lat prorokowania .................................................................................................. 23
Czas napisania proroctwa Jer. 25:8-12 (646 – 23 = 623), rok p.n.e. .......................... 623
 
 
Równoległość:
 
 
Początek działalności pozaobrazowego Jeremiasza, rok .......................................... 1874
23 lat prorokowania .................................................................................................. 23
Czas zapowiedzi klęski nominalnego chrześcijaństwa (1874 + 23 = 1897), rok ......... 1897
 
 
Rok 1897 jest czasem napisania IV Tomu Wykładów Pisma Świętego pt. "Walka Armageddonu", w którym Autor wykazuje znikomość środków zaradczych i nieunikniony upadek złych systemów, począwszy od roku 1914. Ta zapowiedź zniszczenia miała miejsce 17 lat przed rokiem 1914, tak jak proroctwo Jeremiasza (25:8-12), ogłoszone na 17 lat przed rokiem 606 p.n.e., było zapowiedzią zniszczenia mającego trwać 70 lat.

Jeżeli początek zniszczenia jest tak wyraźnie zaznaczony, to jego koniec można łatwo obliczyć:
 
 
1914  +  70  =  1984
 
 
Zauważmy, że na 17 lat przed rokiem 1984, wypadki roku 1967 są również zapowiedzią, że zbliża się ostateczny koniec.

Liczba "70" jest wysoce symboliczna, bo jest iloczynem cyfr 7 i 10 (7 x 10 = 70). Liczba ta ma najwyraźniej zastosowanie w Boskiej matematyce, jeśli chodzi o powiązanie ze sobą różnych wydarzeń Żniwa wieku Ewangelii:
 
 
(1) Skończenie się "Dwójnasobu" Izraela .............................................. rok 1878
                                                70
      Proklamacja państwa Izrael ................................................ ........... rok 1948
 
 
(2) Czas napisania IV Tomu .................................................................. rok 1897
                                                                                                                      70
      Walka Dawida z Goliatem ............................................................... rok 1967
 

(3) Czas posłannictwa do Izraela,
      wygłoszonego przez brata Russella w Hippodromie .......................... rok 1910
                                                                                                                      70
      Wydarzenia, jakie nastąpią w Izraelu i w świecie
      po zabraniu Kościoła ....................................................................... rok 1980
 

(4) Początek końca "Czasów Pogan" ..................................................... rok  1914
                                                                                                                      70
     Początek ziemskiej fazy królestwa Bożego
     po upadku Babilonu .......................................................................... rok 1984

 
 
EZECHIEL
 
 
Działalność proroka Ezechiela nakładała się na ostatnie lata działalności proroka Jeremiasza i była kontynuowana dalej, natomiast działalność proroka Daniela ciągnęła się jeszcze dalej. Z proroctwa Ezechiela (1:1-3) wynika, że Ezechiel miał 30 lat w piątym roku po zakończeniu się panowania króla Jojachina (piąty rok niewoli króla), którego trzymiesięczne królowanie (2 Kron. 36:9) jest według rachuby żydowskiej włączone do ostatniego roku panowania jego ojca, Jojakima. Jojakim panował od roku 628 do roku 617 p.n.e.
 
Obliczenie:
 
 
Koniec panowania Jojakima, rok p.n.e. ...................................................................... 617
5 lat niewoli Jojachina ................................................................................................. 5
30 rok życia Ezechiela (617 – 5 = 612) przypada w roku p.n.e. .................................. 612
 
 
Ezechiel urodził się w roku 642 p.n.e.                     ⇒  612  +   30  =  642
 
Ezechiel urodził się 36 lat przed rokiem 606 p.n.e. ⇒  642  –  606  =   36
 
 
Jeżeli rok 606 p.n.e. rzutuje na rok 1914, to 36 lat wstecz wskaże nam datę urodzenia pozaobrazowego Ezechiela – rok 1878.
 
 
1914  –  36  =  1878
 
 
Rok 1878 jest końcem "Dwójnasobu", jak również początkiem pracy żniwa Wieku Ewangelii. Od roku 1874, trzy i pół lat wcześniej, rozpoczęło się przygotowanie żniwiarzy.
 
Proroctwo Ezechiela (21:24-27) zaznacza początek 70 lat spustoszenia i było napisane w 610 roku p.n.e. Ezechiel (20:1) podaje, że było to w 7 roku niewoli Jojachina.
 
 
Jojachin został wzięty do niewoli, rok p.n.e. .............................................................. 617
7 lat niewoli ................................................................................................................ 7
Data napisania proroctwa Ezech. 21:24-27 (617 – 7 = 610), rok p.n.e. ...................... 610
...
Było to 4 lata przed rokiem 606 p.n.e.                     ⇒     610  –  606  =  4
Rok 610 p.n.e. rzutuje na rok 1910 n.e.                   ⇒  1914  –  4  =  1910
 
 
Z powyższych obliczeń wynika, że daty równoległe wskazują na działalność Badaczy Pisma Świętego, jako pozafiguralnego Ezechiela, prowadzoną po roku 1914 (Patrz Książka Pytań i Odpowiedzi, str. 56; odnośnie roku 1910).

Obliczenie daty ostatniego prorokowania Ezechiela (29:17):
 
 
Czas zaprowadzenia Jojachina do niewoli, rok p.n.e. .................................................  617
27 lat niewoli ............................................................................................................  27
Czas napisania ostatniego proroctwa (617 – 27 = 590), rok p.n.e. .............................. 590

Było to 16 lat po roku 606 p.n.e.                             ⇒       606  –  590 = 16
Rok 590 p.n.e. rzutuje na rok 1930 n.e.                  ⇒  1914  +   16 = 1930
 
Z powyższego wynika, że prorok Ezechiel wciąż jeszcze działał po zakończeniu działalności prorockiej Jeremiasza.
Działalność proroka Daniela przeciągała się poza działalność Ezechiela i wypełniła ostatnie lata 70-letniej niewoli (Dan. 5:1-31).
 
 
 
***
 
Podsumowanie: Bez względu na to, jaka była świadomość brata Russella i wszystkich braci odnośnie okresu 70 lat spustoszenia, wypełnili oni pozaobraz Jeremiasza, Ezechiela oraz początkową działalność Daniela.
 
Daniel zrozumiał tę rzecz później (Dan. 9:1,2).
 
Powyższe rozważania wskazują na dalszą działalność ludu w Prawdzie po roku 1914.
 
 
 
 
 
Komentarz dzisiejszy: 
 
Do roku 1984, w równoległości do edyktu Cyrusa, upadł ostatni  rząd, od którego zależała równowaga świata, czyli potężne władze komunizmu współpracujące z klerem.
W marcu 1985 roku, ster rządów w Związku Radzieckim objął Michaił Gorbaczow, z programem "Pieriestroiki".
 
Rządy "Drugiego Adama", "Dawida" i "Cyrusa" są ilustracją niewidzialnych rządów Chrystusa Pana, które weszły w decydującą fazę. Oznacza to coraz szybszy proces upadku wszystkich rządów świata - ogarniętych niemocą i bezradnością wobec nasilającej się anarchii. 
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael. Od Abrahama do Chrystusa (3)
W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu patriarchy Abrahama do ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Dzień Sądu
W kwestii dzieła sądu w przyszłym wieku wielu ludzi posiada bardzo pomieszane pojęcia. Popularny pogląd ...dalej
Plagi egipskie - Dziewiąta i dziesiąta (6 z 6)
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball