TrzyBiada.pl
8
PAŹ
0
1431
Lubię to
"(1) Potem widziałem inny cud na niebie wielki i dziwny, to jest, siedmiu Aniołów mających siedem plag ostatecznych, iż przez nie skończony jest gniew Boży. (2) I widziałem, jakby morze szklane zmieszane z ogniem; a tych, co zwycięstwo odnoszą nad oną bestią, i nad obrazem jej, i nad piętnem jej, i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cytry Boże. (3) A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! (4) Któżby się ciebie nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą, i kłaniać się będą przed obliczem twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy twoje. (5) A potem widziałem, a oto otworzony był kościół przybytku świadectwa na niebie. (6) I wyszło z kościoła siedmiu onych Aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i świetnym, i przepasanych na piersiach złotymi pasami. (7) A jedno ze czworga zwierząt dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków. (8) I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej, i od mocy jego, a nie mógł nikt wejść do kościoła, aż się skończyło siedem plag onych siedmiu Aniołów (Obj. 15:1-8).

1. I widziałem ... siedmiu Aniołów ... Kościół ogłaszający wyroki Boże w końcu Wysokiego Powołania. Bez tego świadectwa, umieszczającego te wyroki w ścisłych ramach czasowych, świat byłby skłonny przypisywać nasilające się klęski przypadkom raczej, niż poczytywać je jako wyraz gniewu i niełaski Boga.

Siedem plag ostatecznych ... Nie chodzi tutaj o szczególne choroby, jak czarna plaga [dżuma] lub cholera, ale uciski – śmierć, głód, rewolucję, strapienie, przewroty. Te strapienia będą zarówno fizyczne jak i umysłowe. Reprint; R5697:6

Na bóle spowodowane tymi plagami złożą się w wielkiej mierze umysłowe zmartwienia, rozczarowania z powodu fiaska sekciarskich nadziei i planów, zranienia sekciarskiej dumy. R1573:4

2. Coś jakby morze szklane ... Nieskrępowane, niereligijne masy ludzkie. R529:5*

Z naszego punktu widzenia ono jest przezroczyste. Jesteśmy uzdolnieni, aby jasno widzieć siły sprawujące kontrolę nad masami, widzieć, co one zamierzają czynić i dlaczego. R529:5*

Pomieszane z ogniem ... Symbol, jako całość, oznacza masy ludzkie w ucisku, w ogniu, pod sądami Boga, czyli w ucisku. R497:3

Możemy zauważyć, że ogień jest "już rozniecony", gotowy wybuchnąć, kiedy tylko nadejdzie właściwy czas, dzikim nieugaszonym huraganowym płomieniem. Cała sprawa jest jasna jak kryształ. R529:5*

Oraz tych ... Wybrani, nieliczni święci, Małe Stadko. R5231:5

"Powołani i wybrani, i wierni" (Obj. 17:14).

Klasa Sadracha, Mesacha i Abednego.

Tych, co odnoszą zwycięstwo ... stojących nad morzem szklanym ... Żaden nie będzie "stał" oprócz wybranych. Wszyscy inni bardziej lub mniej upadną, jednak niektórzy będą później uratowani z katastrofy, "wybawieni, tak jakby przez ogień" (1 Kor. 3:15). R3941:6

Do tego stopnia wolni od papiestwa i od zorganizowanego sekciarskiego protestantyzmu, że nie mają one żadnego wpływu na ich działania, wyznania lub myśli. R497:2

Nad bestią ... Papiestwem. R497:2

Nad jej obrazem ... Zorganizowanym sekciarskim protestantyzmem. R497:2

Harfy Boże ... Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. F-233

3. I [oni] ... Zwycięzcy. R3078:3

Którzy widzą plan Boży. R541:5*

Śpiewają ... Ze zrozumieniem [tego, co głoszą]. R3177:5

3,4. Pieśń Mojżesza ... Baranka ... W końcu Wysokiego Powołania – jesień 1977 roku.

"A śpiewali nową pieśń przed stolicą i przed onym czworgiem zwierząt, i przed starcami, a żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych stu czterdziestu i czterech tysięcy, którzy są z ziemi kupieni" (Obj. 15:3-4).

"Umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie" (2 Piotra 1:12).

"Teraźniejszą prawdą na czas obecny jest posłannictwo żniwa, że żyjemy przy końcu wieku Ewangelii, kiedy Bóg ma wnet zebrać swe klejnoty i królestwo Chrystusowe ma być ustanowione". KPiO-625

"I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej, i od mocy jego" (Obj. 15:8).

"A jedno z czworga zwierząt (Sprawiedliwość Boża) dało siedmiu Aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków" (Obj. 15:7).

"Żniwo"

6. Wyszło ze świątyni ... Świątynia jest kościołem: "Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą" (1 Kor. 3:16). HG83:3

Siedmiu aniołów ... Skoro są to święci, którzy mają "wykonać zapisane sądy" (Ps. 149:9), tłumaczymy, że tych siedmiu aniołów przedstawia żyjących świętych, czynnych przedstawicieli całego pomazanego grona – "Jego nogi". Reprint; R498:1

8. Napełniła się dymem ... Kiedy ostatni z "żywych kamieni" będzie gotowy w pierwszym zmartwychwstaniu, Świątynia napełni się chwałą i będzie w ciągu całego Tysiąclecia miejscem spotkania Boga z człowiekiem. R5822:2

Aż się skończyło siedem plag ... Z pewnością sugeruje to myśl, że kiedy dzień gniewu minie, drzwi będą znowu otwarte, tak żeby ludzie mogli wchodzić. Uczy to o próbie po zmartwychwstaniu. "Harvest Gleaning"; HG83:5
 
 
Siedem plag ostatecznych

 
Według nauki Pisma Świętego, Kościół po tej stronie zasłony uczestniczy w karaniu świata plagami. Czyni to przez ich zapowiadanie. Podobnie czynił prorok Jeremiasz, któremu Bóg polecił, aby "wykorzeniał, psuł, wytracał i obalał". Ogłaszane wyroki Boże spadały prędzej czy później na chłostany naród jako różne klęski.

Szczególny czas zapowiadania pomsty Bożej nastał po zakończeniu Wysokiego Powołania, lecz jeszcze przed zabraniem z ziemi ostatnich członków Kościoła. Stary świat ma przeminąć w ucisku wielkim kończącym wiek Ewangelii, podobnie jak uciskiem zakończył się wiek Żydowski.

Aniołowie, którzy wyszli z Kościoła aby wylać plagi na stary porządek rzeczy, wyobrażają Małe Stadko w końcu Wysokiego Powołania (Obj. 15:5-6). Ogłosiło ono, w granicach, jakie były mu dozwolone w nieprzyjaznych warunkach, dane od Boga zrozumienie spraw dotyczących końca wieku Ewangelii.

Siedem czasz przedstawia komplet nauk, którymi dysponuje lud Boży. Nauki te budują Kościół, lecz dla ludzi znajdujących się w odpadłych systemach, swoją wymową niosą cierpienia i gniew, z jego kulminacją w Armageddonie. Aniołowie wylewający czasze nie mogą przedstawiać nieożywionych czynników gniewu Bożego jak wicher, trzęsienie i tym podobne klęski, skoro jeden z nich tłumaczy Janowi tajemnicę wielkiej wszetecznicy, gdy zaś drugi, a może i ten sam, tajemnicę Małżonki Barankowej (Obj. 17:1; 21:9). Prawdy wyjaśnione o świcie Paruzji wydane były w sześciu tomach Wykładów Pisma Świętego. Napisanie siódmego tomu zostało odłożone na przyszłość do czasu otrzymania od Pana dalszego światła. Dzieło pt. "Dokonana Tajemnica" zawiera cenne materiały. Uzupełnienie ich zrozumieniem wypływającym z ostatniej orientacji czasowej w książce pt. "Chronologia Biblijna" dało obraz wydarzeń końca wieku Ewangelii (Obj. 10:8). Tym sposobem powstał komplet "siedmiu czasz", nauk, którymi posłużył się Kościół w końcu Wysokiego Powołania.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
TRZY WIZYTACJE KRÓLA
Pierwsze wydanie drugiego tomu Wykładów Pisma Świętego pt. "Nadszedł czas" ukazało się w 1889 roku. ...dalej
Izrael. Od Abrahama do Chrystusa (3)
W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu patriarchy Abrahama do ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Dzień Sądu
W kwestii dzieła sądu w przyszłym wieku wielu ludzi posiada bardzo pomieszane pojęcia. Popularny pogląd ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball