TrzyBiada.pl
7
WRZ
10
16K
Czytaj

DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Przez trzy dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego; ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich (...) Lecz Pan doprowadził do zatwardziałości serce faraona, tak iż nie chciał ich wypuścić. I rzekł do niego faraon: Idź precz ode mnie! A strzeż się! Nie zjawiaj się już przed moim obliczem, bo jeśli raz jeszcze zjawisz się przed moim obliczem, zginiesz. A Mojżesz odpowiedział: Dobrze powiedziałeś; już nigdy nie zjawię się przed twoim obliczem". Ciemność przedstawia całkowitą nieświadomość świata wobec wydarzeń, które niebawem nastąpią. Dąży on do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa, aby utrzymać istniejący porządek świata. "Królowie ziemscy", z ich niewidzialnym przywódcą, Szatanem, nie chcą ustąpić nowemu Królowi, Chrystusowi, lecz sprzeciwiają się Mu, tak jak faraon sprzeciwiał się Mojżeszowi. Ciemności egipskie, które poprzedziły wybicie pierworodnych Egiptu, są zatem obrazem na "ciemną" propagandę na rzecz istniejącego świata. Propaganda ta nasiliła się w warunkach rosnącego niezadowolenia mas i powszechnego upadku ...czytaj dalej

4
WRZ
4
9.7K
Czytaj

SIÓDMA PLAGA EGIPSKA – GRAD   "I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, a stań przed faraonem, i mów do niego: (...) Oto, Ja spuszczę o tym czasie jutro grad bardzo ciężki, jakiemu nie było podobnego w Egipcie ode dnia, którego jest założony, aż do tego czasu. A tak poślij teraz, zgromadź bydło twoje, i wszystko, co masz na polu; bo na każdego człowieka, i na bydlę, które znalezione będzie na polu, a nie będzie zegnane do domu, spadnie na nie grad, i pozdychają (...) A tak wyciągnął Mojżesz laskę swą ku niebu, a Pan dał gromy i grady, i zstąpił ogień na ziemię, i spuścił Pan grad na ziemię egipską (...) I potłukł on grad po wszystkiej ziemi egipskiej, cokolwiek było na polu (...) i wszystko ziele polne potłukł grad, i wszystko drzewo polne połamał; tylko w ziemi Goszen, gdzie synowie izraelscy mieszkali, nie było gradu (...) A widząc faraon, że przestał deszcz, i grad, i gromy (...) obciążył serce swe, sam i słudzy jego. I zatwardziało serce faraona, i nie wypuścił synów izraelskich, jako był powiedział Pan przez Mojżesza". 2 Mojżeszowa 9:13-35 Gdy sześć kolejnych wyniszczających kraj klęsk nie złamało uporu faraona, Egipt nawiedziła plaga gradu o niespotykanych w dziejach tego państwa ...czytaj dalej

3
WRZ
6
12K
Czytaj

CZWARTA PLAGA EGIPSKA – MUCHY-BĄKI 2 Mojżeszowa 8:20-32 "Rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, by spotkać się z faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu: To rzecze Pan: Wypuść lud mój, by Mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to Ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak że domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że Ja, Pan, rządzę w całym kraju. (...) I uczynił tak Pan, i sprowadził mnóstwo much do domu faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. (...) Zawołał więc faraon Mojżesza i Aarona (...) Odpowiedział faraon (...) wstawcie się za mną. (...) Mojżesz (...)  błagał Pana. Pan zaś uczynił według próśb Mojżesza i usunął muchy od faraona, sług jego i od jego ludu (...) Lecz i tym razem serce faraona pozostało twarde, i nie puścił ludu".     Pomimo trzech kolejnych plag negatywne stanowisko faraona względem żądania wypuszczenia Izraelitów nie uległo zmianie. Bóg wezwał więc Mojżesza, aby faraonowi wychodzącemu nad wodę zapowiedział następną plagę dla Egiptu – plagę much.   Hebrajskie słowo "arob", w Biblii Gdańskiej przetłumaczone ...czytaj dalej

3
WRZ
7
8.5K
Czytaj

DRUGA PLAGA EGIPSKA – ŻABY 2 Mojżeszowa 8:1-15   "Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona i powiedz mu: To mówi Pan: Wypuść lud mój, aby Mi służył. A jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj twój plagą żab. Nil zaroi się od żab. Wejdą do pałacu twego, do sypialni twojej, do łoża twego, do domu sług twoich i ludu twego, jak również do ich pieców i do dzież twoich. Żaby wślizną się i do ciebie, i do twego ludu oraz do twoich sług. Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Wyciągnij rękę i laskę na rzeki, kanały stawy i wprowadź żaby do ziemi egipskiej (...). Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu (...) Lecz czarownicy uczynili to samo dzięki swej wiedzy tajemnej i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Zawołał więc faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: Proście Pana, żeby usunął żaby ode mnie i od ludu mego, a wypuszczę lud, aby złożył ofiarę dla Pana (...) Odpowiedział Mojżesz faraonowi: (...) kiedy mam prosić za ciebie, za twoje sługi i za lud twój, by Pan oddalił żaby (...) aby pozostały tylko w Nilu. (...) I rzekł Mojżesz: Stanie się według słowa twego, abyś poznał, że nie ma nikogo jak Pan, nasz Bóg. ...czytaj dalej

2
WRZ
9
6.7K
Czytaj

WSTĘP   Cała historia Starego Testamentu, w tym szczególnie historia Izraela, obfituje w szczególne postacie, wydarzenia święta i ceremonie itd., które pod nadzorem Opatrzności uformowały czytelne obrazy, figury i cienie, posiadające swoje odniesienie do większej rzeczywistości wieku Ewangelii i wieku Tysiąclecia. Na przykład, apostoł Paweł mówi (Rzym. 5:14), że nasz praojciec Adam jest figurą (grec. typos) drugiego Adama, czyli naszego Pana. Adam, z żoną Ewą dali nam życie (choć też zaprzepaścili), a jego antytyp, wtóry Adam, wraz z drugą Ewą (uwielbionym Kościołem) przywrócą całą rasę ludzką na nowo do życia. Boski sposób pokazywania przyszłości tłumaczy też Apostoł swoistą techniką rzucania cienia, nazywając cieniami, nie rzeczywistością, ceremonie i ofiary Zakonu (Hebr. 10:1; Kol. 2:17). Znajdujące się gdzieś daleko przed nami nieziemskie światło, padając na rzeczywistość wieku Ewangelii i wieku Tysiąclecia, uformowało jej cień, ogólny kontur, w starożytności. Również okoliczności wyzwolenia narodu izraelskiego z Egiptu namalowały wspaniałą obrazową scenerię, składającą się z poszczególnych figur, typów lub cieni, która wyraziście ukazuje sposoby, jakimi Bóg w obecnym czasie zaczął wyzwalać ludzkość z szatańskiej niewoli grzechu i śmierci. Pewien "cień", występujący w dziesiątej pladze – krew baranka paschalnego, był tak bardzo istotny już wtedy, że rzucił na kolana faraona i całe jego państwo. Wszystkich pierworodnych Egiptu zabił anioł śmierci a ...czytaj dalej

2
WRZ
5
4.4K
Czytaj
Etykieta: Plagi egipskie

WSTĘP   Seria dziesięciu plag egipskich, w wyniku których naród izraelski uzyskał wolność jest wspaniałą ilustracją burzliwych przemian w dzisiejszym świecie, których radosnym finałem będzie wyzwolenie ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. W obrazie, plagi egipskie poprzedzone zostały trzema znakami, które miały przekonać Izraelitów, że Mojżesz został posłany przez Boga i że na pewno godzina wybawienia ich z niewoli wybiła. Co te znaki mogą wyobrażać na obecny czas? Odkąd grzech wszedł na świat, a ludzkość poszła swoimi drogami, zaczęło rosnąć bezprawie, które powszechnie osłabiało motywację do służenia Bogu. Prorok Malachiasz określił taki stan następująco (3:14,15): "Mówiliście tak: Próżna to rzecz służyć Bogu! I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie". Dociekanie przyczyn takiego stanu rzeczy szło trzema torami: (1) Tych, "którzy się boją Pana", jak ich określił Malachiasz, nurtowało pytanie, dlaczego Bóg w ogóle dozwala na taki stan bezprawia? (2) Zacny prorok Daniel aż zemdlał i chorował, gdy Bóg kazał mu opisać przyszłe prześladowania świętych przez "mały róg". Nie wiedział oczywiście, że to nie chodzi o jego izraelskich braci, lecz o naśladowców Chrystusa, niszczonych przez ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Okup ukazany w ceremoniach Zakonu
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Izrael wczoraj, dzisiaj, jutro
Artykuł tłumaczony z Bible Student Archives https://www.biblestudentarchives.com/documents/IsraelTract.pdf     "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, ...dalej
Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal
„Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal”. 2 Królewska ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Kłamstwa wrogów Narodu Wybranego - cz.1
  „Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball