TrzyBiada.pl
27
SIE
0
4.6K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
PIERWSZE BIADA

"I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni przepaści. I otwarła studnię przepaści. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze..." (Objawienie 9:1-3).
 
Gwiazda spadła z nieba. Wybuch I Wojny Światowej stworzył bolszewikom warunki do ostatecznego zrealizowania planu, do którego tak długo, z tak wielką wiarą i uporem zdążali – car rosyjski, utraciwszy wszelkie poparcie w zrewolucjonizowanym społeczeństwie, jak gwiazda goryczy (Piołun) spadł z wyżyn dotychczas zajmowanych, a wraz z nim cały stary porządek, którego był reprezentantem.
 
Pretekstem do wybuchu I wojny światowej było zamordowanie austro-węgierskiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda dnia 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Podpisanie przez Niemcy układu rozejmowego w Compiegne (11 listopada 1918) położyło kres wojnie. Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4 str. 702, 703
 
Dano jej (gwieździe) klucz otwierający przepaść. Upadek caratu przyczynił się do ustanowienia Rządu Tymczasowego. Ten zaś pozwolił bolszewikom (szarańcze) na legalną działalność. Był zatem "kluczem" uwalniającym ich z podziemia (przepaść). Wrócili z wygnania i z więzień czołowi bolszewicy.
W dniu 2 marca (15 marca według nowego stylu) miało miejsce zrzeczenie się tronu cara Mikołaja II na rzecz jego brata Mikołaja Aleksandrowicza. Wprawdzie ten w dniu następnym tj. 3 (16) marca zrzekł się go również, to jednak właściwą datą upadku caratu jest najwidoczniej dzień 2 (15) marca, ponieważ w tym dniu wyłonił się pierwszy gabinet Rządu Tymczasowego. Encyklopedia Powszechna PWN, tom 4, str. 22
 
Dym ze studni. Bolszewicy natychmiast przystąpili do realizowania linii taktycznej partii, rozpoczynając propagandę przeciw Rządowi Tymczasowemu. Powstała z tego rewolucja socjalistyczna (dym). Bolszewizm zwyciężył ostatecznym atakiem na Pałac Zimowy, który w nocy z 7 na 8 listopada 1917 roku został zdobyty.
 
???
 
"Którym [szarańczom] dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. 1 nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (...) Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy" (Objawienie 9:3-5, 10).

 
Moc w ogonach skorpionowych dręcząca ludzi. Proroka nauczającego kłamstwa porównuje Pismo do ruchliwego, zdolnego do wszelkich skrętów ogona (Izaj. 9:15). Aby społeczeństwo prawosławnej Rosji wyszkolić do własnych celów zaczęli ideolodzy komunizmu szczepić mu do umysłów "jad skorpionowy" – ateizm. Jad ten nie "zabijał" ludzi – nie czynił ich bezużytecznymi dla nowej władzy. Przeciwnie – mimo pewnych cierpień psychicznych z odrzucenia wiary w Boga (dręczenie), szybko stawali się oni karnymi, posłusznymi nowej władzy żołnierzami ateistycznej armii. Byli to ludzie łatwo ulegający indoktrynacji, płytko myślący i płytko wierzący – biblijny kąkol (Mat. 13:38). Takiej szkody nie ponieśli ludzie szczerzy, posiadający rozumną (pieczęć na czołach), żywą wiarę w Boga (zieloność) – ani ludzie prości (trawa), ani wybitne osobistości (drzewa). Rządząc się niezależnym umysłem pozwolili oni "spalić" w sobie sympatię do skompromitowanej władzy świecko-kościelnej (Obj. 8:7), ale Boga w sercu zachowali.
 
Pięć miesięcy. Jest to szczegół czasowy, który potwierdza trafność zrozumienia; "7 listopada rozpoczął obrady II Zjazd Rad, który proklamował objęcie władzy przez Rady (...) do lutego – marca 1918 roku władza radziecka ukonstytuowała się we wszystkich głównych ośrodkach kraju". Mała Encyklopedia Powszechna, PWN Warszawa 1959, str. 812
 
Z przytoczonego cytatu wynika, że partia bolszewicka opanowała władzę w kraju w wystarczającym stopniu w ciągu pięciu miesięcy, czyli od listopada 1917 roku do marca 1918 roku, lub – według starego sposobu liczenia – od października 1917 do lutego 1918 roku.
 
???
 
"A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie" (Objawienie 9:6).
 
Szukanie śmierci. Żelazne karby dyktatury proletariatu zmusiły ludzi do życia w nowym ustroju, uniemożliwiając im wszelkie próby dokonania zmiany zaistniałych warunków. Możliwość zerwania z tymi warunkami, symbolicznie przedstawiona w śmierci, została również odebrana.
 
???
 
"Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy niewieście, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju" (Objawienie 9:7-9).
 
Podobieństwo do koni – Symbol bojowych doktryn stanowiących siłę pociągową całej organizacji rewolucyjnej.
 
Jeźdźcy – Przewodnicy
 
Korony jakby ze złota – Idea podobna w założeniach do warunków przyszłego Królestwa Bożego na ziemi.
 
Twarze jakby twarze ludzi – Idea dla dobra człowieka.
 
Włosy długie jak u niewiast – Źródłem mocy Samsona były jego długie, nigdy nie strzyżone włosy. Włosy dodają niewiastom urody. Takim powabnym okryciem komunistów był ich niezmienny program sprzyjający najniższym a jednocześnie najliczniejszym warstwom społeczeństwa. Program ten dawał "szarańczy" powszechne poparcie, a tym samym nieograniczoną, daleko sięgającą władzę (jak długie włosy).
 
Zęby jak u lwów – Środki miażdżące wszelki opór.
 
Pancerze żelazne – Żelazna sprawiedliwość (Efez. 6:14) – "od każdego według zdolności, każdemu według potrzeb". O taki pancerz sprawiedliwości społecznej kruszyły się pociski wszelkich zarzutów, piętnujących drastyczne metody jej wdrażania. Wszak od 1874 roku nastał świt Wielkiego Jubileuszu świata, w którym bogacze będą zmuszeni do oddania biednym ich należności (3 Moj. 25:8-10; Mat. 19:24-26).
 
Skrzydła, wozy wojenne – Symbol szybkiej, sprawnej organizacji o jaką genialnie zabiegał Lenin.
 
???
 
"I miały [szarańcze] nad sobą jako króla anioła przepaści, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollion" (Objawienie 9:11).
 
Abaddon, Apollion – Znaczy Niszczyciel. Partia bolszewicka została królem Abaddonem, gdy objęła królestwo w Rewolucji Październikowej 1917 roku i wraz z niszczycielską szarańczą została przeznaczona do całkowitego zburzenia starego świata.
 
 
"Jedno biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne biada" (Objawienie 9:12)
 
"I wojna światowa trwała ponad 4 lata i skończyła się porażką państw centralnych. Wzięły w niej udział 33 państwa, z tego 29 po stronie Ententy. Do wojska zmobilizowano około 70 mln ludzi; straty wynosiły około 10 mln zabitych i 20 mln rannych; poniesione zostały ogromne straty materialne".
"II wojna światowa wciągnęła w swoją orbitę 61 państw, około 1700 mln ludności; toczyła się w Europie, Azji, Afryce Północnej niemal na wszystkich morzach i oceanach. Ogółem powołano pod broń 110 mln żołnierzy. W wyniku wojny straciło życie około 55 mln ludzi, około 35 mln zostało rannych; bezpośrednie wydatki na wojnę wyniosły 1154 mld dolarów. Straty materialne zostały oszacowane na 260 mld dolarów''. Encyklopedia Powszechna PWN, tom IV, str. 703, 705
 
???
 
Skutkiem rewolucyjnych przemian cała Rosja przekształciła się w jeden wielki obóz wojenny. Przeciwników zlikwidowano albo zamknięto w obozach. Przytłaczająca większość wielomilionowego narodu stanowiła bojową ateistyczną armię przygotowującą się do zewnętrznych podbojów.
 

DRUGIE BIADA
 
"I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! I zostali uwolnieni czterej aniołowie zgotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi" (Objawienie 9:13-15).
 
Drugie „biada", to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego w wyniku wybuchu drugiej wojny światowej. Sytuacja rozwija się zgodnie z Bożym Planem opartym na ofierze Chrystusa (ołtarz złoty). Stąd wychodzi dyrektywa rozwiązania czterech aniołów.
 
"Pancernik 'Schlezwig-Holstein', okręt szkolny Kriegsmarine, przybył do Gdańska 25 sierpnia pod pretekstem wizyty kurtuazyjnej. Prasa polska z 28 sierpnia poświęciła tej wizycie liczne informacje. 1 września o godzinie 445 pancernik otworzył ogień na Westerplatte, rozpoczynając tym drugą wojnę światową". Zeszyt "II Wojna Światowa" KAW, str. 33
 
???
 
Czterej aniołowie. Słowo anioł oznacza posłańca – czynnik ożywiony lub nieożywiony, jakiego Bóg używa do realizacji swojego planu. Czterej aniołowie są personifikacją (uosobieniem) czterech naukowo opracowanych przez Marksa i Lenina tez: (1) Rewolucja, (2) Dyktatura proletariatu, (3) Socjalizm, (4) Komunizm. Określają one kolejność faz przechodzenia od ustroju feudalnego i kapitalistycznego do ustroju komunistycznego skutkiem oddziaływania ruchu rewolucyjnego. Wpływ ideologii komunistycznej (czterej aniołowie) na masy Chrześcijaństwa (rzeka Eufrat) był wielce ograniczony (związanie) z powodu powszechnej wrogości rządów o odmiennych ustrojach politycznych. Trzeba było silnego uderzenia, aby został zburzony mur odgradzający pierwsze państwo zbudowane w myśl haseł rewolucyjnych od reszty świata. W wyniku działań drugiej wojny światowej wojska rewolucyjne odparły najazd hitlerowski i wyszły z granic swojego państwa, rozchodząc się po ziemi jak niszczycielska szarańcza. Odtąd rozpoczęło się na wielką skalę oddziaływanie zasad komunistycznych na struktury ustrojowe innych krajów, a także ateizacja społeczeństw popierających dotąd Chrześcijaństwo (Babilon). W ten sposób wódz "Cyrus" (Chrystus) posłużył się nieświadomymi swej roli rewolucjonistami, aby "odprowadzić wody Eufratu" (zniweczyć poparcie narodów dla kościelnictwa), jako ostateczne przygotowanie do zdobycia i zniszczenia Mistycznego Babilonu (Obj. 16:12). Rozwiązani aniołowie znaleźli się na czterech węgłach ziemi, co wyobraża ogólnoświatowy zasięg wpływów ideologii komunistycznej po drugiej wojnie światowej (Obj. 7:1).
 
Początek drugiej wojny światowej stał się sposobnością dla ZSRR do wyjścia ze swoich dotychczasowych granic i zajęcia aż do Bugu wschodnich terenów Polski.
 
???
 
"A liczba wojsk – konnicy: dwieście razy tysiąc tysięcy – posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu [kolor dymu] i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę" (Objawienie 9:16-19).
 
Liczba wojska 200.000.000 – Wojska radzieckie w drugiej wojnie światowej reprezentowały doktryny komunistyczne (konie) dwustu milionów obywateli ZSRR (208.827.000 w 1957 roku).
 
Pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki – niszczycielska sprawiedliwość obrońców uciskanych i propagatorów zrównania społecznego.
Ogień, dym i siarka z pysków koni – Niszczycielskie dla starego porządku świata oddziaływanie doktryn komunistycznych. Niweczenie bałwochwalstwa, przesądów religijnych i pychy ludzkiej, wynoszenia się jedni nad drugimi z powodu urodzenia, bogactwa czy zdolności.
 
Wytracenie trzeciej części ludzi. "Przed drugą wojną światową system socjalistyczny zajmował 17 procent terytorium i około 9 procent ludności kuli ziemskiej; po wojnie – 26 procent terytorium i około 35 procent ludności świata" (Historia KPZR, KIW 1960, str. 767). Egzystencja trzeciej części ludzkości w jej dotychczasowych warunkach życia została siłą przerwana. Odtąd miała ona żyć w świecie urządzonym przez dyktaturę proletariatu.
 
 
 
Moc w pyskach i ogonach – Wszechstronna propaganda. "Z przodu" koni – radykalne prawdy dotyczące sprawiedliwości społecznej (głowy lwie), "z tyłu" – szerzenie ateizmu i fałszywych teorii o naprawie świata (ogon – fałszywy prorok [nauczyciel], wąż – uosobienie kłamstwa).
 
???
 
"A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży" (Objawienie 9:20, 21).
 
Słowa tych wersetów wskazują, że rozrastający się bolszewizm był biczem Bożym, plagą, która powinna była wzbudzić pokutę za złe uczynki, służenie diabłu, bałwanom niemym i głuchym (diabelskim naukom panoszącym się w Chrześcijaństwie oraz niepohamowanej żądzy bogacenia się). Skoro plaga ta nie wzbudziła pożądanej reformy, jest rzeczą konieczną, aby ludzie odnieśli karę ostateczną. Przyjdzie ona od Boga przez "narzędzia Jego gniewu" (Izaj. 13:5), przygotowane ideologią czterech aniołów. W drugiej wojnie światowej "czterej aniołowie" mieli "wytracić" jedną trzecią ludzi, lecz ich zadaniem ostatecznym jest sprowadzenie na świat Armageddonu (anarchii) w oznaczonej przez Boga "godzinie, dniu, miesiącu i roku" – zniszczenie diabelskiego porządku, jaki panuje na świecie (2 Kor. 4:4).
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball