TrzyBiada.pl
11
MAR
0
786
Lubię to
Etykieta: xx
ZMARTWYCHWSTANIE — ROK 1977
"I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz:
Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.
Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich,
a uczynki ich idą za nimi".
 
Objawienie 14:13
 
 
Pismo Święte wykazuje, że pierwsze zmartwychwstanie miało nastąpić po zakończeniu się wieku Ewangelii, gdy cały Kościół zostanie skompletowany.
 
Światło rozwijającej się prawdy na czasie, po otwarciu siódmej pieczęci, nie tylko określiło czas końca Wysokiego Powołania, ale również wykazało, że koniec ten, wypadający w jesieni 1977 roku, jest też początkiem zmartwychwstawania Ciała Chrystusowego. Odtąd święci Apostołowie i wszyscy zwycięzcy wieku Ewangelii, którzy spali w Jezusie Chrystusie, zostali wzbudzeni do natury istot duchowych i uczynieni na wzór i podobieństwo ich Pana i Mistrza. Nie znajdujemy w Piśmie Świętym żadnej wzmianki, która by łączyła ten doniosły fakt z jakąś zewnętrzną manifestacją. Przeciwnie, przyjęcie tej prawdy jest wyłącznie sprawą wiary w świadectwa Pisma Świętego mówiące o zmartwychwstaniu Kościoła, a także wiary w Pański głos liczbowania biblijnego, który podał dokładny czas tego wydarzenia.
 
Klasa Jana słyszy ten głos mówiący o czasie i zgodnie z poleceniem Pana: "napisz", ogłasza: "błogosławieni są odtąd umarli".
 
"Odtąd" – to żydowski Dzień Pojednania, który w 1977 roku wypada 22 września.
 
Jest to przyjęta wiarą data wzbudzenia świętych z całego wieku Ewangelii, a także początek trzyipółletniego okresu (1977-1981) przemiany żyjących na ziemi członków Kościoła, którzy również przez śmierć ciała przechodzą w stan boskiej natury.
 


 
* * *

 
Strona 177
 
 
* * *

 
* * *
 
On musi wzrastać ......... Jezus, wyobrażający uwielbionego Chrystusa
Ja zaś ............................. Jan, jako figura na Chrystusa w ciele
Stawać się mniejszym .. Pod względem wpływu i liczby w miarę jak czas ucisku się zbliża
 
Komentarz do Jan 3:30
 
* * *
 
Strona 178
 

 
 
 
Strona 179
 
 
* * *

 
 
Strona 180

 
* * *

* * *
* * *
 
Słowo "wespół" (1 Tes. 4:17) sugeruje na pozór, że zarówno żyjący, jak i dotychczas śpiący w śmierci, będą przemienieni w jednym czasie. Apostoł jednak mówi, że umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Słowo "wespół", greckie hama, oznacza "razem", "równocześnie", ale ma też zastosowanie w miejscach, gdzie znaczenie równoczesności jest wykluczone – Rzym. 5:12 i Tes. 5:10.
 

Strona 181* * *
 
* * *
 
* * *

* * *
 
* * *

* * *
 
"Zaprawdę, 'błogosławieni są [na zawsze] odtąd umarli, którzy w Panu umierają'. Odpoczywają oni od swego trudu, ale ich uczynki są kontynuowane, ponieważ praca po drugiej stronie zasłony jest tą samą pracą, w której wszyscy zwycięzcy są zaangażowani po tej stronie zasłony; wyjąwszy fakt, że praca tych, którzy weszli do chwały boskiej natury, nie jest odtąd mozolna i nie wymaga dłużej męczącej ofiary.
 
"Podczas gdy uwielbieni członkowie Królestwa poza zasłoną sprawują dzieło kształtowania biegu obecnych wydarzeń i przygotowywania chwalebnego królowania, to ci znajdujący się po tej stronie zasłony mają także ważne dzieło przed sobą. Ich misją jest zgromadzanie razem wybranych i pieczętowanie ich czoła (intelektualnie) znajomością prawdy (Obj. 7:3). Co więcej, ich zadaniem jest rozdzielać pszenicę od kąkolu sierpem obecnej prawdy i ogłaszać Syjonowi ważne przesłanie – 'Twój Bóg króluje!' To dzieło także szybko postępuje naprzód, a wszyscy wierni, opieczętowani, są z kolei gorliwie zajęci pieczętowaniem innych. Tym samym wielkie dzieło będzie wkrótce ukończone – wybrańcy zgromadzeni i uwielbieni". C-306, 303
 
 
* * *
 
Co za cudowna prawda! – Królestwo Boże jest w procesie zakładania, Pan Jezus i Jego święci są już wskrzeszeni, a my, jako członkowie tego zaszczytnego Ciała, jako Jego "nogi", jesteśmy dopuszczeni do współpracy, do głoszenia dobrej nowiny między ludźmi, do zawiadamiania ich o ważności tych cudownych wypadków, jakie muszą przygotować drogę do wprowadzenia pełnego chwały panowania sprawiedliwości.
 

 
 
Strona 183
 
Strona 184* * *

* * *
 
Strona 185


 
ZMARTWYCHWSTANIE — ROK 1981
 
"I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu.
Nad nimi druga śmierć nie ma władzy,
lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa,
i będą z nim królować tysiąc lat".
 
Objawienie 20:4,6
 
 
Skompletowanie i uwielbienie klasy Kościoła w pierwszym zmartwychwstaniu zilustrowane jest w Słowie Bożym jako ukończenie Świątyni Salomona.
 
Apostoł Piotr wyjaśnia, że uwielbiony Chrystus – Głowa i Ciało, stanowią pozaobrazową Świątynię Bożą zbudowaną z żywych kamieni.
 
Nasz Pan, wzbudzony do boskiej nieśmiertelnej natury w 33 roku, jest głównym kamieniem. Pozostałe kamienie, z natury bezkształtne i szorstkie, były przez cały wiek Ewangelii ociosywane, dopasowywane i polerowane w celu doprowadzenia ich do harmonii z kamieniem węgielnym.
 
Wreszcie przyszedł czas w Boskim Planie wieków na ostateczne ukończenie tej wspaniałej budowli.
 
Według ostatniej orientacji chronologicznej, począwszy od jesieni 1977 roku, kamienie z przeszłości zostały już zebrane i świątynia oczekuje już tylko na kilka pozostałych żywych kamieni, które jeszcze są w procesie ogładzania. Przemiana ostatnich, przy zmartwychwstaniu na wiosnę 1981 roku, przyłączy każdego z tych członków do ich współbraci – tej chwalebnej Świątyni Pańskiej.
 
Będzie to cudowne i doniosłe wydarzenie w historii świata. W następnych kilku latach, po przejściu burzy ucisku, cała ludzkość zaproszona będzie, aby przystąpiła do Boga za pośrednictwem tej duchowej Świątyni – Chrystusa.

 
 
* * *
 
Strona 186
 
 
Przemienieni ....... Przez śmierć, zniszczenie ziemskiego naczynia. Nie zasną, lecz w chwili śmierci otrzymają zmartwychwstanie jako część Chrystusa.
                           Zostaną uczynieni uczestnikami boskiej natury, niewidzialnymi dla ludzi, podobnie jak niewidzialnym jest Bóg i Aniołowie. D-618
 
 


* * *

 
* * *

 
* * *
 
Obłok napełnił dom … Wyobraża uwielbionego Chrystusa       Komentarz do 1 Król. 8:10
 

Strona 187
 
* * *
 
Strona 188

 
 
DOSKONAŁA NADZIEJA
 
 
Wieczne obietnice Boże są fundamentem, na którym zbudowana jest nadzieja, tak odnośnie charakteru, jak i przyszłej chwały. Oh! jakże mocny jest ten fundament! Nadzieja ta poparta jest wszystkimi Jego obietnicami, a także Jego przysięgą.
 
 
 
* * *

 
Strona 189
 
* * *
 
* * *
 
Strona 190
 
 
* * *

* * *

 
Strona 191
 
 
* * *
* * *
* * *
 
Dlatego .............. Mając na widoku wzniosłe dziedzictwo, o które się ubiegamy
Przepasawszy ... Wzmacniając zamiary i wysiłki, zapał i determinację.
                              Nagroda wysokiego powołania nie jest dla niefrasobliwych chrześcijan
 
Komentarz do 1 Piot.1:13
 
* * *
 
Strona 192
 
 
* * *
 
* * *
 
 
 
NAGRODA
 
 
Zwycięzcom wieku Ewangelii obiecana została nagroda nieśmiertelnej boskiej natury.
 
"Miejmy ten cel wyraźnie przed oczami. Niewątpliwie Pan zamierzył, by znajomość nagrody służyła jako bodziec dla naszego budowania się i wzmacniania. Szukamy 'chwały, czci i nieśmiertelności" i ubieganie się o nie jest rzeczą właściwą. Każda inna postawa byłaby fałszywą skromnością. Jeśli w naszych umysłach pojawia się myśl, że aspirowanie do wysokiego powołania jest zarozumiałością, to pamiętajmy, że nasz Pan właśnie chce, abyśmy zostali tak pobudzeni przez 'wielkie i drogocenne obietnice', że będziemy pracować nad tym, by zdobyć rzeczy, które wystawił przed nami i że byłoby zuchwalstwem odrzucenie tego, co On nam oferuje.
 
Czasami pojawia się pytanie: czy lud Pański nie powinien dążyć do podobieństwa w charakterze do Chrystusa raczej bez żadnej szczególnej chęci poznania, jaka będzie Pańska nagroda? Odpowiadamy: Nie. Powinniśmy mieć 'poszanowanie dla odpłacającej nagrody'. Aby mieć właściwe poważanie dla nagrody, którą Bóg obiecuje, konieczne jest, aby mieć ją nieustannie przed sobą, nigdy tej nagrody nie stracić z oczu'.
 
Nasz Pan Jezus nie potępia takiego spojrzenia na nagrodę. Posłuchajmy Jego słów: 'A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat' (Jan 17:5). W ten sposób modlił się do Ojca o nagrodę, jaką przyniesie manifestacja Jego posłuszeństwa. Tak też powinno być z nami; nie, że mamy prawo domagać się, aby nasze wysiłki zostały nagrodzone, ale że powinniśmy myśleć o błogosławieństwie, które Bóg obiecał tym, którzy Go miłują, jako o 'niezmiernie wielkim i drogocennym'".      Straż 1929-27; R-5082
 

Strona 193
 

* * *
 
* * *
 
 
W wartości liczbowej słów korona sprawiedliwości mieści się siedem razy wartość liczbowa słowa nieśmiertelność. Liczba siedem jest symbolem Boskiej zupełności.
 

Strona 194


* * *

* * *
 
* * *

* * *
 
 
KRÓLESTWO NIEBIESKIE
 
 
Najgłówniejszym tematem nauki Jezusa jest "Królestwo Niebieskie". Obwieszczaniem jego zbliżania się Pan rozpoczął swoją misję i dzieło zgromadzania uczniów.
 
Apostoł Paweł zaznacza wyraźnie, że "niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą", a nawet mówi, że "ciało i krew królestwa odziedziczyć nie może". To pokazuje, że królestwo będzie duchowe, a ci, co mają je odziedziczyć, muszą być przemienieni do duchowej natury.
 
Najpierw do tego królestwa powołany został naród żydowski, gdy jednak z powodu niewiary okazał się niegodny, powołanie przeszło do pogan.
 
Chociaż powołanych jest bardzo wielu, to jednak z powodu różnych trudności, cierpień i prześladowań napotykanych na drodze, tylko "Małe stadko" zostanie wybrane.
 
Wyraz "królestwo" ogólnie oznacza króla i poddanych. Określa też władzę królewską lub całą rodzinę królewską.
 
W Piśmie Świętym królestwo niebieskie oznacza królestwo duchowe, ponieważ stanowić je będą istoty duchowe – Nowe Stworzenie – Jezus Chrystus, jako Głowa, i Jego naśladowcy, jako Ciało.
 
Pierwszym zadaniem tego duchowego rządu jest ustanowienie królestwa Bożego na ziemi podczas tysiąca lat "czasu naprawienia wszystkich rzeczy".
 
Najważniejsze obietnice, dotyczące tego okresu odnowy, mówią o podniesieniu rodzaju ludzkiego do moralnej, umysłowej i fizycznej doskonałości – do życia wiecznego.
 
Przez cały wiek Ewangelii, aż dotąd, Kościół modli się o to królestwo słowami: "Przyjdź królestwo Twoje".
 
 

 
 
OSTATNIE OBIETNICE
 
 
Żyjąc w trudnych czasach obecnego złego dnia i słysząc ostrzegawcze głosy proroków i Apostołów wskazujące na sidła, zarazy i subtelne niebezpieczeństwa grożące ze wszystkich stron, jakże drogie są dla wiernych dzieci Bożych obietnice Boskiej ochrony, opieki i osobistej miłości (Jan 16:27; 14:21, 23, 27; Łuk. 12:32).
 
Wielce wzmacniające są też obietnice Psalmu 91. Miłość i piecza Niebieskiego Ojca są Jego skrzydłami zasłaniającymi nas od wszelkiej szkody oraz są Jego pierzem ogrzewającym i zabezpieczającym nas. Z pewnego punktu widzenia wszystkie obietnice są również aniołami unoszącymi symboliczne nogi, aby te nie potknęły się o kamień obrażenia (Izaj. 8:14).
 
Obecnie przy końcu tego wieku, czyli w okresie żniwa, nastał najobfitszy sezon roku, kiedy to pączki proroctw i Boskich obietnic przynoszą swój złoty owoc, tak, że stół Pański aż ugina się pod taką obfitością. A nie tylko to, ale i Pan żniwa będąc obecny według obietnicy sam się przepasał i służy swemu ludowi.
 

Strona 196
 
* * *

* * *
 
Strona 197
 
 
* * *
 
Kto ........................ Z klasy Świątnicy
Zwycięży .............. Zwycięży miłość samego siebie, popularność, światowe powodzenie, ludzkie
                                teorie i systemy
Dam ......................Jeżeli okaże się wiernym aż do śmierci
Na moim tronie ... Otrzyma moją władzę panowania nad światem w celu nawrócenia go.
                                Królestwo jest czymś więcej jak działaniem łaski w sercu
                                Z moim Ojcem na jego tronie . Kościół zapewne otrzyma tę największą chwałę
                                dopiero przy końcu Tysiąclecia
 
Komentarz do Obj. 3:21
 


* * *
 
Strona 198
 
* * *
* * *
 
* * *

 
Strona 198
 


ZAPEWNIENIA
 
 
Boskie obietnice, które znajdujemy w Jego Słowie, mają wielki wpływ na nasz wzrost w łasce i znajomości, o ile przyjmujemy je z wiarą, a w życiu naszym widzimy ich wypełnienie.
 
Bogactwo tych obietnic zawsze rozbudzało w umysłach ludu Bożego wielkie zainteresowanie czasem ich spełnienia: kiedy rozpocznie się panowanie Króla Chwały, kiedy synowie światłości świecić się będą jak słońce, a wzdychające stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia?
 
Gdy przyszedł właściwy czas, Bóg objawił wszystkim czuwającym dokładne daty wypełnienia się tych chwalebnych zarysów swego Planu. Zrozumienie objawionych prawd czasowych przyszło w szczególnie trudnych warunkach powszechnej niewiary i zainteresowania materialnymi sprawami, i dlatego zrozumienie to oparte jest na mocnych dowodach Słowa Bożego. Dowodami są różne równoległości czasowe – w tym szczególnie równoległości Abrahama – oraz liczbowanie biblijne. To wszystko składa się łącznie na Pańską przysięgę.
 
W ten sposób Pan równoważy niekorzystne wpływy niewiary i innych sideł godziny pokuszenia, składając swojemu ludowi uroczystą przysięgę "że zwlekania już nie będzie" – objawiony czas uwielbienia Kościoła nie zawiedzie, Babilon przeminie bezpowrotnie, a na świat spadną promienie Boskiej łaski.
 
 
* * *
 
* * *
 
* * *


* * *
 
Tajemnica Boża ..Tajemne zarysy Boskiego Planu oraz Kościół, Ciało Chrystusowe,
                              który jest ucieleśnieniem tego planu
                              Poprzez cały wiek Ewangelii, aż do dnia dzisiejszego, głębokie
                              rzeczy Bożego Słowa mogły być zrozumiane tylko przez ludzi
                              prawdziwie ofiarowanych
                              "Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją" (Psa. 25:14)                                                                                
 
Komentarz do Obj. 10:7
 
* * *

* * *
 
* * *

* * *
 
* * *
 
* * *
 
* * *
 
* * *
 
* * *
* * *
 
"W świetle Pisma Świętego pojmujemy, iż Duch święty znaczy:
 
– Moc Bożą wykonywaną w jakikolwiek sposób, lecz zawsze zgodny z zasadami sprawiedliwości i miłości, a zatem zawsze jest mocą świętą.
 
– Moc, która może być energią życiową, fizyczną siłą twórczą, lub również siłą myśli, wytwarzającą oraz inspirującą myśli i słowa. Jest także mocą ożywiającą, czyli dającą życie, jaka została zamanifestowana przy zmartwychwstaniu naszego Pana, a która znowu będzie objawioną przy zmartwychwstaniu Kościoła, Jego Ciała.
 
– Spładzającą, przekształcającą moc, czyli wpływ znajomości prawdy. W tym aspekcie nazywana jest 'Duchem Prawdy'. Bóg wytycza własny kierunek działania zgodnie z prawdą i sprawiedliwością; stąd objawienie Jego wyroków Słowo Boże nazywa Prawdą – 'Słowo twoje jest prawdą'. Podobnie o wszystkich, którzy wchodzą pod wpływ Bożego planu Prawdy i sprawiedliwości, mówi się słusznie, że są oni pod wpływem Ducha czyli usposobienia Prawdy: określani są właściwie jako spłodzeni z Prawdy do nowości życia". E-183
 
* * *
 
* * *
 
"Lud Pański nie może zapominać, że chociaż zarządzanie lub metoda zmieniły się, to jednak ten sam Pan za pośrednictwem tego samego świętego ducha nadal kieruje sprawami swego Kościoła – mniej jawnie, mniej zewnętrznie dostrzegalnie, ale nie mniej prawdziwie, nie mniej troskliwie, i to w każdym szczególe jego spraw". E-208
 

* * *

* * *

* * *

* * *
 
* * *

* * *
* * *

* * *
 
* * *
 
"W Jan 14:16,20 słowo Parakletos zostało oddane jako Pocieszyciel. Jednak myśl, jaka zwykle kojarzy się ze słowem pocieszać (mianowicie: ukoić, uspokoić) nie jest w tym miejscu poprawna. Poprawną myśl wyrażałoby słowo mówiące o pomocy, zachęcie, wsparciu, wzmocnieniu. A zatem obietnica naszego Pana sugerowała, że duch święty, którego Ojciec pośle w imieniu Jezusa, jako Jezusa przedstawiciela, będzie blisko jego naśladowców, śpiesząc z pomocą w każdym czasie potrzeby – będzie świętą mocą, przez którą on pokieruje i poprowadzi swój lud i umożliwi im 'chodzenie przez wiarę, a nie przez widzenie'". E-202
 

* * *

* * *

* * *
 
 
Tak będzie z moim słowem . Licząc w to poselstwo w czasie żniw
Poszczęści mu się ................Ponieważ Bóg posiada jeden zamiar (...) wsparty przez doskonałą
                                                sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc
 
Komentarz
 
* * *

* * *
 
* * *
 
* * *
 


Strona 211
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball