TrzyBiada.pl
12
MAR
0
816
Lubię to
Etykieta: xx
DRUGA OBECNOŚĆ PAŃSKA

WYPUŚĆ LUD MÓJ
 
 
Mojżesz, pomimo wysokiego wykształcenia był mało wymowny. Z tego też powodu wzbraniał się przed pójściem do faraona jako przedstawiciel Boży w misji uwolnienia narodu żydowskiego z niewoli egipskiej. Bóg powołał więc Aarona, brata jego, który, jako uzdolniony mówca, miał być "ustami" Mojżesza (2 Moj. 4:10; 6:12,30; 7:1).

Obraz ten ma swoją głęboką wymowę. Nasz Pan, Jezus Chrystus, który przyszedł po raz drugi aby wyzwolić ludzkość z niewoli Szatana, jest niewidzialną istotą duchową. Natomiast jego ziemskim przedstawicielem, "ustami", jest Kościół po tej stronie zasłony.

Przyjście Pańskie w roku 1874 zaznacza początek siódmego tysiąca lat od wejścia grzechu na świat.

Faraon przedstawia księcia świata tego – Szatana, uzurpatora władzy, który stara się usilnie nie dopuścić do wyzwolenia ludzkości na wolność chwały dzieci Bożych (Rzym. 8:20, 21).

 
 
 
* * *

* * *

 
Strona 300
 
 
* * *MOJŻESZ I AARON PRZED FARAONEM
 
 
W omawianym temacie Mojżesz jest figurą na naszego Pana. Jego narodzenie w czasie, gdy Faraon wydał rozkaz niszczenia dzieci płci męskiej; jego wychowanie, wykształcenie i zdobycie stanowiska na dworze faraona; jego wiara i upominanie się za współ-Izraelitą oraz zabicie krzywdzącego go Egipcjanina; wreszcie odrzucenie go przez współbraci, ucieczka i poślubienie Zefory – są to wszystko obrazowe wydarzenia z historii Mojżesza, wskazujące na życie i działalność naszego Pana.

Po czterdziestoletnim pobycie na puszczy, Bóg powołał Mojżesza, aby wyzwolił naród żydowski z niewoli egipskiej. Wyobraża to działalność naszego Pana podczas Jego Drugiej Obecności, mającą na celu uwolnienie ludzkości z niewoli szatana i śmierci.
 


Strona 301
 
 
Zanim przyjdzie upragniona wolność, porządek starego złego świata ma być pod nadzorem naszego Pana zniszczony, podobnie jak królestwo faraona zniszczone zostało przez plagi, które Mojżesz wcześniej zapowiedział. Początek tej wyzwoleńczej działalności nastał w roku 1874, czyli świcie Pańskiej Obecności.
 
 
 
* * *
 Strona 302
 

PLAGI EGIPSKIE
 
 
Trzy znaki miały przekonać starszych Izraela, że Mojżesz jest przedstawicielem Bożym w misji wyzwolenia narodu żydowskiego z niewoli egipskiej (2 Moj. 4:1-9).

Trzeci znak, uczyniony w obecności starszych, polegał na zaczerpnięciu przez Mojżesza wody z rzeki, która następnie po wylaniu na ziemię zamieniła się w krew.

Woda przedstawia prawdę, natomiast ziemia – zorganizowane społeczeństwa. Woda dla suchej, spragnionej ziemi jest błogosławieństwem, podobnie wylanie prawdy na społeczeństwa powinno przynieść błogosławione skutki. Tak się jednak nie stało. W rozważanym obrazie woda zamieniła się w krew, co przedstawia nieprzychylną reakcję społeczeństw wobec rozpowszechnianej prawdy.

Widok krwi wzbudza u ludzi odrazę i kojarzy się ze śmiercią. Taki sposób przyjęcia prawdy został przepowiedziany przez proroka Joela (2:31). Proroctwo to mówi, że słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew.

Słońce wyobraża Ewangelię, a księżyc – Prawo Mojżeszowe. Krwawe ofiary Prawa stały się dla nauczycieli oraz społeczeństw ceremoniami budzącymi zgorszenie. Potraktowano je jako żydowski wymysł. Także ofiara Chrystusa za grzechy została uznana za bezsensowną wobec przyjętej nauki o ewolucyjnym pochodzeniu człowieka z niższych stworzeń. Odrzucając grzech, odrzucono również ofiarę Chrystusa i wskazujące na nią figuralne ofiary Prawa, traktując je jako barbarzyństwo. D-592

Zamiana wody w krew, powtórzona przed faraonem, stała się plagą, pierwszą z serii dziesięciu plag, które dotknęły Egipt. Siedem dni trwania plagi wskazuje, według metody "dzień za rok", na okres siedmiu lat, od początku obecności Pańskiej do końca "tygodnia łaski" dla nominalnego duchowego Izraela.
 
 
1881 – 1874 = 7
 
 
Jest to bardzo ważny szczegół, ponieważ umiejscawia w czasie wypełnienie obrazu pierwszej plagi. W owym czasie prawda była szeroko rozpowszechniona przez lud Boży za pomocą literatury. W tym siedmioletnim okresie miało miejsce niepowtarzalne wydarzenie – sąd nad nominalnym chrześcijaństwem i jego odrzucenie (Obj. 18:1-5). Nie należy jednak rozumieć, że tylko w tych latach prawda nie miała powodzenia. Taki stan rzeczy będzie trwać aż do zniszczenia nominalnego chrześcijaństwa w wielkim ucisku.

Czarnoksiężnicy faraona sprzeciwiali się Mojżeszowi, co ilustruje sprzeciw wobec prawdy różnych religijnych wodzów, odrzuconych nie z powodu moralności, ale dlatego, że "nie wytrzymali próby wiary" (2 Tym. 3:8).

W poszukiwaniu czystej wody Egipcjanie kopali nowe studnie. Podobnie i obecnie chrześcijaństwo poszukuje nowych teorii w wyniku odrzucenia prawdy Słowa Bożego.
 
 
 
TRZECI ZNAK
 

Strona 303
 
 

PIERWSZA PLAGA EGIPSKA – ZAMIANA WODY W KREW

2 Mojżeszowa 7:14-25

 
Strona 304

 
 
 
 
Strona 305


DRUGA PLAGA EGIPSKA – ŻABY

2 Mojżeszowa 8:1-15
 
 
W drugiej pladze ziemia egipska została nawiedzona żabami. Królestwo faraona było wielce utrapione mnogością tych stworzeń, które stały się wszechobecne. W pałacu królewskim i w domu ludu egipskiego, wszędzie były żaby. Wchodziły do sypialni, w piece i w dzieże.

Żaby przedstawiają szybki wzrost liczby organizacji sekciarskich podczas wtórej Obecności Pańskiej, będący wynikiem oświaty i zwiększenia swobód obywatelskich. Inwazja sekt wielce osłabiła zwarty ustrój świata, którego twórcą był książę tego świata – Szatan.

Ostatecznie żaby, które wyszły z wód, zostały pozbawione życia i zgromadzone w kupy. Przykry zapach rozkładających się żab był finałem tego niezwykłego zdarzenia. Zgromadzenie zdechłych żab w gnijące stosy przedstawia związanie kąkolu w ruchy ekumeniczne (snopki), jako przygotowanie do spalenia ich w ogniu wielkiego ucisku.

 
 
 
* * *
 
* * *

 
 
Użyte w zestawieniach wyrażenia określające organizacje religijne pochodzą z greckich tomów Wykładów Pisma Świętego.
 

Strona 306
 
 
 
* * *
 
* * *
 

* * *
 
 

 
Strona 307
 

TRZECIA PLAGA EGIPSKA – KOMARY

2 Mojżeszowa 8:16-19
 
 
Dwie pierwsze plagi nie złamały uporu faraona. Gdy nadal nie chciał wypuścić Izraela na wolność, Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby Aaron uderzył laską w proch ziemi. W wyniku tego uderzenia proch ziemi zamienił się w komary. Według nowych tłumaczeń, użyte tutaj hebrajskie słowo "kinnim" oznacza raczej komary, a nie wszy, jak podaje Biblia Gdańska. Komary w niespotykanej dotąd ilości stały się dla Egiptu ciężką plagą, tak dla ludzi, jak i dla bydła.

Plaga ta, na którą Pan dozwala w czasie swojej Drugiej Obecności, przychodzi od krajów kolonialnych, od kilku wieków wyzyskiwanych. Długo trzymane w poniżeniu narody kolonialne zaczęły domagać się w końcu swoich praw – zdeptany proch ziemi ożył.

W okresie Laodycejskim, Bóg dozwala na stopniowe wyzwalanie się narodów. Pan określił ten proces w swoim proroctwie jako "pączkowanie drzew". Dotyczy to również drzewa figowego, które wyobraża Izrael (Łuk. 21:29-33).

Oto podział świata według Organizacji Narodow Zjednoczonych:
 

Pierwszy świat ....... najbardziej rozwinięte kraje kapitalistyczne
Drugi świat ............. kraje socjalistyczne
Trzeci świat ............ kraje nowo-wyzwolone Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej
 

Wielkie chmary komarów żywią się krwią ludzką i bydlęcą. Działalność narodów świata, które się wyzwalają, ma podobny skutek. Ich wzrastające potrzeby, stają się dokuczliwym problemem dla krajów wysoko uprzemysłowionych. Będąc w posiadaniu surowców niezbędnych dla krajów uprzemysłowionych, manipulują one cenami tych surowców, co powoduje osłabienie i zachwianie równowagi gospodarki światowej. Jednym z przykładów może być kryzys energetyczny świata wywołany podwyżką cen ropy naftowej przez zorganizowane kraje dysponujące tym surowcem.

Plaga ta dotyczy "ludzi" – przywódców państw, oraz "bydła" – najszerszych mas ludzi pracy, którzy dźwigają główny ciężar niepowodzeń gospodarczych. Plaga komarów nie dotknęła ziemi Goszen, gdzie mieszkał Izrael. Niepowodzenia gospodarcze i polityczne, nie mają wpływu na duchowe dobro ludu Bożego.

 
 
 
* * *
 
Strona 308
 

* * *


* * *
 
 
Strona 309
 
 


CZWARTA PLAGA EGIPSKA – MUCHY-BĄKI

2 Mojżeszowa 8:20-32
 
 
Pomimo trzech kolejnych plag uporczywie negatywne stanowisko faraona względem żądania wypuszczenia Izraelitów nie uległo zmianie. Bóg wezwał więc Mojżesza, aby faraonowi wychodzącemu nad wodę zapowiedział następną plagę dla Egiptu – plagę much.

Hebrajskie słowo "arob", w Biblii Gdańskiej przetłumaczone jest na "robactwo". W Septuagincie odpowiednikiem hebrajskiego "arob" jest greckie słowo "kunomuia". Słownik grecko-polski podaje następujące określenie tego słowa: psia, bezwstydna, natrętna mucha. Jest to pewien rodzaj bąków. Bąki były tak agresywne, że atakowały ludzi oraz inne stworzenia w ziemi egipskiej. Żydzi mieszkający w ziemi Goszen byli od tej plagi wolni.
 
 

 
 
 
Plaga bąków została zapowiedziana faraonowi, gdy ten wychodził nad wodę. Wskazuje to w pozaobrazie na jej związek ze sprawami religijnymi. Plaga zajadłych bąków wyobraża plagę niewiary – ateizmu. Bąki (psie muchy) atakują przeważnie psy. Te z kolei przedstawiają strażników trzód nominalnego chrześcijaństwa (Izaj. 56:10-12).

Podczas Drugiej Obecności Pańskiej plaga ta nie tylko dotyka nauczycieli, ale również szerokie masy ludzi. Kierunek ateizmu (niewiary) zyskał sobie równouprawnienie w społeczeństwach, a jego zgubne wpływy sięgają coraz dalej. Sam kościół nominalny w wielkim stopniu przyczynił się do wzrostu niewiary przez nauczanie błędnych doktryn o Bogu i Jego działalności. Ateizm kwestionuje świadectwa Biblijne, a ateistyczne, rzekomo naukowe wywody na temat pochodzenia człowieka, ziemi, wszechświata, znalazły się w programach szkolnych.

Od bąków "psuła się ziemia" – z powodu niewiary psują się ludzie; wzrasta ilość wykroczeń moralnych, alkoholizm, narkomania itp. Bóg dozwolił na to, aby skutki ateizmu przyczyniły się do upadku królestwa Szatana, autora niewiary w Boga i ojca kłamstwa (Izaj. 8:11-15; Obj. 9:1-11; Joel 2:11).

Faraon proponował, aby Izrael złożył ofiary Bogu "w tej ziemi" (2 Moj. 8:25-32). Szatan życzyłby sobie, aby lud Boży kontynuował swoje poświęcenie w łączności ze światem, w tym życiu. Dla prawdziwego ludu Bożego taka propozycja jest nie do przyjęcia. On musi sprawować swoje, przyjemne Bogu ofiary, w odłączeniu, w stanie "puszczy".
 
 
Strona 310
 
 

* * *

PIĄTA PLAGA EGIPSKA – ZARAZA BYDŁA

2 Mojżeszowa 9:1-7
 
 
Piątą plagą, jaka nawiedziła Egipt była "bardzo ciężka zaraza". Hebrajskie słowo "deber" tłumaczy się jako zaraza, dżuma. Plagą tą dotknięte zostało bydło znajdujące się na polu.

W duchowym wypełnieniu ta kolejna plaga przedstawia ideologię socjalistyczną, która "zatruła" atmosferę wśród narodów pragnących utrzymać stary porządek społeczny. Klasą najbardziej podatną na propagandę socjalistyczną stał się proletariat – najbardziej światły i pojętny w bardziej rozwiniętych krajach Europy, jak Rosja, Niemcy, czy Francja. Klasa robotnicza tych krajów wyobrażona jest przez "bydło na polu".
 
 
Strona 311

 
W zacofanych krajach Azji, Ameryki Południowej, czy też niektórych europejskich, jak Hiszpania i Portugalia, lud trzymany był w ciemnocie. Proletariat znajdujący się w takim ograniczeniu nie posiadał zrozumienia dla ideałów socjalistycznych. Wyobrażony jest zatem przez "bydło w zagrodach i oborach", które ocalało podczas piątej plagi.

Tymczasem ci proletariusze, którzy "zarazili" się propagandą, przestali być posłuszną siłą roboczą wspierającą dawny porządek – w obrazie, bydło na polach wyzdychało.

Ziemia Goszen, w której mieszkali Izraelici nie została objęta plagą. Przedstawia to sytuację dzieci Bożych, które znają Plan Ojca, a dzięki temu nie są podatne na rewolucyjne idee socjalizmu. Wprawdzie widzą one w rewolucji socjalistycznej dziejową sprawiedliwość, to jednak, jako obywatele niebieskiego królestwa, nie dadzą się wciągnąć w walkę klasową.
 
 
 
 
 
 
* * *
 
Strona 312
 
 
 
* * *

 
 
 
Strona 313
SZÓSTA PLAGA EGIPSKA – WRZODY

2 Mojżeszowa 9:9-12
 
 
Szóstą plagą, która z rozkazu Bożego dotknęła Egipt, były "wrzody pęczniejące ropą". Mojżesz i Aaron wzięli z wygaszonego pieca hutniczego (hebr. kibszan) pełne garście sadzy (hebr. pijach), którą następnie Mojżesz w obecności faraona rzucił ku niebu. Pył unoszący się nad ziemią egipską wywołał ropne wrzody na ciałach ludzi i zwierząt. Plaga ta nie ominęła również czarnoksiężników faraona.

Charakterystyki tej plagi wskazują na nabrzmiewający w czasie Drugiej Obecności Pańskiej problem żydowski. Piec hutniczy wyobraża ogień utrapienia, w którym znalazł się naród żydowski za ignorowanie przymierza zawartego z Bogiem (Izaj. 48:10). Ukrzyżowanie Syna Bożego dopełniło miary grzechów tego narodu o "twardym karku" (Dzieje Ap. 7:51). Kara za ich nieposłuszeństwo miała trwać aż do skończenia się "Czasów Pogan" (Łuk. 21:20-24).

"Czasy Pogan" jest to okres "siedmiu czasów" karania dla Izraela, a równocześnie, okres dozwolenia Bożego na uniwersalne rządy pogańskich potęg Babilonii, Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Okres ten miał trwać 2520 dni proroczych (3 Moj. 26). Dni te, liczone według klucza "dzień za rok", wyznaczają okres 2520 lat, od roku 606 p.n.e. do roku 1914.
 
 
606 + 1914 = 2520
 
 
W roku 606 p.n.e. naród izraelski został pozbawiony samodzielności, a władzę nad nim sprawowały kolejno wspomniane wyżej cztery światowe imperia.

W roku 135 n.e. Żydzi utracili swoją państwowość i zostali rozproszeni między wszystkie narody. Od końca "Dwójnasobu" (rok 1878) naród ten gromadzi się stopniowo w ziemi swoich ojców. Po roku 1914 warunki osiedlania się w Palestynie znacznie się poprawiły, a po drugiej wojnie światowej, w roku 1948, powstało państwo Izrael.

Sadza jest osadem, pozostałością dymu hutniczego, po pracy przetapiania. Przedstawia ona pamięć cierpień doświadczanych przez Żydów na wygnaniu (Obj. 14:11). Sadza została wyrzucona ku niebu, co wskazuje na ponowne pojawienie się problemu żydowskiego w czasie Drugiej Obecności Pańskiej, problemu pochodzącego z góry, od Boga. Wbrew opinii całego świata, Pan gromadzi rozproszony naród, prowadząc go do zawarcia Nowego Przymierza. Z drugiej strony Kościół, z polecenia Pańskiego podejmuje problem żydowski i wyjaśnia Boską działalność względem tego narodu.

Sadzę rzucał Mojżesz, co wskazuje, że obudzenie nadziei żydowskich jest spowodowane przez Pana. Jezus Chrystus przeprowadzi wkrótce dzieło restytucji świata, zaś odbudowa Izraela jest jej pierwszym etapem.

Opadające sadze spowodowały ciężkie schorzenia w całym Egipcie. Podobnie problem żydowski stał się przyczyną wielu trudności międzynarodowych.
 
Wrzody konfliktów sięgają daleko poza strefę Bliskiego Wschodu. Kraje wrogie wobec Izraela sięgają po drastyczne środki, aby terroryzować jego sprzymierzeńców. Światowy kryzys energetyczny jest skutkiem wzmagającego się antagonizmu. Od "walki Dawida z Goliatem", w roku 1967, fala nienawiści i terroryzmu stała się zjawiskiem powszechnym.

Czarnoksiężnicy faraona – James i Jambres, również odczuli na sobie rękę Bożą. Duchowieństwo nominalnego chrześcijaństwa nie jest w stanie wytłumaczyć tych znamiennych wydarzeń. Pogrążone w nieświadomości stoi ono wspólnie z papieżem po stronie przeciwników Izraela, a tym samym przeciwko Bogu.
 
 
 
* * *

* * *
 
 
"Hitler zdawał sobie sprawę z tego, iż powodzenie jego fałszywej ideologii uzależnione jest od używania odwiecznego oręża jakim jest nienawiść. Należało pokazać narodowi niemieckiemu obiekt, któremu przypisać będzie można wszystko, co dokuczliwe i natrętne, wszystko, co godne pogardy, obiekt będący absolutną antytezą człowieka aryjskiego, hitlerowca, a którego istnienie i poczynania przedstawione zostaną jako przyczyny wszystkich trudności i niepowodzeń, z którymi ma państwo do czynienia. Obiektem tym stał się Żyd. Hitler nienawidził także i innych; marksiści i komuniści stanowili stale przedmiot jego gorączkowych ataków. Różnica polegała jednak na tym, że mogli oni wykupić się u niego odżegnaniem od swych poprzednich poglądów i przejściem do obozu nacjonal-socjalistycznego. Żyd natomiast był ofiarą wieczną, nie mającą żadnego wyjścia i nie mogącą uciec przed burzą nienawiści".
 
Fragment przemówienia Prokuratora Generalnego, Gideona Hausnera, na procesie Eichmana
 

 
Strona 315
 


 
 
 
 
 
CYRYLICA
 
 
 
"Cyrylica (pismo cyrylickie, cyrylskie), pismo ksiąg liturgicznych, używanych przez Słowian grecko-katolickich i prawosławnych. Nazwę swą zawdzięcza ono świętemu Cyrylowi-Konstantynowi, apostołowi Słowian, który jednak nie jest wynalazcą tego alfabetu, powstałego w Bułgarii dopiero w X wieku. Od Cyryla pochodzi alfabet inny, dawniejszy, tzw. głagolica.

Cyrylica polega na alfabecie greckim, pochodzi mianowicie w całości z greckiej liturgicznej uncjały (majuskuły), nieznacznie tylko zmienionej. W formie zmodyfikowanej używają jej po dziś dzień Bułgarzy, Serbowie, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy".
 
Encyklopedia Powszechna Gutenberga
 
 
Alfabet słowiański – cyrylica, opracowany na wzór alfabetu greckiego, podobnie jak oryginalne języki Biblii, charakteryzuje się tym, że poszczególnym jego literom podporządkowane są wartości cyfrowe.

W alfabetach języka hebrajskiego i greckiego wszystkie litery mają wartości cyfrowe. W cyrylicy natomiast, podobnie jak w alfabecie łacińskim, tylko część liter posiada swoje cyfrowe odpowiedniki. Na przykład, z szesnastu liter łacińskiego napisu na tiarze papieskiej VICARIVS FILII DEI (zastępca Syna Bożego), jedenaście posiada wartości cyfrowe dające w sumie liczbę "666".
 
 
Strona 316
 
 
 
 
 
Za pomocą cyrylicy stało się możliwe wprowadzenie do zestawień liczbowych opisów różnych wydarzeń, pojęć i wyrażeń we współczesnym języku rosyjskim opartym na cyrylicy.

Użycie tego alfabetu w liczbowaniu biblijnym umożliwia zrozumienie wypełniania się ważnych proroctw z Pisma Świętego, co jest dostatecznym dowodem Boskiego nadzoru nad jego formowaniem się.

W zestawieniach liczbowych teksty Pisma Świętego stanowią składnik podstawowy, natomiast elementy oparte na cyrylicy odgrywają rolę pomocniczą; umożliwiają one zrozumiewanie proroctw, które dotyczą końca wieku Ewangelii i których wypełnienie umieścił Bóg w strefie wpływów rosyjskiej partii komunistycznej.

Wpływy te obejmują Polskę, gdzie Pan rozbudził lud Boży "okrzykiem o północy", gdzie też ma miejsce, jak to widać bardzo wyraźnie, wypełnianie się obrazów i przypowieści ukazujących koniec ziemskiej drogi Kościoła Bożego.

W dalszej części niniejszej pracy znajdują się zestawienia liczbowe zawierające elementy wyrażone w cyrylicy.
 
 

SIÓDMA PLAGA EGIPSKA – GRAD

2 Mojżeszowa 9:13-35
 
 
Gdy sześć kolejnych wyniszczających kraj klęsk nie złamało uporu faraona, Egipt nawiedziła plaga gradu o niespotykanych w dziejach tego państwa rozmiarach. Pladze gradu towarzyszyły błyskawice. Błyskawice są wynikiem rozładowania napięcia elektryczności nagromadzonej przez ciężkie chmury gradowe.

W Piśmie Świętym grad wyobraża zimną, twardą, sprawiającą utrapienie prawdę (lód – zamarznięta woda). Tymczasem błyskawice, towarzyszące gradowi, są symbolem umiejętności i oświaty, jakie "rozdzierają" ciemności okrywające narody.

Są to wymowne symbole ciężkich doświadczeń ze strony ideologii zrodzonej przez napięcia społeczne. Wstępna faza Drugiej Obecności Chrystusa – okres Laodycei (sprawiedliwość dla ludu), zaznacza się wzrostem uświadomienia swojego stanu wśród pogardzanej przez możnowładców klasy robotniczej. Starania proletariatu, zmierzające do wyzwolenia się z jarzma, zaczęły krystalizować się w zwarty front walki klasowej. Podatnym gruntem na jej ideały stał się proletariat Rosji. Z inicjatywy Lenina powstała marksistowska gazeta "Iskra", wydawana za granicą od 1900 roku i przenoszona nielegalnie do Rosji. "Iskra" uświadamiała robotnicze masy jak należy walczyć, aby odnieść zwycięstwo, wskazując zarazem na przykłady przeszłych walk proletariatu – Rewolucję Francuską w 1789 roku i Wiosnę Ludów w roku 1848. Dalszym etapem było zorganizowanie I Zjazdu organizacji demokratycznych. Na zjeździe tym powstała Rosyjska Socjal-Demokratyczna Robotnicza Partia z programem przewidującym realizację wytycznych pisma "Iskra".

Strona 317
 
 
Były to wstępne przygotowania przed zasadniczym działaniem. Ich odpowiednikiem w obrazie jest wstęp do siódmej plagi, a mianowicie Słowa Boże przestrzegające faraona przed konsekwencją jego uporu. Ponieważ ostrzeżenie nie przyniosło rezultatu, Bóg kazał Mojżeszowi zapowiedzieć plagę gradu.

Plaga gradu, która przyszła na Egipt i równoległa do niej wizja z księgi Objawienia mówiąca o gradzie (8:7) odnoszą się do propagowania w masach programu ustalonego przez II Zjazd, jaki odbył się w 1903 roku. Program II Zjazdu (pierwszy anioł), przewidywał utworzenie państwa dyktatury proletariatu. Rolę kierowniczą w tym państwie miała sprawować wyłoniona na tym Zjeździe partia bolszewików – narzędzie Boże do zniszczenia starego porządku świata.

Ziemia Goszen, w której mieszkali Żydzi, wolna była od tej plagi. Wskazuje to na stanowisko ludu Bożego, który, stojąc na uboczu, nie bierze udziału w walkach klasowych, lecz interesuje się bliskością ustanowienia Królestwa Bożego.

W obrazie, niektórzy właściciele przywołali z pól swoje sługi i sprowadzili bydło do obór, aby uniknąć zapowiedzianych klęsk. Przedstawiają oni rządy tych narodów, które dla uniknięcia twardej krytyki (gradu) polepszyły warunki mas pracujących.

Ludzie, drzewa i bydło zabite przez grad, wyobrażają byłych zwolenników starego porządku rzeczy (np. hrabia Tołstoj), wybitne, zdolne jednostki w społeczeństwie (np. Majakowski, Gorki), oraz ludzi pracy "roziskrzonych" do walki ideologicznej.

Zniszczenie trawy i ziół polnych jest obrazem na ostrą krytykę środków leczniczych (ideologii) stosowanych do uleczenia Babilonu (Izaj. 42:15; Jer. 51:7-9).

Jęczmień i len może przedstawiać nominalne chrześcijaństwo z jego fałszywą sprawiedliwością, które również zostało poddane uderzeniom twardej prawdy.

Pszenica i żyto, jako uprawy późne, nie były narażone na zniszczenie. Ziarno wiary ludu Bożego ukryte głęboko jest niewrażliwe na wpływy świata.

Powyższe myśli dotyczące wydarzeń przed i po I Zjeździe znajdują swoje potwierdzenie w liczbowaniu biblijnym.
 
 
 
Strona 318

TRĄBIENIE PIERWSZEGO ANIOŁA
 
 
Trąbienie siedmiu aniołów w księdze Objawienia przedstawia rozwój rewolucyjnego ruchu komunistycznego na tle wydarzeń światowych. Początki tego ruchu datują się od świtu Pańskiej Obecności, jednak zwołanie II Zjazdu w 1903 roku stało się w nim wydarzeniem przełomowym. Zjazd ten przedstawiony jest w wizji Jana jako trąbienie pierwszego anioła (Obj. 8:7).

Na I Zjeździe powzięto uchwałę o utworzeniu Rosyjskiej Socjal-Demokratycznej Robotniczej Partii. Wciąż jednak brak jednolitego programu wśród organizacji socjaldemokratycznych, brak statutu i jednego ośrodka kierowniczego, uniemożliwiał jedność ideową i organizacyjną. Przeciwdziałając tym trudnościom, pismo Lenina "Iskra" wytyczyło model partii wolnej od wszelkich hamujących wpływów.

Na II Zjeździe, który odbył się w Brukseli, a potem w Londynie od 17 lipca do 10 sierpnia 1903 roku, ustalono, w toku gorących dyskusji, program zniesienia własności wielkoobszarniczej (program minimum) i przebudowę społeczeństwa w duchu socjalizmu (program maksimum). Jako środek umożliwiający osiągnięcie budowy społecznej, wysunięta została teza dyktatury proletariatu, która nie tylko pozwoliłaby zdławić wszelki opór wyzyskiwaczy, ale również stałaby w obronie zdobyczy socjalizmu. Przy omawianiu tezy dyktatury proletariatu wśród uczestników dokonał się rozłam na bolszewików i mienszewików. Wytyczony w ten sposób przez Lenina model partii, idącej bezkompromisowo do zwycięstwa, został zrealizowany w nowonarodzonym "bolszewizmie" z jego wyraźnym programem działania. Było to narodzenie Abaddona-Niszczyciela, biblijnego króla szarańczy (Obj. 9:11).

Na tymże Zjeździe odniosły również zwycięstwo cztery tezy rewolucyjnego ruchu komunistycznego: (1) Rewolucja, (2) Dyktatura proletariatu, (3) Socjalizm, (4) Komunizm, które określają kierunek działalności zdążającej do przeobrażenia społeczeństwa feudalnego w państwo komunistyczne. Symbolicznym wyobrażeniem tego czterofazowego programu w wizji Objawienia są "czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok" Armageddonu (Obj. 9:15).

Do skrótu partii RSDRP dodano literę "b", co znaczy: "bolszewików". Jej pełne określenie odtąd brzmiało: Rossijskaja Socjal-Demokraticzeskaja Raboczaja Partija (bolszewikow).

Oto słowa Lenina: "Bolszewizm istnieje jako prąd myśli politycznej i jako partia polityczna od 1903 roku".

Trąbienie pierwszych czterech aniołów, spośród siedmiu, to organizowanie, planowanie, manifestowanie i rozrastanie się ruchu rewolucyjnego, zaznaczone przez cztery kolejne zjazdy RSDRP w latach: 1903, 1905, 1906, i 1907.
 

Strona 319
 

Trąbienie pozostałych trzech aniołów, to dalszy rozwój ruchu rewolucyjnego, nie mierzony już zjazdami lecz wydarzeniami pierwszego biada (rok 1914), drugiego (rok 1939) i trzeciego (rok 1981).
 
 
Strona 320
 

Zrodzony na II Zjeździe bolszewizm, zawierał twarde prawdy o charakterze społecznym, przynoszące utrapienie (grad) i doświadczenia ogniste, prowadzące do pozbawienia życia ustroju feudalego i kapitalistycznego (ogień zmieszany z krwią). Celem propagandy miało być pozyskanie wszystkich (małych i dużych) dla idei rewolucyjnej.
 
 

* * *
 
 
Strona 321
 

* * *
 
 
W październiku 1917 roku powstał pierwszy rząd radziecki, Rada Komisarzy Ludowych. Partia bolszewików opanowała władzę w w przeciągu pięciu miesięcy; od października 1917 roku do lutego 1918 roku (Obj. 9:5).

W ogólnym zamęcie spowodowanym upadkiem Rządu Tymczasowego, potrzeba było zdecydowanego działania zwycięskiej partii, miażdżącego wszelki opór. Taką formą zabezpieczenia zdobyczy rewolucji była już wcześniej zaplanowana dyktatura partii stojącej u steru, która uniemożliwiłaby ludziom odwrócenie się od służenia nowo zaistniałemu porządkowi rzeczy. Próby szukania wyjścia lub zerwania z nowym ustrojem, Słowo Boże określa słowami: "będą szukać śmierci"; "będą chcieli umrzeć" (Obj. 9:6).

Zastosowana dyktatura udaremniła wszelki odwrót; ludzie zrozumieli, że wyłączenie się z panującej rzeczywistości stało się niemożliwością – "ale śmierć od nich uciecze". Jak wiemy problem dyktatury proletariatu podzielił na II Zjeździe w 1903 ruch robotniczy na bolszewików i mienszewików.
 
 
 
* * *
 
 
Przy pomocy powyższego zestawienia, trudny do zrozumienia tekst Obj. 9:6 staje się zrozumiały. Określa on historyczne fakty rozgrywające się na tle piątego trąbienia (pierwsza wojna światowa).
 
 
Strona 322
 
SOCJALNA REWOLUCJA W ROSJI
 
 
W roku 1914 wygasło dozwolenie Boże na uniwersalne rządy pogan, czyli skończyły się tzw. Czasy Pogan, okres nazwany tak przez samego Pana (Łuk. 21:24). Wyraźnym znakiem niełaski dla starego świata, po skończeniu się tego okresu, był upadek cara w Rosji podczas Rewolucji Lutowej 1917 roku.

Księga Objawienia przedstawia obalenie cara jako upadek gwiazdy z nieba w czasie trąbienia piątego anioła.

Trąbienie piątego, szóstego i siódmego anioła, odpowiada trzem biada, w których ostatecznie upadnie stary porządek świata.

Planowanie upadku cesarstwa w Rosji było treścią pięciu zjazdów poprzedzających ten upadek. Trąbienie trzeciego anioła odpowiada czwartemu zjazdowi, na którym opracowano plan zamachu na władzę cesarską. "Chronologia Biblijna" wyd. 1974 str. 186-188
 
 

* * *

 
 
Klucz studni otchłani .... Rząd Tymczasowy ustanowiony po obaleniu cara
 
 
Strona 323
 
 
* * *

* * *

* * *
 
Strona 324
 
 
 
 
 
 

* * *
 
Strona 325
 
 
* * *
 
 
Zwycięska partia bolszewicka (Abaddon) jest w ścisłym związku z rewolucją, ponieważ powstała z haseł rewolucyjnych i jest propagatorem rewolucji społecznej.
 
 
* * *

* * *
 
Strona 326
 

* * *
* * *


* * *

Strona 327
 

* * *

* * *

* * *


* * *
 
Strona 328
 
<
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Chronologia Biblijna (02) Część I
OKRESY CHRONOLOGICZNE Z listy dat biblijnych wynika, że łańcuch chronologiczny składa się z dziewięciu głównych ogniw, ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball