TrzyBiada.pl
13
MAR
0
760
Lubię to
Etykieta: xx
UCZTA HERODA
 
 
Z okazji rocznicy swoich urodzin, król Herod urządził ucztę, na którą zaprosił podwładnych mu oficerów i książąt. Przygotowywał się do wojny z królem Aretasem i owo zgromadzenie przywódców i dostojników kraju było pewnego rodzaju patriotyczną uroczystością, mającą mu zapewnić przychylność wszystkich przedniejszych i wpływowych dostojników. Ucztę wykorzystała Herodiada do tajemnej i zbrodniczej intrygi. Jan Chrzciciel piętnował jej cudzołożny związek z Herodem, więc Herodiada, pełna obawy o swoją przyszłość, postanowiła za wszelką cenę zniszczyć proroka. Specjalny, zmysłowy taniec jej córki, księżniczki Salome, tak zachwycił podpitego Heroda i dostojników, że król obiecał spełnić każdą jej prośbę, "aż do połowy królestwa". Salome, pouczona przez matkę, zażądała głowy proroka. Z powodu przysięgi, współbiesiadników i zapewne pychy, król ugiął się i kazał Jana ściąć. Straż 1941-142; R-3777
 
Uczta Heroda wyobraża czasową, trwającą trzy i pół roku, zmianę polityki obozu socjalistycznego. Radość z osiągnięć 60-lecia socjalizmu, odprężenie w działalności rewolucyjnej, objawiające się między innymi współpracą z papiestwem, ma trwać do wiosny 1981 roku.
 
W warunkach zbliżenia Państwa z Kościołem Rzymsko-katolickim (Herodiada) oraz Federacją Kościołów Protestanckich (Salome), zapadnie wyrok na lud Boży.
 
 
* * *
 
Strona 385
 

* * *

* * *

* * *
 
Strona 386
 


* * *

* * *

* * *
 
Strona 387
 

* * *

* * *

Strona 388
 
 

* * *
 
Bez światła Świętej Księgi tej
Otoczyłby nas mrok,
Nie oparłby się w chwili złej,
Pobłądziłby nasz krok.
 


SZEŚĆDZIESIĄTA ROCZNICA NISZCZYCIELA
 
 
W czasie panowania Nabuchodonozora państwo nowobabilońskie stało się potężnym mocarstwem. Gdy w wyniku zwycięskich wojen zdobyte zostały olbrzymie terytoria, Nabuchodonozor zapragnął w końcu stabilizacji. Urządzone przez niego święto, z wysokim na sześćdziesiąt łokci posągiem, nie tylko było wyrazem dumy z własnych dokonań, lecz miało również rozpocząć proces utrwalania pokoju, otworzyć erę dobrobytu i radości.
 
W obrazie tym Nabuchodonozor przedstawia rosyjski ruch rewolucyjny. Ruch ten, w ciągu sześćdziesięciu lat od rewolucji 1917 roku zaprowadził socjalistyczny porządek na czwartej części ziemskiego terytorium i dokonał gigantycznych przeobrażeń w skali całego świata.

Sześćdziesiąta rocznica początku tych przeobrażeń stała się okazją do szczególnego święta tego rewolucyjnego systemu.
 
 

* * *
 
Strona 389
 


* * *
 
 
 
 
Strona 390


OBRAZ NA RÓWNINIE DURA
 
 
Złoty obraz o wysokości 60 łokci, wystawiony przez króla Nabuchodonozora na równinie Dura, ma swój odpowiednik w szczególnie uroczystych obchodach Sześćdziesięciolecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Kampania polityczno-propagandowa dotycząca sześćdziesiątej rocznicy Rewolucji trwała od lutego do grudnia 1977 roku.
 
Zanim jeszcze odbyły się główne uroczystości na Kremlu, poparcie dla pokojowych idei wyraziły związki wyznaniowe całego świata. W dniach 6-10 czerwca 1977 roku, odbyła się w Moskwie Światowa Konferencja wszystkich religii pod hasłem: "O trwały pokój, rozbrojenie i sprawiedliwe stosunki między narodami".
 
 
 
* * *

 
 

W dniach 2 i 3 listopada miało miejsce na Kremlu uroczyste posiedzenie Komitetu Centralnego KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RFSRR, poświęcone 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
 
Na posiedzeniu tym, przywódca radziecki, L.I. Breżniew, wygłosił okolicznościowe referaty i apele.
 
Mówca ocenił w nich dorobek socjalizmu i jego dotychczasowe zasługi, a także wezwał wszystkie narody świata do pójścia jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwości i pokoju, jaką jest droga wytyczona ideami Wielkiego Października. W przemówieniach zostało podkreślone, że obóz Socjalizmu jest dostatecznie silny, aby usunąć z drogi tych, którzy nie "pokłonią się" tym wzniosłym ideom, służącym dla dobra ludzkości.
 
 
Strona 391
 
* * *
 
Przytoczony obraz biblijny, ukazujący rodzaj niebezpieczeństw godziny pokuszenia, przedstawia także bohaterów wiary, jedynych spośród ogółu, którzy unikną złudzeń i nie ulękną się gróźb. Jest to klasa Kościoła, wybrańców Bożych, którzy przestrzeżeni i umocnieni przez Prawdę okażą się zwycięzcami. Obraz trzech młodzieńców pokazuje, że lud Boży, chociaż mały pod względem liczby i wpływu, zajmie właściwą postawę dzięki współdziałaniu z obecnym Panem.
 
 
 


 
* * *

* * *
 
Strona 392


NIEBEZPIECZEŃSTWO
 
 
Święto pokoju na polu Dura, przedstawia czas szczególnej propagandy władz świeckich (smok), papiestwa (bestia – Antychryst) i Federacji Kościołów (Fałszywy prorok – obraz bestii) na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Pokojowe apele, ogłaszane przez te systemy w końcu Wysokiego Powołania, określone są w Piśmie Świętym jako duchy diabelskie i stanowią ostateczną próbę dla ludu Bożego (Obj.16:13-15).
 
 

* * *
 
Strona 393 

 
 
"Odnośnie Antychrysta apostoł Paweł pisze: 'Którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy jasnym blaskiem swojej obecności' [gr. te epifaneia tes parousias] (...) 'Którego obecności [Chrystusa] towarzyszyć będzie działanie szatana [szatańska energia i działanie], z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość' (Tes. 2:8-12), niegodni mieć udziału w Tysiącletnim Królestwie jak współdziedzice z Chrystusem (...)
 
Słowa Apostoła rozumiemy jako sugestię, że w czasie obecności Pana (czyli obecnie – od 1874 roku), Szatan, poprzez system Antychrysta (jeden z jego głównych narzędzi w oszukiwaniu i kontrolowaniu świata), a także przez wszystkie inne swoje agencje, będzie stawić rozpaczliwy opór nowemu porządkowi rzeczy, który wkrótce ma być ustanowiony. Wykorzysta każdą najmniejszą okoliczność i wszystkie odziedziczone słabości i samolubstwo rodziny ludzkiej, aby zaangażować ich serca, ręce i pióra w tej ostatecznej walce przeciwko wolności i pełnemu rozjaśnieniu prawdy. Uprzedzenia rozpalą się tam, gdzie nigdy by nie zaistniały, gdyby prawda była wyraźnie widoczna. Zostanie przywołana żarliwa gorliwość i powstaną stronnicze związki, które wielu zwiodą i wprowadzą w błąd. Stanie się tak nie dlatego, że Bóg nie przedstawił prawdy na tyle jasno, aby kierowała wszystkimi w pełni poświęconymi, ale dlatego, że ci, którzy zostaną zwiedzeni, nie byli wystarczająco gorliwi w poszukiwaniu i używaniu prawdy dostarczonej jako 'pokarm na czas słuszny'. W ten sposób okaże się, że klasa wprowadzona w błąd nie przyjęła prawdy z miłości do niej, ale raczej z powodu zwyczaju, formalności lub strachu. Apostoł zapewnia, że chociaż Antychryst, w tej ostatecznej walce o życie, dzięki swym nowym fortelom, oszustwom i kombinacjom będzie pozornie zyskiwać większą moc na świecie, to jednak prawdziwy Pan ziemi, Król królów, w czas swojej obecności zwycięży; i w końcu, w czasie wielkiego ucisku, całkowicie unicestwi Antychrysta i zniszczy na zawsze jego moc i oszustwa". B-359, 360
 

WIELKA WODA

 
Nasilenie propagandy pokoju i bezpieczeństwa w końcu Wysokiego Powołania (rok 1977) przedstawione jest w wizji Objawienia jako wielka rzeka wypuszczona z paszczy smoka-węża. W smoku ukazana jest siła i bezwzględna przemoc władz świeckich, którymi posługuje się Szatan. Zwodząca moc przeciwnika Bożego, który jest "kłamcą i ojcem kłamstwa" wyobrażona jest w wężu (Obj. 12:9).
 
Propagując pozornie prawdziwe teorie, przez czynniki dysponujące środkami przymusu, Szatan usiłuje zatrzymać pęd wydarzeń rujnujących jego królestwo. Wzniosłe hasła, mające na celu dobro człowieka, obliczone są też na zwiedzenie Kościoła (Obj. 12:1).
 
Przed tą szczególną, ogólnoświatową propagandą pokojową, Szatan, działając przez władze socjalistyczne (czerwony smok), sprowadził na "ziemię" do współpracy w ziemskich celach "gwiazdy" nauczycielskie kościelnictwa (Obj. 12:4).
 


 
 
WODA JAK RZEKA
 
 
Wielka mowa z okazji 60-lecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej została wygłoszona w Moskwie, na Kremlu, w dniu 2 listopada 1977 roku. Referat nosił tytuł "Wielki Październik i Postęp Ludzkości". W dniu 3 listopada zostały wygłoszone orędzia, "Do Narodu Radzieckiego" oraz "Do Narodów, Parlamentów i Rządów Wszystkich Krajów Świata". Mówcą był L.I. Breżniew.      Patrz: Organ CK KPZR "Prawda" z 3 i 4 listopada 1977 roku.
 
 
Strona 394
 
 
 
* * *
 
* * *
 
 
Strona 395
 
 
 
* * *

* * *
 
 
Strona 396
 
 
 

LICZBA BESTII
 
 
"Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę onej bestii;
bo jest to liczba człowieka. A liczba jej jest sześćset sześćdziesiąt sześć".
 
Objawienie 13:18
 
 
Powyższy wyjątek z księgi Objawienia podaje liczbę "666" jako znak rozpoznawczy systemu przyrównanego w symbolice biblijnej do bestii. Proroctwo Daniela poucza nas o czterech światowych imperiach przedstawionych przez Boga jako dzikie bestie, z których najstraszniejszą była bestia czwarta. Po upadku Babilonii, Medo-Persji i Grecji rozpoczęła się era uniwersalnego panowania Rzymu. Władza Rzymu, najpierw pogańskiego a potem papieskiego, trwa do dzisiaj i ukazana jest w czwartej bestii. Według świadectwa księgi Objawienia, bestia papieska miała się znaleźć w "otchłani". Dokonało się to podczas Rewolucji Francuskiej, gdy Napoleon wielce upokorzył papiestwo, osłabiając jego wpływ na świeckie rządy. Przy końcu wieku Ewangelii, groźba anarchii miała ponownie skłonić władców do ściślejszej współpracy z kościołem katolickim. Ten nawrót do rządów świecko-religijnych przedstawiony jest jako wyjście bestii z otchłani (Obj. 13:3-5).
 
Zbliżenie papiestwa z marksizmem-leninizmem, ideologią wojującego ateizmu, w czasie intensywnego wołania o pokój oraz łączenia w jedno biegunowo skrajnych ideologii i wierzeń, jest znakiem przepowiedzianym przez Słowo Boże (Jer. 6:14; 1 Tes. 5:3).
 
Liczba "666", dostrzeżona dawno temu w napisie na tiarze papieskiej "VICARIVS FILII DEI", była znakiem ostrzegawczym dla protestantów, lecz nie wyczerpuje tego przedmiotu. Język liczbowania biblijnego, podany przez Pana jako klucz do zrozumienia proroctw i wizji dotyczących końca obecnego wieku, pozwala zastosować liczbę "666" do identyfikacji bestii w jej ostatecznej postaci. Jak wykażą zestawienia, liczba ta charakteryzuje obecnie bestię papieską, jako współpracujące ze sobą rządy socjalistycze i władzę kościelną. Bestia nosząca na sobie niewiastę nierządną (Kościół Rzymsko-katolicki) ma szkarłatny kolor (Obj. 17:3).
 


 
 
Strona 397
 
 
 
* * *
 
Występowanie w zestawieniach nazwisk osobistości reprezentujących różne systemy nie poniża ich godności osobistej. W omawianym okresie historii, osobistości te stoją u steru władzy i dlatego przytoczenie ich nazwisk umożliwia identyfikację systemów w ich określonej działalności.
 
 
* * *
 
* * *

 
* * *
 
Strona 398
 
 
 
Ideą papiestwa jest, aby papież był głową zjednoczonego śwata – Oikoumene. Poniższe zestawienie wskazuje na takie intencje. Występujące w nim greckie słowo "oikoumene" użyte jest według zapisu przyjętego przez Światową Radę Kościołów za godło światowych zjazdów ekumenicznych. Pismo "Jednota" 1968/10
 
 
* * *BIBLIJNE CHARAKTERYSTYKI PAPIESTWA
 
 
Jednym z natchnionych tematów Słowa Bożego jest proces powstawania, rozwoju i upadku papiestwa. Sam charakter i znaczenie nazw nadawanych przez apostołów i proroków, wskazuje jak podły, wyrafinowany, obłudny, zwodniczy, despotyczny i okrutny jest ten system, rozwinięty pośród Kościoła Chrześcijańskiego. Jego pierwotne postępowanie nacechowane było oględnością, rozwijał się stopniowo, aż raptem doszedł do władzy i wpływu, sięgając zenitu ziemskiej władzy, bogactwa i sławy – w międzyczasie wykorzystując swój wpływ przeciw prawdzie i przeciw świętym i wciąż roszcząc sobie szczególną świętość, autorytet i władzę od Boga. B-272
 
"Nie powinno się o nas rozumieć jako sądzących, że założyciele tych sfałszowanych systemów celowo i świadomie je zorganizowali celem wprowadzenia w błąd ludu Bożego. Mamy raczej pamiętać, że to Szatan, któremu Pismo przypisuje, że 'zwiódł cały świat', działa w tej sprawie, podając zło za dobro, a dobro za zło; światło za ciemność, a ciemność za światło". F-199
 
Oto niektóre ze znamiennych określeń systemu papieskiego i ich znaczenie:
 
 
Tajemnica Nieprawości
 
"Albowiem już działa tajemnica nieprawości. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca". 2 Tes. 2:7
"A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica..."
 
Obj. 17:5
 
 
Wyrażenie "Tajemnica nieprawości" jest symbolicznym określeniem Kościoła Rzymsko-katolickiego mówiące o bardzo skrytym działaniu tego systemu, rozpoznawanym tylko przez lud Boży.
 
Już za życia Apostoła Pawła "Tajemnica Nieprawości" rozpoczęła swoje działanie wśród ludu Bożego. Pomimo tego, że apostołowie wskazywali na różne fałszywe nauki, udało się przeciwnikowi Bożemu, Szatanowi, wprowadzić potajemnie różne herezje w celu podkopania wiary i odwrócenia wiernych od nadziei, obietnic i prostoty Ewangelii. Nic zatem dziwnego, że po śmierci św. Pawła i innych apostołów, działalność ta wielce się wzmogła (2 Tym. 2:18).
"Chociaż nieprawość ambicji działała potajemnie przez długi czas, to jednak miała przeszkody i nie rozwinęła się na dobre w system Antychrysta i nie wysunęła otwartych roszczeń wcześniej aż cesarstwo rzymskie zaczęło się rozpadać". B-296
 
Owe skryte ambicje Szatan stopniowo rozwinął i zorganizował w system papieski.
 
Tajemnica nieprawości triumfowała w okresie średniowiecza, gdy wielka ciemność pokrywała narody. Ruch reformacji spowodował, że od tamtej pory światło prawdy przyświeca coraz jaśniej. Jednak niezwykła moc przeciwnika Bożego, Szatana, sprawia, że nawet i dzisiaj, rzeczywisty charakter papiestwa pozostaje tajemnicą dla świata. Szatan, wciąż nierozpoznany przez ludzi, nadal manipuluje systemami świeckimi i religijnymi, aby uniemożliwić wprowadzenie Królestwa Bożego. Bóg dozwolił na to do czasu objawienia się obecnego po raz drugi Chrystusa (epifania paruzji; 2 Tes. 2:8), który przez oświecenie prawdą doprowadzi do zniszczenia szatańskich systemów i uwolnienia ludzkości z ciemności błędów i przesądów.
Człowiek grzechu. Nazwa to opisuje system papieski jako hierarchiczną strukturę, w której cały Kościół Rzymsko-katolicki posłuszny jest jednej głowie – papieżowi.
 
 
Strona 399
 
 
Człowiek Grzechu
"Ten dzień nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo
i nie zostanie objawiony człowiek grzechu..."
2 Tes. 2:3
 
 
 
Człowiek Grzechu jest to określenie papiestwa jako organizacji hierarchicznej podporządkowanej jednej głowie – papieżowi. Nie jest to jednostka, jak wielu sugeruje, lecz systemem. Tak, jak Chrystus składa się z prawdziwego Pana i prawdziwego Kościoła, podobnie Człowiek Grzechu, czyli Antychryst, jest systemem składającym się z fałszywego pana i odstępczego kościoła, któremu do czasu dozwolono przeinaczać prawdę, praktykować oszukiwanie, podrabiać autorytet i przyszłe panowanie prawdziwego Pana i Jego Kościoła oraz upajać narody fałszywymi uroszczeniami. B-272
 
Odpadły Kościół stał się Człowiekiem Grzechu wtedy, gdy został połączony ze swym panem i głową, tj. papieżem. Było to w roku 539. Rok ten zaznacza początek trwającej 1260 lat supremacji papiestwa. Od Rewolucji Francuskiej rozpoczął się upadek Człowieka Grzechu, a jego zupełne zniszczenie nastąpi w czasie Epifanii obecności Chrystusa (2 Tes. 2:8).
 
 
 
Nierządnica
"Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami,
z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu".
Obj. 17:1,2
 
 
"Nierządnica" jest to biblijne określenie kościoła odstępczego. Łączenie się kościoła Chrystusa we współpracy z państwem jest duchowym nierządem.

Kościół prawdziwy przedstawiony jest w Piśmie Świętym jako dziewica, zaś kościół odstępczy, który odstąpił od pierwotnej czystości i wierności swemu Panu, Chrystusowi, nazwany jest nierządnicą. Dotyczy to głównie kościoła katolickiego, który nie czekając na drugie przyjście Chrystusa, złączył się we władzy z królami świata. Sekty protestanckie, które odłączyły się od tego macierzystego systemu, stały się również nierządnicami na tyle, na ile również związały się we współpracy z władzami świeckimi.
 
 
Matka obrzydliwości ziemi
"A na jej czole wypisane było imię: ...matka nierządnic i obrzydliwości ziemi".
Obj. 17:5
"Gdy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel,
stojącą w miejscu świętym..."
Mat. 24:15
 
 
Określenie "Matka obrzydliwości ziemi" odnosi się do Kościoła Rzymsko-katolickiego jako systemu, którego dogmatyka "spustoszyła", czyli uczyniła bez wartości ustawiczną ofiarę naszego Pana.
 
Główną obrzydliwością spustoszenia w oczach Bożych jest nauka o mszy. Kler przypisuje sobie zdolność stwarzania Chrystusa z chleba i wina, aby Go na nowo ofiarować w tzw. bezkrwawej ofierze. Pismo Święte wyraźnie uczy, że Chrystus jest "raz ofiarowany na zgładzenie grzechów" i "jedną ofiarą doskonałymi uczynił tych, którzy są poświęcani" (Hebr. 9:23; 10:14).
 
"Wielka obrzydliwość spustoszenia, której fundament spoczywa na doktrynie o mszy (która wielką ofiarę Kalwarii dla oczyszczenia z grzechu zastępuje spektaklami ludzkich ceremonii), jest obecnie uzupełniana teoriami o możliwości pojednania się z Bogiem samemu. Owe wszechobecne obrzydliwości są wspierane takim wpływem i sofistyką, że zwiodą wielu – 'jeśli to możliwe, także i wybranych' – i będą zwiastunami zniszczenia chrześcijaństwa". D-572
 
Kaźda idea i każde działanie sprzeczne z Okupem i dziełem odkupienia jest obrzydliwością spustoszenia. Nauczanie, że usprawiedliwienie jest możliwe przez dobre uczynki, z pominięciem usprawiedliwiającej ofiary Chrystusa, jest obrzydliwością przed Bogiem. Dotyczy to również obecnych inicjatyw na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Plan Boży, oparty na okupie, przewiduje kompletny upadek królestw tego świata, a następnie restytucję, przywracającą ludzkości doskonałość utraconą w Adamie. Dlatego też wszelkie, inspirowane przez Szatana i popierane przez nieświadomych ludzi wysiłki, by podtrzymać jego upadające królestwo, są również obrzydliwością spustoszenia.
 
 
 
Strona 400
 
 
Antychryst
"Słyszeliście, że antychryst miał przyjść..."
1 Jan 2:18
 
Antychryst. Słowo to ma dwojakie znaczenie: (1) Przeciw, tzn. w opozycji do Chrystusa oraz (2) Zamiast, czyli naśla¬downictwo przyszłej chwały Chrystusa.
"Papiestwo jest owym Antychrystem nie z powodu jego moralnego zboczenia, lecz dlatego, że jest sfałszowaniem prawdziwego Chrystusa i Jego Królestwa". B-361
 
"Nikt nie powinien być zaskoczony pełnią tego sfałszowania, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jest ono mistrzowskim dziełem Szatana, i było modelowane według typów i ilustracji przyszłej chwały Kościoła ukazanej w Piśmie Świętym". B-302
 
"Tego właśnie powinniśmy się spodziewać i to faktycznie widzimy w papiestwie: nie jego sprzeciw wobec imienia Chrystusa, ale to, że jest przeciwnikiem Chrystusa przez fałszywe noszenie Jego imienia, fałszowanie Jego królestwa i autorytetu oraz fałszywe przedstawianie przed światem Jego charakteru, planów i doktryn – jest rzeczywiście najbardziej zgubnym przeciwnikiem – daleko gorszym niż jawny wróg". B-282
 
 
Babilon Wielki
"A na jej czole wypisane było imię: ...Babilon wielki..."
Obj. 17:5
"Stał się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt".
Obj. 18:2
 
 
Nazwa Babilon oznacza zamieszanie. Charakteryzuje ona Kościół rzymsko-katolicki jako wyniosły system władzy, pełen błędu i zamieszania.

Nazwę starożytnego miasta Babilon zrodził fakt udaremnienia przez Boga wznoszenia wieży Babel przez pomieszanie budowniczym języków (Babel znaczy zamieszanie). Ci zaś twierdzili, że nazwa ta pochodzi od Babil, co znaczy brama Boża.
 
W symbolicznym znaczeniu państwo babilońskie przedstawia całe chrześcijaństwo, zaś samo miasto Babilon wyobraża zwierzchni rząd Kościoła rzymsko-katolickiego. Kościół ten mieni się być jedyną bramą do Boga, w rzeczywistości zaś jego nauki są mieszaniną prawdy i błędu, podczas gdy sami wyznawcy, tymi naukami zniewalani lub przyciągani, stanowią mieszaninę kąkolu i hipokrytów.
 
"Zaprawdę, żadne narzędzie, które moglibyśmy sobie wyobrazić, nie mogło być doskonalej obliczone [niż system babiloński], aby zwieść i uciskać rodzaj ludzki. Korzystano z każdego zdeprawowanego usposobienia i słabości upadłych ludzi; każda niegodziwa namiętność bywała rozbudzana i przyciągnięta, a satysfakcja z tych pasji nagradzana. W ten sposób złoczyńcy zostali przywabieni i zwerbowani jako wielbiciele tego systemu, podczas gdy ci, ze szlachetniejszej kasty, angażowani byli innymi sposobami – przez zewnętrzny i obłudny pokaz pobożności, wyrzeczenia i dobroczynności, który przejawiał się w instytucjach klasztornych i który jedynie oddalał wielu od ścieżek cnoty. Ludzie beztroscy i powierzchowni czerpali duże zadowolenie z jego parad i pokazów, jego przepychu i ceremonii; przedsiębiorczy i rycerscy ze swoich misji i krucjat; rozpustnicy z jego odpustów; i wreszcie okrutni bigoci z jego przedsięwzięć w ciemiężeniu jego przeciwników". B-348
 
 
Strona 401
 
Bestia szkarłatna
"I widziałem niewiastę siedzącą na bestii barwy szkarłatnej,
pełnej bluźnierczych imion oraz mającej siedem głów i dziesięć rogów".
Obj. 17:5
 
 
Bestia jest biblijnym symbolem okrutnego i zwierzęcego rządu. Bestia dziesięciorożna charakteryzuje papieskie rządy bezwzględnej przemocy.
 
Władza papiestwa nad imperium rzymskim w średniowieczu ukazana jest w wizji proroka Daniela jako mały róg na czwartej bestii. Rogi symbolizują władzę. W okresie swej supremacji (lata 559 do 1799), papiestwo, oprócz zwierzchniej władzy kościelnej, uchwyciło również w swe ręce władzę świecką nad "królami ziemi". Był to okres największych zbrodni tego systemu.
 
 
 
"To, co za pogańskich cesarzy było przemijającą wściekłością lub szaleństwem, za papieży zostało sprowadzone do stałego systemu, ożywianego religijnym fanatyzmem i intrygującą ambicją – natchnionego szatańskim zapałem, energią i okrucieństwem niespotykanym na kartach historii". B-331
 
 
 
W księdze Objawienia ukazana jest bestia papieska w swojej ostatecznej postaci (Obj. 11:3). Siedząca na bestii niewiasta nierządna przedstawia Kościół rzymsko-katolicki z jego wpływami i aspiracjami. Szkarłatny kolor bestii oznacza, że papiestwo w swej ostatniej próbie utrzymania się przy władzy oprze się na świeckim ramieniu władz socjalistycznych.
 
 
Strona 402
 
 
Liczba bestii
"Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka.
A liczba jej jest: sześćset sześćdziesiąt sześć"
Obj. 13:18
 
 
Liczba bestii jest to matematyczny znak rozpoznawczy systemu bestii papieskiej.
 
 
Przytoczony werset dowodzi, że Bóg wskaże na system bestii papieskiej również za pomocą metody liczbowania biblijnego.
 
Już dawno temu liczba "666" wskazała na papiestwo, gdy została zauważona jako tytuł papieża umieszczony na jego tiarze, "Namiestnik Syna Bożego" (łac. VICARIVS FILII DEI).
 
Obecnie liczba "666" wiąże matematycznymi zależnościami wyrażenia dotyczące władzy socjalistycznej i władzy kościelnej katolicyzmu. Pozwala to zidentyfikować wzajemną współpracę obu tych systemów jako bestię czasów ostatecznych.
 
 
 
* * *

 
* * *

* * *
 
Strona 403
 
 
 
* * *

* * *

 
* * *


 
Strona 404
 

 
* * *
 
"Szybki rozwój hierarchii papieskiej po objęciu władzy przez Konstantyna jest bardzo niezwykłym zarysem historii papiestwa. 'Książę tego świata' był wierny swej obietnicy, że tych, którzy będą go czcili i będą mu posłuszni nagrodzi władzą i zwierzchnictwem (Mat. 4:8,9)". B-293
 
 

 
* * *


* * *
 
"Papiestwo oszukało wszystkich, z wyjątkiem nielicznych, swoim fenomenalnym sukcesem i chełpliwymi roszczeniami (...) To oszustwo jest tym silniejsze, że jego ambitne plany powstawały bardzo stopniowo, a jeszcze bardziej stopniowa była ich realizacja. Ciągnęły się one przez stulecia, wszak jako ambicja, działały tajemnie już za czasów apostoła Pawła. Był to proces polegający na stopniowym dodawaniu błędu do błędu – uzupełnianiu ambitnych oświadczeń jednego człowieka deklaracjami drugiego, a w miarę upływu czasu dodawaniu jeszcze innych. W ten sposób Szatan podstępnie zasadził i podlewał nasiona błędu aż rozwinął największy i najbardziej wpływowy system, jaki kiedykolwiek znał świat – system Antychrysta". B-281
 
 
Strona 405
 
 
JEZABEL
 
 
Król Achab zapragnął mieć winnicę Nabota, która przylegała do jego posiadłości. Wystąpił więc z propozycją nabycia jej, lecz Nabot, powołując się na prawo Boże dotyczące dziedzictwa, odmówił (4 Moj. 36). Król nie mógł opanować swej chciwości. Smutny i gniewny położył się, odmawiając przyjmowania pokarmów. Widząc to, Jezabel, żona Achaba, postanowiła zająć się całą sprawą. Przejąwszy całkowicie inicjatywę, powzięła zamiar zabicia Nabota, aby w ten sposób zdobyć dla króla upragnioną winnicę. Królowa zdołała swój plan wykonać, zachowując przy tym pozory sprawiedliwości. Pouczone przez nią władze miejskie postawiły fałszywych świadków, których zeznania przesądziły o ukamienowaniu Nabota. Zbrodnia nie uszła bezkarnie. Bóg, przez proroka Eliasza, zapowiedział wytracenie całej rodziny królewskiej. Kara ta nie przyszła od razu, lecz została wykonana przez powołanego przez Boga mściciela, Jehu (1 Król. 21; 2 Król. 9).
 
Jezabel przedstawia Kościół rzymski, który wraz z władzą świecką, ukazaną w Achabie, dokonywał w średniowieczu wielkich nieprawości. Kościół odstępczy, podobny w działaniu do Jezabel (1 Król. 21:25), był głównym instygatorem sądów nad innowiercami, którzy pragnęli podobać się Bogu. Księga Objawienia poucza nas (2:20), że historia krwawych rządów Jezabel w Izraelu jest obrazem na działalność papiestwa w czasie wieku Ewangelii. Instrumentem prześladowczym była specjalnie utworzona instytucja o nazwie "Święta Inkwizycja". Po osądzeniu heretyka oddawano go władzy świeckiej, która wykonywała na nim wyrok inkwizycji. Był to tak zwany "Akt wiary". B-341, 345
 
Oto wyjątki z książki ks. Mariana Kowalskiego, w której dość oględnie określa on ten iście szatański instrument powołany do prześladowanla tych, którzy sprzeciwiali się wprowadzonym do Kościoła błędom (Jan 16:2).
 
"Inkwizycja (od łac. inkwisitio – badanie) trybunał, do którego zadań należało wyszukiwanie heretyków i przeprowadzenie dowodu ich winy. Celem inkwizycji była ochrona czystości wiary. W sądach inkwizycyjnych dochodziło do nadużyć, gdyż wymuszano nieraz zeznania przy pomocy tortur (czym 'wsławiła się' szczególnie inkwizycja hiszpańska)".
 
"Auto-da-fe, nazwa portugalska znacząca tyle, co akt wiary. Tak nazywano w Portugalii i w Hiszpanii ogłoszenie i wykonanie wyroku wydanego przez Inkwizycję. Ogłoszenia wyroku dokonywano w kościele lub na placach publicznych, podczas głównego nabożeństwa po kazaniu. Po Mszy św. zaś tzw. Wielki Inkwizytor udzielał skazańcowi rozgrzeszenia i oddawał w ręce władzy świeckiej dla wykonania wyroku. Na miejsce stracenia prowadzono procesyjnie skazańca ubranego w żółtą tunikę, na której wymalowany był wizerunek szatana. Pierwsze auto-da-fe miało miejsce w Sewilli (Hiszpania) w roku 1481, ostatnie zaś w roku 1815 w Meksyku"."Mały Słownik teologiczny" – ks. Marian Kowalski; księgarnia św. Wojciecha – rok wydania 1959
 
 
 
Strona 406
 
 
 
"Ci, którzy są zaznajomieni z prawdziwym duchem chrześcijaństwa na próżno wypatrują jakichkolwiek śladów tego ducha w prostytucji Kościoła i jego bezbożnym przymierzu ze światem. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie może też dostrzec w korzyściach płynących z ignorancji, przesądów, nieszczęść i różnych okoliczności tamtych czasów, z których korzystał Kościół rzymski, jakiegoś dowodu Bożego działania na jego korzyść. Nie może także odkryć w wywyższeniu Kościoła Rzymu do ziemskiej potęgi i chwały, jakiegokolwiek potwierdzenia obietnicy Pana złożonej prawdziwemu Kościołowi, że wywyższy go we właściwym czasie – po tym, gdy Antychryst powstanie i przeminie. Prawdziwy Kościół nie ma być wywyższony do tronu splamionego krwią i skalanego zbrodnią, jakim od samego początku był tron papieski. Ani też Prawdziwy Chrystus nie będzie nigdy potrzebował wzywać ziemskich królów do ustanowienia lub obrony Jego władzy". B-297,298
 
 
 
 
* * *
 
Bohaterem wiary w walce o sprawę Bożą w czasach Achaba i Jezabel był prorok Eliasz. Był on prześladowany przez Jezabel. Eliasz przedstawia Kościół prawdziwy, a Jezabel kościół odstępczy.
 

 
 
Kościół rzymsko-katolicki jest "matką" kościołów protestanckich (Obj. 17:5)
 
Użyte w powyższych trzech zestawieniach określenia: "Odpadły Kościół", "Święta Inkwizycja", "Akt Wiary" i "Matka Kościół" zostały wzięte z greckich tomów Wykładów Pisma Świętego.
 
 
Strona 407
 
 
 
* * *

 
* * *

 
 
Strona 408
 
 
* * *

 
* * *
 
* * *
Strona 409
 
 
 
 
Dokończenie tematu na stronach 410-413
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball