TrzyBiada.pl
13
MAR
0
1.2K
Lubię to
 
 
* * *
 
* * *
 
 
* * *
 
Strona 410
 
 
* * *
 
* * *
 
* * *
 
Strona 411

 
"To samo straszne przeczucie ze strony władz świeckich wszystkich narodów cywilizowanych jest podstawą, na której opiera się niedawne pojednawcze nastawienie wszystkich władz świeckich Europy wobec papieża w Rzymie. Zaczyna to teraz wyglądać całkiem sprzyjająco dla jego długo żywionej nadziei na odzyskanie wiele z utraconej ziemskiej władzy.
 
Tego rodzaju postawa narodów została najbardziej znacząco zilustrowana w kosztownych prezentach ofiarowanych papieżowi z okazji papieskiego jubileuszu kilka lat temu przez głowy wszystkich rządów chrześcijaństwa.
 
Czując swą własną nieudolność, by poradzić sobie z potężną siłą budzącego się świata, władze świeckie w czystej desperacji przywołują na pamięć dawną władzę papiestwa, tyrana, który niegdyś trzymał w uścisku całe chrześcijaństwo. Chociaż nienawidzą tego tyrana, to są gotowe pójść na wielkie ustępstwa, jeśli w ten sposób uda im się utrzymać w szachu niezadowolone narody". [pisane w 1897 roku] D-131
 
 
* * *
Strona 412
 


 
 
INNY, MAŁY RÓG
 
 
Oto uwagi w Komentarzu do Dan. 7:8:
 
Oto wyrastał ........... W 539 roku
Inny, mały róg ....... Obrzydliwość spustoszenia; Papiestwo; Człowiek grzechu; Tajemnica
                                 Nieprawości; Antychryst; Syn zatracenia; Bestia
Przed którym ........ Odpowiednio, w 476, 489 i 539 roku
Trzy ........................ Cesarstwo Zachodnie, Herulowie i Ostrogoci
Z pierwszych rogów .. Władz
Zostały wyrwane... Państwo Zachodnie przez Herulów, Herulowie przez Ostrogotów,
                                 a Ostrogoci przez Justyniana na korzyść papiestwa, które faktycznie
                                 sprawowało władzę nad miastem i przedmieściami Rzymu bez
                                 przerwy od 539 roku
Były oczy ................ Wyobrażają inteligencję i dalekowzroczną politykę
Oraz usta ............... Wyobrażają wielkie pretensje papiestwa.
                                  Potęga papiestwa była mocą jego ust, kierowanych przez jego wiedzę.
                                 "I dano jej usta, mówiące wielkie rzeczy". (Obj.13:5)
                                 "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw". (Obj.13:6)
                                 "I będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu ". (Dan. 7:8,25)
 

 

 
Strona 413
 
 
 
* * *
 
Oto komentarz do Łuk. 13:19
 
Ptaki .. "Babilon stał się kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt".
             Prawie wszyscy kryminaliści są członkami jakiejś gałęzi nominalnego kościoła
 

* * *

 
* * *
* * *
 
Oto komentarz do Łuk. 13:20,21
 
Królestwo Boże ............... Nominalne królestwo Boże, nominalny kościół
Podobne kwasowi ........... Zepsucie, błąd
Niewiasta .......................... "pozwalasz niewieście Jezabel", system rzymsko-katolicki
Trzy miary mąki ............... Wiara, nadzieja i miłość
Wszystko skwaśniało ..... Zepsuło się
 
 
 
BOHATERZY WIARY
 
 
Królestwo judzkie zostało podbite przez króla babilońskiego, Nabuchodonozora, a ludność z królem Jojakinem uprowadzona do niewoli. Nabuchodonozor rozkazał, aby spośród niewolników wybrano młodzieńców, którzy po trzyletnim przeszkoleniu będą mogli stanąć do służby królewskiej. Czterej młodzieńcy, wyróżniający się spośród innych, zwrócili na siebie uwagę Aszpenaza, przełoźonego nad komornikami królewskimi. Aszpenaz zmienił im imiona i wziął pod szczególną opiekę. Po okresie przygotowań zostali oni przedstawieni królowi i dostąpili wyjątkowych zaszczytów.

W związku z wystawieniem 60-łokciowego złotego obrazu na równinie Dura, trzech spośród tych czterech młodzieńców wyszło na widownię jako bohaterzy wiary. Są oni obrazem na zwycięzców w końcowej próbie wieku Ewangelii. Swoją postawą wykażą, że służą tylko jedynemu Bogu i nie kłaniają się żadnym ideom ludzkim.
 
Zmiana imion trzem bohaterom żydowskim nie była przypadkowa, lecz nadzorował ją Duch Święty. Przez to ich imiona, hebrajskie i te nowe, nadane im przez Aszpenaza, umożliwiają przy pomocy liczbowania biblijnego identyfikację klasy, którą oni przedstawiają. Identyfikacja ta potwierdza wcześniej zrozumiany obraz.

Aszpenaz zatem przedstawia Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Słowo Aszpenaz znaczy "kołczan ze strzałami", co tłumaczy, że Duch Święty uzdalnia i daje ludowi Bożemu (trzej młodzieńcy) argumenty przeciwko nieprzyjaciołom Pana i Prawdy (Dan. 3:14-18; Mat. 10:19).

Oto wyrażenia, z których pochodzą słowa użyte w zestawieniu:

Dan.1:3            "Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi" – hebr. Aszpenaz
                          rab sariw. Rab – przełożony, starszy, nauczyciel.
Dan.1:7,9,10    "Przełożony nad sługami" – hebr. sar hasarijsim – przełożony (naczelnik)
                          nad sługami.
 
 
 
* * *
 

Strona 415
 

* * *

 
 

Strona 416


I ROZGNIEWAŁ SIĘ SMOK

Objawienie 12:17
 
 
Powódź propagandy, jaką "wąż" wylał w końcu Wysokiego Powołania, nie "porwała" niewiasty, zatem pozostała mu tylko nienawiść i walka z resztą jej nasienia. Walka ta była przepowiedziana już w Raju i zakończy się zniszczeniem ziemskiego życia "nasienia niewiasty" – Ciała Chrystusowego ("a ty zranisz mu piętę").
 
Chociaż ciała ziemskie mają ulec zniszczeniu, to jednak duch Nowych Stworzeń odniósł nad przeciwnikiem zwycięstwo przy końcu Wysokiego Powołania (Obj. 12:9-12).

O tym, kto należy do zwycięzców wie tylko Bóg.

Ostatni atak smoka na resztę nasienia niewiasty jest tematem poniższych zestawień.
 
 

* * *
 
"Widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli; i wołały donośnym głosem:
Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?"
 
Objawienie 6:9,10
 
 

Strona 417* * *


 

Zmiażdży ci głowę ... Zada śmiertelny cios; zniszczy wszelkie zło we właściwym czasie
                                     Wskazówka, że rodzaj ludzki zostanie ostatecznie uwolniony spod
                                     władzy Szatana
Ty zranisz mu piętę .. Zranienienie nie zagrażające życiu
                                     Komentarz do 1 Moj. 3:15
 
 
 
 

Strona 418
 
 
MINĘŁO DRUGIE BIADA,
A OTO SZYBKO NADCHODZI TRZECIE BIADA
 
 
Rozdział jedenasty księgi Objawienia ukazuje działalność dwóch świadków, którzy prorokują odziani w wory przez 1260 dni. Według dotychczasowej orientacji chronologicznej, prorokowanie to odbywa się od końca Wysokiego Powołania (jesień 1977 roku) aż do zabrania Kościoła z ziemi na wiosnę 1981 roku. W związku z zabraniem Kościoła nastąpi biada trzecia.

Trzęsienie ziemi, o którym mówi wiersz trzynasty, jest wydarzeniem poprzedzającym zabranie Kościoła i zaznacza koniec drugiego biada. Dziesiąta część miasta, która upadła w wyniku trzęsienia ziemi, przedstawia Polskę, która jest jednym z dziesięciu członków wspólnoty socjalistycznej zrzeszonej w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). RWPG istnieje od stycznia 1948 roku. Obecnie w radzie tej zarejestrowanych jest 11 państw. Oto one:
 
 
Albania od 1961 roku nie bierze udziału w pracach RWPG (Patrz broszura "RWPG 1980" – GUS, Warszawa 1980, strona XIV). Z tablic zamieszczonych w tej broszurze wynika, że praktyczny udział w działalności RWPG bierze tylko 10 państw.

Wydarzenia w Polsce w 1980 roku, odbiły się głośnym echem w całym świecie i są znakiem czasu dla Kościoła, mówiącym o bliskim jego zabraniu i rozpoczęciu trzeciego biada.
 
 

 
 
 
Strona 419* * *

* * *

* * *
 

Strona 420


DZIESIĄTA PLAGA EGIPSKA – ZABICIE PIERWORODNYCH
 
 
Dziesiąta plaga pobicia pierworodnych przełamała opór faraona. Odpowiednikiem tej plagi jest zniszczenie systemów podtrzymujących królestwo "księcia tego świata", Szatana, podczas walki Armageddonu. Północ w Egipcie wskazuje na wiosnę 1981 roku jako środek siedmioletniej "nocy" kończącej wiek Ewangelii.
 
 
 Strona 421


* * *

* * *

 
Strona 422
 

* * *

* * *
 
Strona 423
 

* * *

Strona 424
 

ŚMIERĆ SAMSONA
 
 
"Nie chcielibyśmy zostać zrozumiani, że popieramy anarchię lub rewolucję jakiegokolwiek rodzaju. Przeciwnie, respektujemy zalecenie Mistrza, żeby wszyscy Jego prawdziwi naśladowcy szukali pokoju i ścigali go, żeby tak jak On nie oddawali złem za złe, przemocą za przemoc, lecz poruczali swoje drogi Panu, chodzili Jego ścieżkami, polegając na Nim w oczekiwaniu na skutek, który będzie dla ich korzyści i Jego chwały. Utrzymujemy i nauczamy, że nawet najpodlejszy i najgorszy rząd jest lepszy od anarchii; pełni sympatii i dobroci, zwracamy uwagę tych, którzy zmierzają ku socjalizmowi, że niczego nie podejrzewając, 'wysiadują bazyliszkowe jaja', bo w obecnych warunkach socjalizm jest absolutnie niemożliwy. Bogaci nie odstąpią od swoich korzyści bez walki aż na śmierć, a w związku z tym, jak tylko socjalizm osiągnie władzę, do jakiej dąży, sprowadzi to anarchię na świat; ci bowiem, co teraz cieszą się socjalistycznymi nadziejami, dowiedzą się, że te nadzieje były daremne; spowoduje to rozgniewanie, rozgoryczenie, obłęd z powodu oszukania ich teoriami, które były niemożliwe do wprowadzenia, tak jak zamierzali, na drodze dobroczynności. Wtedy sięgną po desperackie metody anarchistyczne".
 
BNE1937-175; KAZ-316 (1917)
 

 
* * *

Strona 425


* * *

* * *

* * *

Strona 426MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN
 
 
Tuż przed upadkiem figuralnego Babilonu, król Belszazar urządził ucztę, podczas której sprofanowano naczynia ze świątyni jeruzalemskiej. W czasie jej trwania, tajemnicza ręka wypisała na ścianie pałacu napis, który okazał się Boskim wyrokiem na Babilon. Wyrok brzmiał: "Mene, Mene, Tekel, Uparsin" (chaldejskie: Mina, mina, sykiel i pół miny). Słów tych używano na określenie pieniędzy i miar wagowych. Ponieważ napis nasuwa myśl o liczeniu, Daniel tłumaczył przerażonemu królowi: "Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres". Sykiel jest 50 razy lżejszy od miny, więc Daniel tłumaczył: "Zważono cię na wadze i okazałeś się lekki". Połowa miny oznacza jej zniszczenie lub podzielenie, zatem prorok Boży dokończył tłumaczenie słowami: "Twoje królestwo zostało podzielone i oddane Medom i Persom".

Uczta Balsazara i upadek starożytnego Babilonu są obrazem okoliczności zniszczenia Babilonu Mistycznego w wielkim ucisku.

Ponadto w słowach wyroku na Babilon, ukrył Bóg 2520-letni okres dzielący te dwa wydarzenia.
 

Mina ..............1000 gera
Mina
............. 1000 gera
Sykiel
............... 20 gera
Pół miny
........ 500 gera
     
Razem .. .. 2520 gera stąd 2520 lat
 
 
 
* * *
 

Strona 427
 

* * *


* * *
 
 
"Podobnie czytamy, że panowanie Królestwa rozpocznie się przed upadkiem 'Babilonu' oraz że Babilon upadnie w wyniku sądów tego Królestwa, co zostanie dostrzeżone później przez niektórych w nim pozostających [Wielkie Grono], którzy są przedstawieni jako ci, co otrzymują światło i wolność przez Chrystusa po jego upadku". D-623
 
 

Strona 428


 


 
"Obecny proces, obejmujący dyskusję o dobrym i złym postępowaniu, o doktrynach, autorytetach itp., ma objawić wszystkim ludziom prawdziwy charakter Babilonu, tak aby ludzie, chociaż od dawna oszukiwani przez jego próżne pretensje, mogli w końcu, dzięki tej rozprawie sądowej, w pełni uświadomić sobie sprawiedliwość Bożą w jego ostatecznym obaleniu". D-76
 
 
Strona 429
 

* * *
 
Z dotychczasowych rozważań wynika, że masy, które odniosły pierwsze w dziejach zwycięstwo w Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w 1917 roku, są z zezwolenia Bożego narzędziem do obalenia starego porządku rzeczy (Babilonu).

Lata dzielące owe zwycięstwo do początku Armageddonu oraz jego końca ukazane są w wartościach liczbowych hebrajskiej nazwy króla szarańczy – Abaddona, z uwzględnieniem Dagesza forte i bez (Patrz "Chronologia Biblijna" 1974-194).
 
 
1917 + 63 = 1980 1917 + 67 = 1984
 
 
Masy rewolucyjne są wielką armią Pana (Cyrusa) ukazaną w szarańczy (Joel 2:1-11).
 
 
 
* * *

* * *
 

Strona 430
 
 
* * *

* * *

* * *

* * *
 
 
Strona 431
 


* * *

* * *

* * *

 
 
 

Strona 432
 

* * *

Oto dokładne daty początku i końca walki Armagedonu, liczone od zwycięskiej
 
Rewolucji Październikowej:
 
1980,25 – 1916,75 = 63,5 praktycznie 63 lub 64
1983,75 – 1916,75 = 67
 
 
* * *

* * *

 

Strona 433
 

* * *

Strona 434
 


* * *


* * *

* * *
 

Stona 435
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Izrael wczoraj, dzisiaj, jutro
Artykuł tłumaczony z Bible Student Archives https://www.biblestudentarchives.com/documents/IsraelTract.pdf     "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Okup ukazany w ceremoniach Zakonu
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który ...dalej
Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal
„Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal”. 2 Królewska ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
"IZRAEL" - wznowienie broszury z 1980 roku - część 3 z 10
Komentarze współczesne niebieską czcionką     SIEDEM CZASÓW KARANIA   "I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball