TrzyBiada.pl
13
MAR
0
886
Lubię to
Etykieta: xx
UCISK WIELKI
 
"Wtedy bowiem będzie wielki ucisk,
jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie".

Mateusza 24:21
 
 
"Ten wielki kataklizm ucisku, który wszyscy inteligentni ludzie postrzegają z mniejszą lub większą wyrazistością, opisany jest w Biblii różnymi symbolicznymi terminami. Czasami jest on określany jako trąba powietrzna, kiedy indziej jest to opis burzy, to znów wielkiej fali przypływu – morza (mas ludzkich) pochłaniającego góry (królestwa) (Psa. 46:2,3). W innym miejscu jest to opisane jako ogień, który strawi całą ziemię (Sof.1:18;3:8). Jednak w każdym przypadku z symbolem jest związane coś, co wskazuje, że jest to tylko symbol i że nie chodzi o całkowite zniszczenie ludzkości. Na przykład, po opisaniu burzy, Pan przez proroka oświadcza, że rozkaże narodom, aby były cicho i uznały Go za Boga, a rezultatem będzie wielki spokój (Psa. 46:8-10). W przypadku ognia czytamy, że po tym, jak strawił on całą ziemię (symbol tkanki społecznej), Pan przywróci ludziom czystą mowę, czyste nauki, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie (Sof. 3:9)". Straż 1931-109; R-5363
 
Przepowiedziany i spodziewany gniew Boży spadnie przeważnie na królestwa, które mienią się być chrześcijańskimi, to jest na chrześcijan z imienia. Ich kara będzie odpowiednia do posiadanej znajomości, według której jednak nie żyli.
 
Na Babilon Wielki, który niewłaściwie nazywa się Chrześcijaństwem, przychodzi porachunek za wszystkie zbrodnie, popełnione w ciągu minionych wieków, zarówno przeciw Bogu, jak i Jego świętym. Zapłatą będzie ucisk, jakiego nie było odkąd istnieją narody. Niektórzy kładą największy nacisk na słowo "jakiego" w tym wersecie, tłumacząc, iż to może oznaczać nie, że ucisk ten będzie największym, ale odmiennym od jakichkolwiek ucisków poprzednich. Nie podzielamy takiego zdania. Myślą naszą jest, że będzie to ucisk najgwałtowniejszy, najbardziej rozszerzony i więcej ogólny aniżeli którykolwiek dotąd znany. Można wyraźnie widzieć, że w obecnym czasie, anarchia może ogarnąć ludzkość prędzej, aniżeli w czasach minionych. Gdy ostateczny kryzys nadejdzie – a jest on już widocznym – wielka, że tak powiemy, trąba powietrzna zmiecie obecną cywilizację.
 
Powinniśmy wszyscy pamiętać, że chociaż Pan Bóg przepowiedział mający nastąpić Dzień Gniewu na świat, to jednak pokazuje na innym miejscu, że ten ucisk powstanie z nas, z naszej przyczyny, że będzie to wynik złego postępowania ludzi. Kara za takie postępowanie dawno zburzyłaby cały ustrój, tak społeczny, jak i religijny, gdyby Boska opatrzność nie powstrzymywała szalejącej burzy ludzkich namiętności. Widocznym jest, że Bóg wkrótce odejmie powstrzymującą moc, dozwalając aby ucisk przyszedł przy końcu tego wieku. Gdy ludzkość otrzyma zapłatę za swoje postępowanie i dowie się, do czego doprowadziły ją samolubstwo i różne namiętności, i gdy zostaną załatwione wszelkie długi, wówczas rozpocznie się Królestwo Chrystusa, które zadowoli życzenia wszystkich narodów. Znużeni i zniechęci własnymi niepowodzeniami, widząc swe ostatnie i największe usiłowania zakończone anarchią, ludzie z radością powitają i uniżą się przed Boską władzą, uznając jej mocny i sprawiedliwy sąd. Tym sposobem ludzka niedola stanie się Boską sposobnością i "przyjdzie pożądanie wszystkich narodów" – Królestwo Boże w mocy i wielkiej chwale. A-264
 
 
* * *
 
Oby już światu zajaśniały, 
Promienie słońca Prawdy Twej; 
By świat nareszcie poznał cały, 
Że bierzesz Rząd na ziemi tej. 

By Twe królestwo już nastało,
Dało ludzkości ulgę tu;
Bo lud ten cierpiał już niemało.
O, uczyń koniec temu złu.
   (Pieśń 398)
 
 
 
Strona 436
 
 
* * *
 
* * *
 
W trzynastym rozdziale Ewangelii według Mateusza wiersze 42 i 50 mają jednakową wartość liczbową, z czego wynika, że klasy ludzi ukazane w "złych rybach" i "kąkolu" spotka jednakowy los w wielkim ucisku.
 
 
* * *

* * *
 
Poruszę niebem ..Symbol władz rządzących
I ziemią ................. Całe społeczeństwo zorganizowane i przestrzegające prawa
Morzem ................ Elementy nie przestrzegające prawa, anarchistyczne
I suchym lądem ... Arystokracja o ustalonej pozycji dzięki bogactwu, niezależna socjalnie
 
Komentarz do Agg. 2:7
 
* * *
 
Strona 437

 
 
Izrael znalazł się na puszczy Synaj trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu, a więc w roku 1614,5 p.n.e.
 
 
* * *
 
* * *
 
Przytoczone proroctwo Aggieusza było napisane na jesieni 521 roku p.n.e. (520,25).
 
 
Patrz uwagi w Komentarzu do tekstów proroctwa Aggieusza 2:1,2.
 

 
* * *

 
 
Strona 438
 
* * *
 
Jeszcze raz .......... Ostatecznie, raz na zawsze
Poruszę ................ W czasie ucisku
Nie tylko ziemią ... Społeczeństwem; w którym to czasie wszystkie pokolenia "ziemi"
                                będą narzekać..... (Mat. 24:30)
Ale i niebem .......... Siły duchowych władz
 
Komentarz do Hebr. 12:26
* * *
* * *

* * *
 
Strona 439
 
 
 
WIELKI UCISK JAKO DZIEŃ POMSTY
 


Strona 440
 
 
* * *

* * *
 
* * *
 
W Biblii "słowo niebiosa symbolizuje wyższe, czyli duchowe siły kontrolne, a ziemia symbolizuje ludzki rząd i układy społeczne. W ten sposób pierwsze niebo i ziemia, czyli porządek i układ rzeczy wówczas istniejące, spełniwszy swoje zadanie, zakończyły się wraz z potopem. Ale fizyczne niebiosa (niebo i atmosfera) i fizyczna ziemia nie przeminęły, one pozostały. Podobnie i obecny świat (niebo i ziemia) przeminie z wielkim hałasem, ogniem i roztapianiem się – w zamęcie". A-69
 
 
 
Strona 441
 


* * *
 
* * *
 
* * *
 
Nagła zagłada .. Nagłe, czyli prędkie w stosunku do powolnego procesu przeszłych
                            sześciu tysięcy lat.
Jak bóle ............ Każdy kolejny spazm będzie zapewne coraz sroższy, aż do ostatniego
                            Ulgę uwalniającą z obecnych warunków przyniosą jedynie narodziny
                            nowego porządku rzeczy
 
Komentarz do 1 Tes. 5:3
 
 
Strona 442
 
 
* * *
 
"Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień" (2 Piot. 3:8).
 
 
* * *
 
Strona 443
 
* * *
 
* * *
 
Strona 444
 
 
 
Aniołowie wylewający czasze gniewu Bożego na świat, przedstawiają Kościół w końcu Wysokiego Powołania. Kościół nie ma obecnie mocy do karania ludzkości plagami, czyni to jednak z rozkazu Bożego przez ich zapowiadanie. Podobnie prorok Izajasz "wylał" na Babilon pomstę, którą wykonał król perski Cyrus (Izaj.14; 44:28-45:13). Siedem czasz przedstawia komplet nauk, którymi dysponuje Kościół. Nauki te budują Kościół, lecz dla świata zapowiadają utrapienie i gniew Boży.
 
 
* * *
* * *
 
W powietrze – "Szatan od dawna zajmował pozycję 'władcy, który rządzi w powietrzu' (Efez. 2:2). Jako swoich współpracowników i współwładców wykorzystywał on wielu wybitnych ludzi z Babilonu, którzy pod wpływem jego zaślepiających błędów naprawdę sądzili, że służą Bogu. Ale we właściwym czasie obecny 'książę powietrza' zostanie związany i już więcej zwodzić nie będzie. Natomiast obecne niebiosa, czyli wielki system Antychrysta, 'przeminą z wielkim hałasem', podczas gdy nowy książę powietrza, prawdziwy duchowy władca, Chrystus Jezus, przejmie władzę i ustanowi 'nowe niebiosa', łącząc z sobą w tej władzy, czyli 'powietrzu', swoją oblubienicę, czyli 'zwycięzców' Wieku Ewangelii. W ten sposób 'nowe niebiosa' zastąpią obecne władze 'powietrza'". C-238
 
 

WIELKI UCISK
JAKO WIELKA TŁOCZNIA GNIEWU BOŻEGO
 
 
Tłoczenie prasy winnej jest ostatnią czynnością pracy po dokonanym już zbiorze dojrzałych gron.
 
Winorośl ziemi – nominalny, fałszywy Kościół nie został zasadzony przez Ojca Niebiańskiego i dlatego zostanie wykorzeniony. Zniszczenie owoców tej winorośli dokona się w tłoczni gniewu Bożego zwanej Armageddonem. Tam będzie miało miejsce "niszczenie zepsutych owoców 'winorośli ziemi' (ludzkich ambicji, chciwości i samolubstwa), które od wieków wzrastały i dojrzewały w królestwach tego świata oraz w różnych ludzkich organizacjach, obywatelskich i społecznych". B-105
 

 

Strona 445
 


* * *
 
* * *

* * *
 
Strona 446

 

* * *
 
 
 
WIELKI UCISK
UKAZANY W POTOPIE I ZAGŁADZIE SODOMY
 

 
 
Jak było za dni ...... Nie chodzi o przyjście, lecz "obecność" po przybyciu
Noego .................... Przed potopem
Tak będzie ............. Przed czasem ucisku
Albowiem .............. Świat w ogólności
Jedli itd. ................. Kontynuując zwykłe, właściwe sprawy życia, będąc nieświadomi
                                 nadchodzącej katastrofy
Do arki ................... Typ na Chrystusa i moc, jaką On posiada, która rozrodzi i na nowo
                                 zorganizuje społeczeństwo
 
Komentarz do Mat. 24:37, 38
 
 
Strona 447
 


 
 
A o tym dniu i godzinie .. Kiedy Królestwo zostanie ustanowione
Nikt nie wie ...................... W czasie, gdy Pan Jezus to mówił
                                           "Ale mądrzy zrozumieją"
Ani Syn ............................ Nie miało to oznaczać, że Syn nigdy nie będzie wiedział
 
Komentarz do Mat. 24:36; Mar.13:32
 

* * *
 
Nie spostrzegli się .. Nie dowierzając świadectwu Noego, nie spodziewali się, że nadejdzie
                                   potop.
Zabrał wszystkich . Wskazówka, że pod koniec tego wieku można się spodziewać jakiejś
                                  wielkiej katastrofy lub nieszczęścia, które w pewnym stopniu będzie
                                  odpowiadać nieszczęściu za dni Noego.
                                  Katastrofą, jaka zagraża społeczeństwu jest anarchia.
 
Komentarz do Mat. 24:39
 

 
Strona 448


 
* * *

* * *
 
 
Strona 449
 

 
Czuwajcie ... Pilnujcie samych siebie, a także pilnujcie słów proroctwa
                      Bądźcie zawsze baczni na dowody mojej parousia, bo przyjdzie czas,
                      iż rozpoznanie tej obecności będzie rzeczą bardzo ważną
                      Czuwanie to, będzie służyć jako odtrutka na wpływy światowe
 
Komentarz do Łuk. 21:36
 
 
* * *
 
* * *
 
* * *
* * *
 
 
Strona 450
 
 
 
 
* * *

 
* * *

* * *
 
Strona 451
 
 
 
Tak będzie ... Nie ma porównania między przyjściem Noego a przyjściem naszego Pana, ani też między przyjściem potopu a przyjściem naszego Pana. O przyjściu Noego lub przyjściu naszego Pana w ogóle nie ma wzmianki, bo parousia nie oznacza przyjścia, ale obecność. Porównanie jest więc między czasem obecności Noego wśród ludu "przed potopem" a czasem obecności Chrystusa na świecie, podczas Jego drugiego przyjścia, przed wielkim uciskiem, którym kończy się ten wiek.
 
Chociaż źli ludzie byli w czasach Noego, przed potopem, i będą również źli ludzie w czasie obecności naszego Pana, zanim przyjdzie ucisk, to jednak nie na tym polega podobieństwo, do którego nasz Pan się odnosi. Bezbożność bowiem obfituje w każdym wieku. Punkt porównania jest jasno określony i łatwo go dostrzec: Ludzie, z wyjątkiem członków rodziny Noego byli nieświadomi nadciągającej burzy i nie uwierzyli w świadectwo Noego i jego rodziny, dlatego "nie spostrzegli się". B-161
 

 
Strona 452* * *
* * *
 
 
Strona 453
 
 
 
 
* * *
 
Przypomnienie podanej już zależności:
 
Ilość słów hebrajskich zawartych w słowach Bożych do Noego, zapisanych w 1 Moj. 6:13-21 i 7:1-4 zamyka się w liczbie 198.
Liczba ta ukazuje rok 1980 jako datę wielkiego ucisku w skali 1:10.
 
 
198  x  10  =  1980
 
 
Strona 454
 

 
 
Strona 455
 
 
 
* * *
 
* * *
 
Objawienie Pańskiej Obecności oraz przyjście pozaobrazowego potopu dokona się w jednym czasie.
 
 
* * *
 
* * *
 
Powyższe zestawienie zawiera informację, że wszystkowiedzący Ojciec ukazuje nam przed czasem dokładną datę wielkiego ucisku i Epifanii Obecności Chrystusa.
Jest to odpowiednik sytuacji sprzed zagłady pierwszego świata, gdy Bóg objawił Noemu czas nadejścia potopu i konieczność ukrycia się w korabiu (1 Moj. 7:1-4).
 
 
Strona 456
 
 
 
* * *
 
* * *
 
* * *


Strona 457

 
* * *
 
* * *
 
Strona 458
 

 
* * *
 
* * *
 
* * *
 
 
Strona 459
 
 

 
* * *
 
* * *
 
 
Strona 460 
 
 
 
"Jak za dni Noego świat postępował jak zwykle, nie przejawiając najmniejszego zakłopotania ani też najmniejszej wiary w kazanie Noego o nadchodzącym potopie, tak też we wczesnej fazie Dnia Pańskiego, świat, bez żadnej wiary w ogłoszoną obecność Pana i nadciągajacy ucisk, będzie również szedł własną drogą, nie zwracając żadnej uwagi na tego rodzaju kazanie, aż w wielkim potopie ucisku stary świat – stary porządek rzeczy – upadnie, przeminie, jako przygotowanie do pełnego ustanowienia nowego porządku, Królestwa Bożego pod całym niebem – 'Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni [obecności] Syna Człowieczego'". B-143
 
 
 
* * *
 
 
Strona 461

 
 
* * *
 
* * *
 
 
Strona 462
 
 
 
 
 
Zniszczenie, jakiemu uległ świat za dni Noego, określony jest w greckim tekście słowem: Ho Kataklusmos. Natomiast zniszczenie, jakiemu uległa Sodoma, Gomora i okoliczne miasta, tekst grecki określa słowem: He Katastrofe.
 
Przywołane przez naszego Pana oba te wydarzenia są obrazem na koniec "teraźniejszego wieku złego" (2 Piot. 2:6; Gal. 1:4).
 

* * *
 
Strona 463
 
 
 
Kataklizm i katastrofa są odpowiednikiem trzeciego biada, które widział Eliasz na górze Horeb jako ogień (Obj.11:14; 1 Król.19:12).
 * * *
 
* * *
 
"Biada" jest tłumaczeniem greckiego słowa "ouai" i zawiera pojęcie nie tylko słusznego gniewu, ale też współczucia i smutku. Oddaje ono atmosferę potrójnej bolesnej plagi jaka dotyka świat współczesny. Jest to pług różnych kryzysów, tragedii i wojen, który przeorze rolę tego świata, aby go przygotować pod zasiew nowego wieku.
 
 
* * *
 
Rozpoczęcie trzeciego biada, w którym Pan obejmie w szczególny sposób władzę nad światem, będzie objawieniem się Jego obecności. To wielkie wydarzenie ukazane jest też w obrazie zagłady pierwszego świata w potopie oraz spaleniu Sodomy i Gomory.
 

 

Strona 464
 


Strona 465
 

 
* * *
 
 
 
 
 
Strona 466
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Chronologia Biblijna (02) Część I
OKRESY CHRONOLOGICZNE Z listy dat biblijnych wynika, że łańcuch chronologiczny składa się z dziewięciu głównych ogniw, ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball