TrzyBiada.pl
13
MAR
0
823
Lubię to
Etykieta: xx
 
 
WSTĘP

"Aby nadeszły od Pana dni ochłody,
aby też posłał wam zapowiedzianego Chrystusa, Jezusa.
którego niebo musi zatrzymać aż do czasów naprawienia wszystkich rzeczy,
co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków".

Dzieje Apostolskie 3:20,21
 
 
Gdy prorocy Pisma świętego zapowiadali "czasy naprawienia wszystkich rzeczy" używali do ich przedstawienia różnych określeń i ilustracji. Jedno z najbardziej wymownych proroctw o czasie restytucji znajduje się w ostatniej księdze Starego Testamentu i brzmi następująco: "Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach" (Mal. 3:20). Panowanie Królestwa Chrystusowego przyrównane jest tutaj do ogrzewających i leczniczych promieni słonecznych.

Przez wiele długich stuleci świat drżał pod ciemnymi i mroźnymi wpływami grzechu. Ustawicznymi wynikami tego były choroby, bóle i śmierć. Lecz w czasach restytucji, Szatan – książę ciemności będzie związany, a Chrystus – życie i światłość świata, rozszerzy swoją ogrzewającą i uzdrawiającą władzę nad ziemią, czego wynikiem będą, jak nazwał to święty Piotr: "czasy naprawienia wszystkich rzeczy".
Przywrócenie człowieka do jego utraconego mieszkania w Raju oraz ustanowienie uniwersalnego i trwałego pokoju na ziemi, dokonane będzie mocą Bożą, wykonywaną przez różne przewody pod administracją Królestwa Chrystusowego.
Tysiącletni Dzień Wtórego Adama – Jezusa Chrystusa, będzie czasem, kiedy cała ziemia zamieni się w kwitnący ogród, a człowiek zostanie przywrócony do doskonałości, którą utracił. Serca chrześcijan radują się przepowiednią proroka, który mówi: "Pustynia rozraduje się i zakwitnie jako róża", i "na pustyni wytrysną wody". Wtedy już nie będzie więcej chorób ani śmierci, bowiem pierwsze rzeczy grzechu i śmierci przeminą, a Królestwo Boże w chwale i mocy stanie się "pożądaniem wszystkich narodów".
 
 
 
 
Słowa modlitwy: "Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi" będą wkrótce wysłuchane.
 

ZRZUCENIE SZATANA
 
 
Z końcem Wysokiego Powołania – rok 1977 – miały miejsce dwa ważne wydarzenia w sferach duchowego nieba: "urodzenie mężczyzny" i "zrzucenie Szatana z nieba" (Obj. 12:5,9).
 
Między "urodzeniem mężczyzny" a "zrzuceniem Szatana", w wyniku zwycięstwa księcia Michała, zachodzi ścisła współzależność.
 
 
Strona 489
 
 
"Niebo" w tej wizji przedstawia stan Nowych Stworzeń – klasę niebiańską. "Bitwa na niebie" toczy się na polu umysłowym spłodzonych dzieci Bożych i dotyczy walki prawdy z błędem. Celem usiłowań Szatana i jego sług było uniemożliwienie skompletowania klasy Kościoła, mającej składać się ze 144 000 członków (Obj. 7:4). Zwycięstwo księcia Michała nad przeciwnikiem Bożym, Szatanem, zniweczyło te zamiary. W dokładnie oznaczonym czasie Kościół został skompletowany, Szatan zaś zrzucony z nieba. Oznacza to, że umysły ostatnich członków Kościoła znalazły się pod pieczętującym wpływem prawdy na czasie, która uzdolniła ich do zwycięstwa w złudzeniach i próbach trzyipółletniej "godziny pokuszenia" (Obj. 3:10).

Osiągnięcie kompletu Kościoła i równoległe zrzucenie Szatana jest etapem w procesie przygotowawczym do restytucji świata.
 

 
* * *

* * *

* * *
 
"Zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, który na nich skarżył przed oblicznością Boga naszego we dnie i w nocy" (Obj. 12:10). Szatan ma dwa sposoby, do których się ucieka. Po pierwsze dąży do tego, aby nas doprowadzić do smutku i zwątpienia, abyśmy upadli na duchu; wtedy przynajmniej chwilowo stajemy się nieużyteczni i znajdujemy się w położeniu zwyciężonych przez niego. Po drugie, stara się ugruntować w nas zwątpienie i w ten sposób podkopuje więź wiary, którą jesteśmy złączeni z naszym Niebiańskim Ojcem. Strzeżmy się i nie poddawajmy się pierwszej, ani drugiej podstępnej jego działalności.

Smutny nastrój i przygnębienie, zatruwa wszystko wokoło nas, zaciemnia mrokiem całą przyszłość, pozbawia duszę wszelkich dążeń, wiąże wszystkie zdolności i paraliżuje rozum.
 
 
Strona 490


* * *


* * *
 

Strona 491
 
 
Atak przeciwnika jest zawsze, a szczególnie w końcu Wysokiego Powołania skierowany, aby wyjawić i wyolbrzymić słabości, które są przykryte krwią Baranka Bożego. Świadectwo, jakie mają zwycięzcy, jest świadectwem Jezusowym, "duchem proroctwa" (Obj. 19:10). Jest to szczególnie proroctwo księgi Objawienia, którego zrozumienie dopomoże im do ostatecznego zwycięstwa. Postawa wiernych będzie zdecydowana wobec ironii i gróźb z powodu ich zupełnego poświęcenia. "Chronologia Biblijna" 1974-21
 
ZWIĄZANIE SZATANA
 
 
'"Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni". Przede wszystkim uwolnieni spod sprawiedliwego wyroku, który wydał i który skrócił próbę Adama. Tę podstawową część zbawienia zapewnił przez śmierć swego Syna. Ale nie tylko to. Bóg pragnie również, aby wszyscy ludzie zostali uleczeni z niewiedzy i ślepoty, którymi Szatan od upadku człowieka zaciemnił ich umysły: 'Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga' (2 Kor. 4:4). Bóg chce, aby wszyscy zostali w ten sposób wybawieni od wszelkiego rodzaju zła, będącego następstwem grzechu i potępienia w Adamie, aby mogli poznać prawdę. Dlaczego to robi? Czyni to z intencją, aby ludzie mieli jasne poznanie prawdy i dzięki temu mogli jak najlepiej wykorzystać nową próbę życia, zapewnioną im przez ofiarę okupu ich Odkupiciela. Aby tę wolę Boga wypełnić, Odkupiciel zainauguruje swoje Tysiącletnie Królestwo, które najpierw zwiąże Szatana (powstrzyma wszelkie zewnętrzne wpływy zła), a następnie uwolni człowieka od ślepoty – jak napisano: 'otworzą się oczy ślepych' (Izaj. 35:5). Z tego samego powodu, to znaczy zapewnienia, aby nowa próba przebiegała w warunkach najbardziej sprzyjających człowiekowi, Bóg zrządził, że jego dzieło będzie wykonywane stopniowo i rozciągnie się na okres tysiąca lat". E-470
 
 

 
* * *
 
 "Świta dzień Tysiąclecia a wraz z nim zmiana władzy nad ziemią, z tej sprawowanej przez 'księcia tego świata' i jego sług, na władzę Tego, który 'ma do niej prawo' oraz Jego wiernych. Wynik tej zmiany będzie wielkim błogosławieństwem, ale czas przejmowania władzy, gdy obecny książę, 'mocarz' jest wiązany i jego dom pozbawiany władzy (Mat. 12:29; Obj. 20: 2), będzie czasem wielkiego ucisku". C-341
 
 
Strona 492
 

* * *

* * *

 
 
 
 
RESTYTUCJA
 
 
Jednym ze znaków Wtórej Obecności Pańskiej jest cudowne odsłonięcie Boskiego Planu Wieków (D-599). Przy końcu wieku Ewangelii wytłumaczenie dzieła Okupu i błogosławieństw restytucji uzupełnione zostało zrozumieniem dokładnego czasu rozpoczęcia Królestwa Bożego na ziemi.
 
 
 
Strona 493


 
Świadectwa Proroków i Apostołów wyraźnie pokazują, że w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, Izrael jako pierwszy spośród wszystkich narodów dojdzie do harmonii z nowym porządkiem rzeczy. Wśród tego narodu, zostaną obudzeni ze snu śmierci, w stanie doskonałości ludzkiego człowieczeństwa, święci Starego Testamentu. Przeszli oni swoją próbę w niekorzystnych warunkach i dlatego w Tysiącleciu stanowić będą ziemską fazę Królestwa Bożego.

Obraz Abrahama, który wstał rano i oglądał dymy nad zgliszczami Sodomy i Gomory przedstawia zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu, po wielkim ucisku, w roku 1984.
 
 
 
* * *
 
 
Szlachetna praca podnoszenia rasy ludzkiej przez stałe i pewne stopnie (pod kierunkiem niewidzialnych, duchowych członków Królestwa) jest wysokim zaszczytem, jaki przypadnie w udziale świętym Starego Testamentu, a do której to pracy będą oni przygotowani zaraz po ostatecznym zburzeniu królestw tego świata. A-290

Podobnie jak Adam, kiedy był doskonały, przed swoim przestępstwem, mógł porozumiewać się bezpośrednio z mocami niebieskimi, tak też i święci Starego Testamentu, skoro zostaną przywróceni do takiego samego stanu doskonałości, będą porozumiewać się w taki sam sposób. D-619
 
 
Strona 494
 
 
Ci święci Starego Testamentu nie będą podobni do reszty ludzkości, nie tylko dlatego, że wtedy ich próba należeć już będzie do przeszłości, podczas gdy swoją próbę, swój sąd, świat dopiero rozpocznie, lecz także dlatego, że będą już ludźmi nagrodzonymi za wierność doskonałym człowieczeństwem. Kiedy Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy święci Starego Testamentu zmartwychwstaną, kiedy ukażą się przed oczyma ponownie zgromadzonych Izraelitów, ich doskonałe umysły obejmą bardzo szybko dzisiejsze umiejętności i wynalazki (Jan. 7:15). A jak Jezus nauczał ludzi zdecydowanie, dobitnie i jasno, bez budzenia wątpliwości, a nie tak, jak czynili to żydowscy uczeni w Piśmie i Faryzeusze, tak też będą uczyć święci Starego Testamentu, kiedy ukażą się wśród ludzi. D-625
 
 
* * *
 
"W ten sposób przez Chrystusa Święty Duch Boży zostanie wylany na świat ludzkości:
 

– po pierwsze, dając ludziom oświecenie;
– po drugie, udzielając im pomocy, wsparcia i siły do pokonywania własnych
   odziedziczonych skłonności;
– po trzecie, pouczając ich i prowadząc z powrotem do obrazu i do podobieństwa
   Bożego, utraconych przez nieposłuszeństwo ojca Adama".                       E-218
 
 
* * *


 
Powyższe wydarzenia zaistnieją po wielkim ucisku, którego potop był ilustracją. Wraz z końcem potopu Bóg kazał Noemu, aby wyszedł z rodziną i zwierzętami z arki. Odtąd ziemia miała od nowa napełnić się życiem, które zostało w nim zachowane. Przedstawia to początek ziemskiej fazy Królestwa Bożego, restytucję, odrodzenie oraz początek zmartwychwstania ludzkości.
 
 
Strona 495
 
 
* * *
* * *
 
Słowo zmartwychwstanie, gr. anastasis, oznacza powstanie. W zastosowaniu do upadku człowieka, anastasis oznacza jego powstanie do stanu, w jakim był zanim zgrzeszył, a więc do zupełnej doskonałości ludzkiej, jaką praojciec Adam posiadał lecz utracił. Proces zmartwychwstania będzie stopniowy i wymagał będzie całego wieku Tysiąclecia do zupełnego dokonania, chociaż samo obudzenie się do świadomości życiowej, takiej, jaką posiadamy obecnie, będzie dziełem jednej chwili. A-289
 
 
 
TRZY DROGI
 
 
Celem zilustrowania rodzajów postępowania teraz i w przyszłości, Pismo Święte zwraca naszą uwagę na trzy drogi: szeroką drogę, wąską drogę i drogę świętą.
 
 
SZEROKA DROGA

"Szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie,
a wielu ich jest, którzy przez nią wchodzą".

Mateusza 7:13
 
 
Droga ta dlatego nazwana jest przestronną, ponieważ jest najłatwiejsza dla upadłego rodu ludzkiego. Większość ludzi woli nią postępować z powodu samolubnych skłonności dogadzania swoim pożądliwościom. Ponad sześć tysięcy lat temu, Adam, jako grzesznik skazany na zatracenie, pierwszy wstąpił na tę drogę i po dziewięćset trzydziestu latach doszedł do jej końca – śmierci, czyli zatracenia. Od czasu upadku Adama aż dotąd, grzech i śmierć bezlitośnie panowały nad jego dziećmi, sprowadzając je na drogę zatracenia. Chociaż sposób ujścia z tej przestronnej drogi został ukazany przez Ewangelię, ludzkość nie zważa na radosną nowinę z powodu grzechu i zaślepienia przez boga tego świata.
 
 
Strona 496

 

WĄSKA DROGA

"Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują".

Mateusza 7:14
 
 
Wąska droga, otwarta przez zasługi krwi Chrystusowej, wymaga od wszystkich, którzy na nią wstąpili zupełnej ofiary z samych siebie; rezygnacji na zawsze z ludzkiej natury i wielu nawet bezgrzesznych ziemskich dążeń i nadziei. Nagrodą za wytrwanie na tej drodze jest przemiana w pierwszym zmartwychwstaniu do nieśmiertelnej boskiej natury.

Droga ta została celowo uczyniona jako wąska i trudna. Jej przeznaczeniem jest bowiem wypróbowanie i wybranie spomiędzy wszystkich narodów klasy "Małego stadka" – Ciała Chrystusowego. Po wybraniu tego mistycznego Ciała i wywyższeniu go do chwały będzie ono wraz z Jego Głową błogosławić wszystkie narody ziemi. Święci tego wieku znajdują się na tej drodze życia jedynie jako spłodzone z ducha "Nowe Stworzenie". W tym samym bowiem czasie ich ziemskie człowieczeństwo ma się zużywać w ofierze.

Wszyscy inni, którzy nie ubiegają się o nagrodę ofiarowaną w wieku Ewangelii, znajdują się na przestronnej drodze, która w tym wieku prowadzi do zguby.
 
 

 
 
 
Strona 497DROGA ŚWIĘTA

"I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą.
Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów.
Nawet głupi na niej nie zbłądzi".

Izajasza 35:8
 
 
Droga święta będzie otwarta dla ludzkości przez naszego Pana, który dał samego siebie na Okup za wszystkich i wybawił ich z zatracenia, do którego prowadzi szeroka droga. Idąc po drodze świętej, ludzkość, jak syn marnotrawny, prowadzona będzie do doskonałości utraconej przez pierwszego ojca Adama, przez zbawienne karcenie, stosowne zachęcanie i wyraźne przepisy. Wszystko w tym kierunku będzie ułatwione przez panującego w mocy i chwale Odkupiciela. Każda jednostka będzie według potrzeb wspierana przez mądrą i doskonałą administrację nowego Królestwa.

Tym sposobem "odkupieni Pańscy nawrócą się [z drogi zatracenia na gościniec świątobliwości] z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowach ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze" (Izaj. 35:10).
 
 
 
* * *


Strona 498
 

* * *
 
Strona 499
 

KETURA – TYP NA NOWE PRZYMIERZE
 
 
Druga żona Abrahama, Ketura, jest typem na Nowe Przymierze. Abraham pojął ją za żonę po ślubie Izaaka z Rebeką, co pokazuje, że Nowe Przymierze wejdzie w życie zaraz po weselu Baranka.
 
 

* * *


* * *

* * *


Strona 500


* * *


* * *
 
Strona 501
 
 
Budowa całego tekstu traktującego o Keturze kryje w sobie dodatową lekcję Wielkiego Konstruktora Pisma Świętego, wskazując na Keturę jako typ na Nowe Przymierze.
 
 ŻYCIODAJNE WODY
 
 
Dzieło Restytucji świata, ukazane jest w proroctwie Ezechiela (47:1-12). Woda wychodząca z progu Świątyni przedstawia Prawdę, która napełni całą ziemię znajomością chwały Pana i przyniesie ludzkości życie wieczne. Woda wyszła ze Świątyni po zamknięciu jej wschodniej bramy, co wskazuje, że ziemska faza restytucji nastąpi już po zabraniu Kościoła.
Proroctwo o Świątyni Bożej dane było w 25. roku od zaprowadzenia do niewoli babilońskiej króla Jojakina (Ezech. 40:1). Jojakin został zaprowadzony do niewoli w roku 617 roku p.n.e. zatem proroctwo o rzece Prawdy zostało dane w roku 592.
 
 
617  –  25  =  592
 
 
Nasz Pan w swoich mowach nawiązywał do proroctwa o rzece Prawdy (Jan 7:37-39). Ewangelista Jan wyjaśnia, że nasz Pan przytaczając je miał na myśli zesłanie Ducha Świętego, dzięki któremu Kościół będzie uzdolniony do przyszłego dzieła udzielania światu życiodajnej Prawdy.

Według ostatniej orientacji chronologicznej, dzieło ziemskiej fazy restytucji rozpocznie się po wielkim ucisku, w roku 1984.

Księga Objawienia w rozdziale 22. nawiązuje do proroctwa Ezechiela 47:1-12. Zatem liczenie czasu od roku 95, czyli daty napisania Księgi Objawienia, jest uzasadnione.
 

 
* * *
"Apostoł Paweł zapewnia nas, że wolą Bożą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania Prawdy. Zapewnia on, że bez wiedzy nie może być żadnego zbawienia. Nikt nie będzie kiedykolwiek zbawiony przez ignorancję. Jak dotąd tylko nieliczni spośród milionów ludzi na ziemi doszli do takiej znajomości Boga, aby móc wierzyć w Niego i w wielką Ofiarę, którą przygotował dla całego świata". R-5573
 
 
Strona 502
 

* * *


* * *

Strona 503
 

MAŁŻONKA, OBLUBIENICA BARANKA
 
 
Apostoł Jan widział w wizji Małżonkę, Oblubienicę Barankową przyrównaną do wspaniałego miasta zbudowanego z najbardziej drogocennych kamieni. Miasto opasane było potężnym murem, z dwunastoma bramami, na których widniały imiona dwunastu pokoleń synów izraelskich. Jan widział je w kształcie sześcianu, którego dwanaście krawędzi, każda po 12 000 stadiów, miały łączną długość 144 000 stadiów. Jego niewzruszony fundament z dwunastu najcenniejszych kamieni nosił imiona dwunastu Apostołów Baranka. Bramy miasta otwarte były dla wszystkich narodów ziemi, które znajdą w nim przepowiedziane w proroctwach: pokój, szczęście i życie wieczne. Poza jego bramami znajdą się niegodni zapisania w księgach żywota Baranka.

Cały ten opis dotyczy uwielbienia Kościoła oraz jego tysiącletniego panowania z Chrystusem, przewidzianego od wieków w Boskim Planie Zbawienia. Pismo Święte określa je jako czas wielkiego Odrodzenia świata (grec. palingenesia – Mat. 19:28) oraz Restytucji (grec. apokatastasis – Dzieje Ap. 3:21).
 
 

Strona 504
 
 
 
KRÓLESTWO SALOMONA
 
 
Psalm 72 zawiera modlitwy Dawida za jego synem Salomonem, następcą w królowaniu. Modlitwa ta ma charakter proroczy i dotyczy naszego Pana (Łuk. 24:44). Podobnie jak Dawid modlił się o błogosławieństwo Boże na królowanie Salomona, tak też modlitwy o panowanie kompletnego Chrystusa w chwale zanoszone są do Boga przez cały wiek Ewangelii przez Chrystusa w ciele, najpierw przez Głowę, a następnie przez członków Jego Ciała.

Królowanie to ma być sprawiedliwe dla wszystkich. Ludzie dotąd uciskani, radować się będą z uwolnienia spod władzy innych ludzi i systemów, które na zawsze zostaną zniszczone w wielkim ucisku. Zaspokojenie ludzkich nadziei i pragnień zostało obrazowo porównane w Psalmie do deszczu, który skrapia trawę i wyschniętą ziemię. Panowanie Chrystusa obejmie całą ziemię i będzie błogosławione przez wszystkie narody. Wtedy ziemia wyda urodzaj, jakiego nigdy nie było, ponieważ błogosławieństwo Boże zastąpi na zawsze przekleństwo czasów minionych – "Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego" (Psa. 72:16). Ziemia zostanie na wieki napełniona chwałą Bożą (Hab. 2:14). Tak wspaniałych przeobrażeń dokona tysiącletnie panowanie Chrystusa.

Według spodziewań opartych na równołegłościach chronologicznych i liczbowaniu biblijnym, uwielbienie ostatnich członków Ciała Chrystusowego nastąpi na wiosnę 1981 roku. Od tego czasu cały Chrystus, Głowa i Ciało rozpocznie swoje tysiącletnie panowanie.
 
 
* * *
 
Póki słońce trwa ........Jak blask słońca osiąga w południe pełnię chwały, tak cześć dla
                                     Mesjasza będzie coraz bardziej promienna, w miarę gdy mgła i mrok
                                     grzechu zostaną rozproszone.            Komentarz do Psa. 72:17
 

 
 
Strona 505
 


JÓZEF – "ZBAWCA ŚWIATA"
 
 
Oto uwagi w Komentarzu do 1 Moj. 41:29-45:

Wielkiej obfitości ................ Reprezentuje łaskę i szczodrobliwość Boga w Chrystusie
                                               nagromadzone w obecnym czasie
Lata głodu ........................... Reprezentuje wiek Tysiąclecia, w którym świat będzie
                                               łaknął sprawiedliwości lecz nie znajdzie żadnej poza tą, którą
                                               Chrystus, pozafigura Józefa, posiada i zarządza w imieniu
                                               wielkiego Króla
Nadto rzekł Faraon ..............W tym wypadku typ na Jahwe
Do Józefa ............................ Typ na Chrystusa
Safnat Paneach .................. "Wybawiciel ze śmierci przez chleb życia" wyobrażając naszego
                                               Odkupiciela, który jest "Chlebem żywym, który zstąpił z nieba"
Dał mu Asenat za żonę ...... "Ulubiona", (preferowana), typ na Oblubienicę Chrystusa
 
 
 
Strona 506
 
 
* * *


* * *


* * *


* * *


Strona 507
 


Strona 508
 
 
 
 
 
LASKA MOJŻESZA
 
 
Oto uwagi w Komentarzu do 2 Moj. 4:2-4:

Laska ........................... Symbolizuje Boską władzę
Obróciła się w węża ....To pokazuje, że wszelkie zło na świecie jest bezpośrednio lub
                                       pośrednio skutkiem tego, że Bóg tymczasowo upuścił swoją laskę,
                                       czyli nie egzekwował swej władzy
I wyciągnął rękę ......... Figuruje Boski zamiar i obietnicę opanowanie obecnych złych
                                       warunków, które trwają obecnie od ponad sześciu tysięcy lat, oraz
                                       uporządkowanie panującego zamieszania
Obrócił się w laskę .... Przedstawia ponowne ujęcie przez Boga władzy we własne ręce
 


* * *

Strona 509

* * *
KSIĘGA HIOBA
 
 
Hiob był prorokiem Bożym w ziemi Uz i żył w czasach Abrahama i Melchizedeka. Historia życia Hioba, jego bolesne doświadczenia, a następnie przywrócenie wszystkiego, co w nich utracił, posiada ważne znaczenie figuralne. Doświadczenia te wyobrażają upadek i powstanie ludzkości.

Podczas panowania Chrystusa zostanie zniesione przekleństwo grzechu i śmierci, a wszelkie utracone w Adamie błogosławieństwa Boże będą ludzkości przywrócone. Umarli powrócą do życia, a ziemia, rodząca dotąd oset i ciernie z powodu przekleństwa, powiększy wielokrotnie swe plony. Podobna nauka kryje się w przepisie Prawa dotyczącym przestrzegania "miłościwego lata", wypadającego co pięćdziesiąt lat. W roku tym, wszelkie długi były umarzane, a lud wracał do utraconych posiadłości (3 Moj. 25:13).

Ukazany w różnych obrazach, figurach i proroctwach okres powrotu ludzkości do stanu posiadania, jaki utracił pierwszy ojciec Adam, nazwany jest "czasem naprawienia wszystkich rzeczy" (Dzieje Ap. 3:19-23). "Fotodrama Stworzenia" str. 26

Według ostatniej orientacji chronologicznej, ziemska faza restytucji rozpocznie się po wielkim ucisku, w 1984 roku, a jej dzieło trwać będzie przez 1000 lat.
 
 
Strona 510
 
 
 
W Dziejach Apostolskich (3:21), słowo "naprawienia" przełożone jest z greckiego słowa "apokatastaseos" i odpowiada słowu "restitutionis" w łacińskim przekładzie Nowego Testamentu.
 
Czas błogosławieństw dla ludzkości, w którym Pan i Apostołowie będą sprawować władzę nad światem, nazwany jest także słowem "odrodzenie" – gr. palingenesia (Mat. 19:28).
 
 

* * *

* * *

Strona 511
 

* * *

* * *


* * *
 

Strona 512
 

OCZYSZCZENIE Z TRĄDU
 
 
Oto uwagi w Komentarzu do 3 Moj. 13:2; 14:3:

Człowiek ................. Reprezentuje jakiegokolwiek człowieka w Tysiącleciu
Plaga trądu ............. Reprezentuje grzech i jego ohydny, zaraźliwy i trawiący charakter
Do Aarona kapłana .Reprezentuje Jezusa Chrystusa
Jego synów ........... Typ na Królewskie Kapłaństwo
Na trędowatym ...... Figuruje oczyszczonego grzesznika w Wieku Tysiąclecia

W rytuale oczyszczenia z trądu przepis Boży przewidywał, między innymi, przyniesienie dwóch żywych i zdrowych wróbli (ptaków czystych). Jeden z nich był zabijany, a krew jego wraz z drzewem cedrowym, jedwabiem karmazynowym i hizopem, stanowiła, przez siedmiokrotne kropienie, środek całkowicie oczyszczający z trądu. Tymczasem drugi wróbel, umoczony we krwi wróbla zabitego, zmieszanej z wodą żywą (źródlaną), był wypuszczany na wolność.
 
 
 
 
Powyższy przepis Prawa Bożego, ukazuje uwolnienie grzeszników z choroby grzechu, na którą zapadła ludzkość z powodu upadku Adama. Uwolnienie to zawdzięcza świat ofierze Zbawiciela, który złożył Okup – równoważną cenę za Adama i jego potomstwo. Wróbel zabity zdaje się przedstawiać Ofiarnika, Jezusa, natomiast wróbel wypuszczony na wolność – Adama i jego rodzaj. Podstawą do osiągnięcia bezgrzesznego stanu w czasie Tysiąclecia będzie uznanie Okupu zaplanowanego przez Miłość Bożą, a złożonego w ręce Ojca przez Jezusa Chrystusa na Golgocie.
 
 

 
 
Strona 513

 
ZNISZCZENIE SZATANA

"Aby przez śmierć zniszczyć tego,
który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła"

Do Hebrajczyków 2:14
 
 
Ostatnim przeciwnikiem Bożym, przy końcu ziemskiej restytucji zniszczonym śmiercią wtórą (jezioro ognia i siarki), będzie Szatan. Jego rozwiązanie na "mały czas" w końcu wieku Tysiąclecia ma łączność z ostatnią próbą, jaką Bóg zamierzył w celu wykazania, kto jest w harmonii z Jego wolą, a kto rządzi się innymi pobudkami. Po zakończeniu tej próby, Szatan i jego zwolennicy, zostaną na zawsze zniszczeni. Przed swoją śmiercią Szatan zobaczy, że Pan Jezus naprawił w ciągu tysiąca lat to wszystko, co on niszczył przez sześć tysięcy lat. Podane niżej zestawienia ukazują rok 2984 (wiosna 2985 roku), jako czas zniszczenia Szatana.
 
 


* * *

* * *

Strona 514
 
 

Jezioro ognia ... Gehenna: Ciała szczególnie wstrętnych przestępców wraz z różnymi
                            odpadkami Jeruzalemu spalano przy pomocy siarki w przylegającej do
                            miasta dolinie Hinnom czyli Gehennie; tak więc Gehenna jest figurą na
                            wtórą śmierć
Z siarką ............ Płonąca siarka znana jest jako najbardziej zabójczy czynnik. Jest więc
                            symbolem całkowitego zniszczenia we wtórej śmierci
 
Komentarz do Obj. 19:20
 
 
* * *

 


 
Zniszczenie wszystkich, którzy przy końcu Tysiąclecia wystąpią przeciwko władzy Królestwa Bożego reprezentowanej w Świętych Starego Testamentu, ukazane jest w losie Hamana.
 
 
 
Strona 515
 

* * *
 
Jeżeli wyrok Boży na Szatana został wydany na jesieni roku 4127 p.n.e., a jego zniszczenie nastąpi na wiosnę 2981 roku, to ilość nominalnych lat od wyroku Bożego do jego zrealizowania wyniesie 7112 lat.
 
 
4127  +  2985  =  7112


* * *
Kościół, jako "nasienie" – Ciało Chrystusowe, będzie miał współudział ze swoją Głową w zniszczeniu Szatana.
 

 

A jej nasieniem ........ Chrystus
Zmiażdży ci głowę ... Zrani śmiertelnie; we właściwym czasie zniszczy wszelkie zło.
                                    Napomknienie o ostatecznym wybawieniu ludzkości spod władzy
                                    Szatana                                                  Komentarz do 1 Moj. 3:15
 
 
Strona 516
 

* * *


Strona 517
 
 
"Pismo Święte oznajmia, że Szatan jest uzurpatorem, który wykorzystując upadły stan człowieka, zaślepił jego umysł w odniesieniu do Boga, a przez zwiedzenie człowieka, zniewolił go przez niewiedzę
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball