TrzyBiada.pl
3
STY
0
542
Lubię to
Etykieta: Izrael
"BEZPIECZNE MIESZKANIE" IZRAELA
 
 
Proroctwo Ezechiela zapowiadające ostatni ucisk Jakubowy – napad nieprzyjaciela z północy zwanego Gogiem, tak oto charakteryzuje sytuację narodu żydowskiego w tym czasie:
 
"… lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie" (Ezechiela 38:8).
 
Omawiane wcześniej równoległości z życia Dawida wskazały na rok 1977 jako czas, w którym ubył z pola walki wielki przeciwnik Izraela – nasseryzm. Od tego czasu naród izraelski wszedł w szczególną fazę poczucia bezpieczeństwa, określoną proroczo jako "bezpieczne mieszkanie".
 
Jakie okoliczności składają się na to "bezpieczne mieszkanie"?
 
Potęga militarna Izraela. W chwili obecnej Izrael, jak nigdy dotąd, uzbrojony jest w najbardziej nowoczesną broń. Oto fragment audycji nadanej przez radio izraelskie w języku rosyjskim w święta Tom Kippur 1977 roku, ilustrującej nadzieje Izraelitów pokładane w uzbrojeniu: "Państwo izraelskie jest zapewnieniem tego, że te straszne czasy już nigdy nie powrócą, to nie zdarzy się nawet, gdy pół świata uzbroi się przeciw nam, a druga połowa ze stoickim spokojem i bezdusznością rzymskich patrycjuszy będzie patrzeć na grożącą nam zgubę. Mocnym argumentem trwałości naszego państwa jest armia w obronie Izraela, armia narodu zdolnego odtrącić wszelką agresję, obronić swoją ziemię i dom dla siebie, swoich dzieci i dla braci gotowych złączyć się z nami".
 
Bezpieczne mieszkanie w historii Izraela, nigdy nie polegało na tym, że odłożył broń, powierzając całkowicie obronę swych granic li tylko cudownej Boskiej opatrzności.
 
Bezpieczne granice. W wyniku ostatnich wojen z Arabami, Izrael odzyskał ziemie o znaczeniu strategicznym: wzgórza Golan i "Zachodni Brzeg" zapewniający granicę na Jordanie.
 
Osłabienie obozu arabskiego. Inicjatywy pokojowe Anwara Sadata wyeliminowały spośród przeciwników Izraela najsilniejszą i najbardziej liczebną armię państwa frontowego – Egiptu. Rewolucja w Iranie i wojna irańsko-iracka podzieliły i tak już zwaśniony obóz arabski. Poza tym różnice ustrojowe krajów arabskich są przyczyną stałej rozbieżności stanowisk w podejściu do kwestii palestyńskiej.
 
INWAZJA GOGA
 
 
"Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę cię na góry Izraela" (Ezechiela 39:1, 2).
 
Proroctwo Ezechiela opisujące "bezpieczne mieszkanie" Izraela w czasach ostatecznych, zapowiada również nagły napad wroga z północy zwanego Gogiem na to państwo.
 
Inwazja potężnego nieprzyjaciela na maleńkie państwo oraz manifestacja mocy Bożej w jego obronie dokona wielkiej przemiany w uczuciach narodu żydowskiego. Będzie to ostatni "ucisk Jakubowy" bezpośrednio poprzedzający zawarcie Nowego Przymierza. Otworzy on oczy Żydów na Jezusa, w którym dotąd, z powodu narodowej ślepoty nie mogli rozpoznać Mesjasza.
 
Pismo Święte dostarcza informacji, że Magog, Meszech i Tubal byli synami Jafeta (1 Mojżeszowa 10:1), od którego pochodzi biała rasa. Synowie ci byli pierwszymi osadnikami na obecnych terenach ZSRR i wschodniej Europy. Jedynym mocarstwem wrogo usposobionym do Izraela, którego siedziba jest w "stronach północnych" jest Związek Radziecki. Jerozolima i Moskwa leżą na tym samym niemal południku. Ten sam Związek Radziecki, który w roku 1947, wraz z całym obozem popierał powstanie państwa Izrael, obecnie deklaruje przyjaźń i pomoc dla nieprzejednanych jego wrogów.
 
Metoda liczbowania biblijnego dostarczyła dodatkowych potwierdzeń, że to mocarstwo jest biblijnym Gogiem; wskazała również wiosnę 1981 roku jako czas inwazji Izraela.
_________

Powyższe prorocze zdanie mogłoby stanowić kamień obrazy dla krytycznego czytelnika. Jednak ewentualny krytycyzm powinien w dużym stopniu łagodzić fakt, że wiedza prorocza uzyskana po otworzeniu siódmej pieczęci (1967) rzuciła światło na rok 1981 jako absolutny przełom w dziejach świata. Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia, jakie w tym czasie zaistniały potwierdziły, że taki przełom faktycznie miał miejsce. W przedmowie do IV tomu Wykładów Pisma Świętego, opublikowanego w 1897 roku jego autor, C.T. Russell napisał: "Gdy socjalizm upadnie nastanie anarchia" (str. XIV). Kapitulacja rządzącej partii w Polsce w latach 1980-1981 i w następstwie upadek komunizmu wprowadziły świat w fazę nasilającej się anarchii, z jej finałem – najazdem Goga.
_________
 
Gog zarzuca Izraelowi rzekome niesprawiedliwe traktowanie Arabów i taka propaganda skrywa jego rzeczywiste zamiary. Oto co Pismo Święte mówi na temat o faktycznych rzeczywistych intencji Goga:
 
"I powiesz: Wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach; napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram; aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze" (Ezechiela 38:11,12).
 
Z powyższego fragmentu wynika, że jednym z faktycznych motywów napaści będzie zamiar złupienia bogatego i pomyślnie rozwijającego się narodu. Poza tym region Bliskiego Wschodu jest bardzo zasobny w ropę naftową. Opanowanie go daje możliwość kontrolowania całej gospodarki światowej. Zajęcie Bliskiego Wschodu i gospodarcze zdławienie uprzemysłowionych Krajów Zachodu, stanie się zapewne głównym celem wyprawy biblijnego Goga.
 
Wśród współtowarzyszy Goga w napaści na Izraela, prorok wymienia z nazwy Iran (Persja), Libię i Etiopię (Ezechiela 38:5).
 

 
 

Mur, bramy i rygle wymienione w proroctwie symbolizują czynniki zabezpieczające w postaci sojuszów czy międzynarodowych gwarancji.
 
Skutkiem zrywania przyjaźni z Izraelem przez kraje uzależnione od arabskiej ropy naftowej, staje się on coraz bardziej izolowany i samotny. Okoliczność ta stanie się pokusą dla Goga do agresji na pozornie bezbronny naród.
 
Oto prorocze słowa Jeremiasza (30:12-14):
 
"Tak mówi Pan: Twoje zranienie jest nieuleczalne, bardzo bolesna twoja rana. To bowiem mówi Pan: Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie szukają cię, gdyż zraniłem cię ciosem wroga …"
 
Oto co dostrzegają obserwatorzy polityczni:
 
"Amerykanie zamienią Izraela na naftę... Jest możliwe, że USA opuszczą Israela, aby zapewnić sobie przyjaźń i dostawy czarnego złota od arabskich producentów".
 
"Trybuna Narodów" 1.08.1979
 
*  *
 
"Izrael staje się jako zapomniany ulubieniec..."
 
James Reston "New York Times" 17.05.1979
 
 
O ile stanowisko najbliższego sojusznika Izraela – USA, dopiero obecnie zaczyna ulegać zmianie, o tyle stanowisko Europy od początku proklamacji Izraela było wobec niego dwuznaczne i niechętne.
 
Z proroczego obrazu wynika, że sam Bóg Wszechmogący będzie oczekiwał Goga w Izraelu i On sam weźmie w obronę osamotniony naród. Jego cudowna interwencja wywoła popłoch i anarchię wśród inwazyjnych armii, przyczyniając się do ich zniszczenia:
 
"Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu. I osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę – na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą (...) Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy oraz ludy, które będą z tobą. Wydam cię na pożarcie ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym (…) Okażę się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów, i poznają, że ja jestem Panem" (Ezechiela 38:21, 22; 39:4; 38:23).
 
 
 
 

Najazd Goga i jego klęska w Izraelu spowoduje światową anarchię, pod gruzami której zostaną pogrzebane wszystkie systemy podtrzymujące obecny porządek świata. Ich upadek utoruje drogę dla dawno oczekiwanego Królestwa Chrystusowego na ziemi.
 
 
SŁOWO PRZESTROGI
 
 
"A dam poznać moje święte imię pośród mojego ludu Izraela i nie pozwolę już zbezcześcić mojego świętego imienia. I poznają narody, że ja jestem Panem, Święty w Izraelu" (Ezechiela 39:7).
 
Przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem uczyniło tego patriarchę i jego potomstwo spadkobiercami wielkich obietnic dotyczących restytucji całego świata. Dlatego też Bóg zapowiedział szczególną ochronę narodu, będącego żywym świadectwem Jego zbawiennej działalności: "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać".
 
Od czasu zniszczenia królestwa faraona przy wyjściu Izraela z niewoli egipskiej, klęska Goga będzie największą manifestacją mocy Bożej wobec nieprzyjaciół wybranego narodu.
 
Słowo Boże mówi, że nowy porządek Królestwa Chrystusowego rozpocznie się od przywróconego do swej ojczyzny Izraela. Powinno to być wystarczającą przestrogą przed próbami sprzeciwiania się realizacji Boskiego Planu. Takim zaś sprzeciwianiem się będzie nie tylko bezpośredni udział w inwazji Goga, lecz także wszelkie formy jej popierania. Prorok Pański ostrzega: "Z powodu przemocy wobec twego brata Jakuba okryje cię hańba i zostaniesz wykorzeniony na wieki" (Abdiasza 10).
 
"Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jeruzalem, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon Królowi, Panu zastępów (…) A jeśli ktoś spośród narodów ziemi nie pójdzie do Jeruzalem, by oddawać pokłon Królowi, Panu zastępów, na tego nie będzie padać deszcz" (Zachariasza 14:16,17).
 

JERUZALEM TRONEM JAHWE
 
"W tamtych czasach Jeruzalem będzie się nazywało Tronem Pana.
Zgromadzą się w nim wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały
według zatwardziałości swych przewrotnych serc".
(Jeremiasza 3:17)
 
"Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu Pana
będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki,
a narody do niej popłyną. I wiele narodów przybędzie, mówiąc: Chodźcie,
wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, i będzie nas nauczał swoich dróg,
a my będziemy chodzili jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie Prawo
i słowo Pana z Jeruzalemu".

(Micheasza 4:1, 2).
 

Nadzieją ludzkości jest Królestwo Boże. Władza tegoż Królestwa utwierdzona zostanie na "wierzchu gór", czyli ponad królestwami świata. Będzie to Królestwo duchowe, niewidzialne dla ludzi, lecz ziemskimi jego przedstawicielami będą Żydzi: "Ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkie proroków w Królestwie Bożym" (Łukasza 13:28). Ci mężowie przeszli swoją próbę, okazali się wierni, więc przy wzbudzeniu z martwych nie będą wystawieni ponownie na sąd, lecz od razu otrzymają nagrodę wierności – momentalne powstanie do doskonałości ludzkiej. Tym sposobem klasa ta będzie od razu gotowa jako narzędzie Chrystusowe do naprawiania i błogosławienia pozostałej ludzkości. Święci mężowie Starego Testamentu będą oświecać ludzi, a chwała ich doskonałości będzie stanowczym przykładem i zachętą dla innych ludzi do ubiegania się o dostąpienie podobnej doskonałości.
 
Ziemska faza królestwa Bożego będzie więc Izraelska; o tym fakcie świadczą liczne proroctwa, które wskazują na przodownictwo tego narodu w Boskim planie przyszłego błogosławienia świata, kiedy ich "upadły przybytek" będzie odbudowany, a miasto Jeruzalem będzie chlubą całej ziemi. Pokazują wyraźnie, że w czasie naprawienia wszystkich rzeczy – Izrael jako pierwszy ze wszystkich narodów dojdzie do harmonii z nowym porządkiem rzeczy: "Pan zachowa [zbawi] namioty Judzkie pierwej" (Zachariasza 12:7).
 
Wszystkie błogosławieństwa obiecane Izraelowi, z wyjątkiem tych, które stosują się do klasy duchowej – Kościoła, urzeczywistnią się, nie tylko w istotnym spełnieniu się w tym narodzie, lecz także we wszystkich rodzajach ziemi. Pod tym rządem Bóg "odda każdemu według jego uczynków: A chwała i cześć, i pokój każdemu czyniącemu dobro, najpierw Żydowi, a także i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę" (Rzymian 2:6,10,11). A-342, 347 (1886 r.)
 

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Izrael wczoraj, dzisiaj, jutro
Artykuł tłumaczony z Bible Student Archives https://www.biblestudentarchives.com/documents/IsraelTract.pdf     "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Okup ukazany w ceremoniach Zakonu
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który ...dalej
Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal
„Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal”. 2 Królewska ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
"IZRAEL" - wznowienie broszury z 1980 roku - część 3 z 10
Komentarze współczesne niebieską czcionką     SIEDEM CZASÓW KARANIA   "I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball