TrzyBiada.pl
3
PAŹ
1
3.1K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
"(1) I dano mi trzcinę podobną lasce; a Anioł stanął, mówiąc: Wstań, a zmierz kościół Boży i ołtarz, i tych, którzy się modlą w nim. (2) Ale sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej; albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące. (3) I dam je dwóm świadkom moim, którzy prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni, obleczeni będąc w wory. (4) Ci są dwie oliwy, i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Boga wszystkiej ziemi. (5) A jeźliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich, i pożre nieprzyjacioły ich; a jeźliby im kto chciał szkodzić, ten też, tak musi być zabity. (6) Ci moc mają zamykać niebo, aby deszcz nie padał za dni proroctwa ich; i mają moc nad wodami, aby je obrócili w krew, i uderzyć ziemię wszelką plagą, ilebykroć chcieli" (Obj. 11:1-4)
 
Trzcinę ... Trzcina miernicza wyobraża Słowo Boże zastosowane do spraw Kościoła po zakończeniu Wysokiego Powołania. Ustawione w czasie i ostatecznie zrozumiane obrazy, proroctwa i przypowieści są rysami mierniczymi określającymi warunki, charakter Kościoła i stanowisko, jakie winien on był zająć przed światem w tym ostatnim trzy i pół letnim okresie (1977-jesień do 1981-wiosna).

Zmierz ... Pan mierzy nas swoim prawem miłości; i my jesteśmy mierzeni, aby zobaczyć, do jakiego stopnia posiadamy właściwe rozmiary i pozostajemy w należytej harmonii z zarządzeniami Pańskiego planu (komentarz z "Convention Report Sermons"; CR449:4)

"Zapuść sierp Twój a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął, ponieważ dostało się żniwo ziemi" (Obj. 14:15).

Dotychczasowy pogląd na okres żniwa wieku Ewangelii obejmuje dwa punkty widzenia:
 
 
 
 
Żniwo szerokie w latach 1874–1981/84, oparte na równoległościach wieku Żydowskiego i wieku Ewangelii.

Żniwo szczególne w latach 1977–1984, zrozumiane na podstawie przypowieści o żniwie i wizji Objawienia 14:14-20.

Siedmioletni okres żniwa szczególnego, dzieli się na dwie części. Pierwsza część, to żęcie pszenicy, czyli ostateczne odzielenie, oczyszczenie i uwielbienie klasy Kościoła. Druga część, przedstawiona jako palenie kąkolu lub tłoczenie gron winnicy ziemi, ilustruje rozliczenie się w ucisku wielkim z nominalnym chrześcijaństwem za jego wszelkie nadużycia.

"Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu. Który, gdy był pełen, wyciągnęli rybitwy na brzeg" (Mat. 13:47, 48).

"I będzie kazana ta Ewangelia królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy przyjdzie koniec [żniwo]" (Mat. 24:14).

"Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki jest dzień; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać" (Jan. 9: 4).
 

 
 
2. Dziedziniec ... pomiń ... Dziedziniec przedstawia tutaj tę samą rzecz, która jest przedstawiona w dziedzińcu Przybytku na puszczy, czyli stan postępowania naprzód ku zupełnemu usprawiedliwieniu (Komentarz z książki "Dokonana Tajemnica").

Miejsce Święte Przybytku przedstawia stan istotnie usprawiedliwionych. Stan usprawiedliwionych tymczasowo, którzy nie przekroczyli jeszcze pierwszej zasłony, ukazany jest w Dziedzińcu. Głoszenie, że wejścia do Miejsca Świętego, czyli że Wysokie Powołanie wciąż trwa, podczas gdy faktycznie zostało już ono zamknięte, sprzeczne jest z Pańskim poleceniem.

Bo został dany narodom ... Po zakończeniu Wysokiego Powołania, w okresie przejściowym, stan Dziedzińca Przybytku ulega przekształceniu w stan Dziedzińca ukazany w świątyni Ezechiela. Dziedziniec wewnętrzny tej świątyni wyobraża przyszły stan Wielkiego Grona, natomiast Dziedziniec zewnętrzny, położony nieco niżej, przedstawia stan tych, którzy dostąpią Restytucji, czyli Świętych Starego Testamentu, Żydów i całego rodzaju ludzkiego.

Będą deptać miasto święte ... Z końcem Wysokiego Powołania skompletowany został rząd Królestwa Bożego – klasa Oblubienicy (Obj. 21:2). Od tego czasu "miasto" przyszłego rządu składało się z członków Kościoła, już wzbudzonych i tych, na ziemi, którzy mając pieczęć, ale nie zostali jeszcze przemienieni. Od Końca Wysokiego Powołania kompletny Kościół, ten w chwale i ten jeszcze nie przemieniony zaczął odgrywał wybitną rolę – "To jest chwałą wszystkich Jego świętych". Zadaniem Kościoła, tego na ziemi, było ogłaszanie wyroków, o których mówi Psalm 149. Choć miasto to zaczęło objawiać swą władzę (kamień uderzający w stopy posągu – 1981 rok), to jego przedstawicielstwo na ziemi, ogólnie nie rozpoznane, było od roku 1977 lekceważone i "deptane".

Ta wstępna faza władzy Kościoła, traktowanego jako całość, ukazana jest również w wizji Objawienia (14:1), gdzie Baranek stoi wraz z 144.000 na górze Syjon oraz w wizji Obj. 15:1 ukazującej Kościół w końcu Wysokiego Powołania z plagami ostatecznymi.

Czterdzieści dwa miesiące ... Od jesieni 1977 roku do wiosny 1981 roku.

3. Dwaj świadkowie ... odziani w wory ... Wiek Ewangelii rozpoczął się osobistą misją naszego Pana trwającą trzy i pół roku, natomiast zakończył się Jego misją, również trzy i pół letnią, sprawowaną za pośrednictwem "dwóch świadków". Dwaj świadkowie to Stary i Nowy Testament, które przemówiły pod koniec wieku Ewangelii potężną wymową obrazów, figur, proroctw, czasów i chwil zrozumianych przez lud Boży. Oba te świadectwa, z początku i z końca wieku, wydawane były w warunkach powszechnej pogardy i poniżenia (wory). Oba też zakończyły się pozorną przegraną i śmiercią Świadków.

Tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ... Trzy i pół roku, od jesieni 1977 roku do wiosny 1981 roku.

4. Są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami ... Dwaj świadkowie, dwie oliwy i ich szczególne świadectwo jest zobrazowane w działalności męża obleczonego szatą lnianą. Miał on kałamarz pisarski i znaczył czoła tych, którzy wzdychają nad nieprawościami Izraela (Ezech. 9). Słowa męża z kałamarzem pisarskim zamieszczone na końcu brzmią: "Uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał". Wartość liczbowa tych słów – 1877 – wskazuje na datę, w której brat Russell wydał świadectwo przedstawicielom różnych kościołów Pittsburga i Allegheny, oraz poświęcił czas i majątek na głoszenie prawdy (Patrz "Dokonana Tajemnica", str. 62 i 470).
 

 
 
Praca wydawania świadectwa nie skończyła się za jego czasów, lecz trwała w dalszym ciągu, aż do 1980 roku. Potwierdza to dziewiąty rozdział Proroctwa Ezechiela. Cały ten rozdział w Biblii hebrajskiej zawiera 198 słów i ukazuje datę 1980 roku w skali 1:10 (198 x 10 = 1980).

"Dwaj świadkowie", podobnie jak nasz Pan, mieli umrzeć, oraz jak On, mieli wstąpić do nieba.

5. Jeśli ktoś chce wyrządzić im szkodę ... To, co głosili "dwaj świadkowie" było tak wymowne, tak zgodne z proroctwami i wydarzeniami, a przez to tak wiarygodne, że wzbudzało powszechny respekt; nawet u totalitarnej władzy, pod bokiem której ruch proroczy działał. Przecież to prorokowanie ideologicznie zakłócało nadzwyczaj uroczyste obchody święta pokoju z okazji 60-lecia Rewolucji Październikowej.

6. Ci mają władzę ... Dwaj świadkowie Boży, pomimo przyodziania w wory, odegrali wybitną rolę. W tym samym czasie, gdy świat obchodził swoje propagandowe święto pokoju i głośno wołał "Pokój i bezpieczeństwo", świadkowie ci ogłosili wobec świętujących Boży wyrok: "Mene, Mene, Thekel, Ufarsin".
 
 
 
 
Zamykać niebo ... Ogłoszenie końca Wysokiego Powołania. W czasie żniwa deszcz nie pada. Ustała era spładzania z Ducha Świętego. Kolejny zasiew prawdy musi poprzedzić "orka" ucisku wielkiego, który przygotuje serca ludzkie do dzieła Restytucji.

Aby obrócili wodę w krew ... Ostre jak sierp prawdy ostatecznego żniwa stały się dla ogółu wstrętne i odrażające jak krew.

Uderzyć ziemię wszelką plagą ... Z końcem Wysokiego Powołania, Kościół zapieczętowany, ale jeszcze nie przemieniony, wylewa siedem czasz gniewu Bożego (Obj. 15, 16)
 
"(7) A gdy dokończą świadectwa swojego, bestia, która występuje z przepaści, stoczy z nimi bitwę, a zwycięży ich, i pobije ich. (8) A trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan nasz ukrzyżowany jest. (9) I widzieć będą wiele ich z ludzi, z pokolenia i z języków i z narodów trupy ich przez trzy i pół dnia; ale trupów ich nie dopuszczą włożyć w groby; (10) owszem mieszkający na ziemi radować się nad nimi będą, i weselić; i poślą dary jedni drugim, iż ci dwaj prorocy dręczyli mieszkających na ziemi. (11) A po trzech i pół dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich, i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli. (12) Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku, i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich. (13) A w onąż godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi. I upadła dziesiąta część miasta, i pobito w onym trzęsieniu ziemi osób ludzi siedem tysięcy, a drudzy przestraszeni są, i dali chwałę Bogu niebieskiemu" (Obj. 11:7-13).

 
7. Bestia ... Papiestwo, Antychryst

Która wychodzi z przepaści ... Papiestwo wychodzące do władzy w czasach ostatecznych. Ukazało się po stronie morza, lecz wkrótce zaczęło odgrywać rolę ogólnoświatową. Była to bestia szkarłatna, PZPR i ZSRR współpracujące politycznie z kościołem rzymskokatolickim.

Wyda im wojnę ... zwycięży ... zabije ... Respekt wobec groźnej wymowy proroctw ogłaszanych przez "dwóch świadków" zniknął bez śladu, gdy wyznaczony termin – 18 kwietnia 1981 roku minął bez żadnych gwałtownych wypadków. Zagadkowość okoliczności zabicia dwóch świadków, którzy w pierwszym rzędzie przedstawiają Boże świadectwa, skłoniła wydawców "Księgi Objawienia" (wydanej w pierwszym kwartale 1981 roku) do zamieszczenia następującej sugestii: "Świadectwa pisane i ogłaszane, uznane jako rzekomo nie spełniające się, mogą być wystawione na publiczny widok jako 'trupy'. Ożycie 'trupów', to spełnienie się świadectw, potwierdzone Armageddonem" (str. 89).

Uległe wobec papiestwa władze przystąpiły zatem do działania aby niewygodnym świadkom zamknąć usta. Czyż musiały angażować się same wobec tak mizernej siły? Wystarczyło posłużyć się posłusznym jej w tej sprawie związkiem religijnym...

Nawet w oczach domu wiary cała sprawa poniosła fiasko, umarła, tak jak w oczach uczniów chwilowo "umarła" sprawa Pana Jezusa. Kamieniem obrażenia, który przesłonił mające miejsce w tym czasie niezwykłe wydarzenia polityczne, była nie spełniona zapowiedź przemiany ostatnich członków Kościoła.

8. Na ulicy ... Polskiej ulicy. Katolicką Polskę, znaczącą liczebnie, ciemną religijnie, z jej silnym kościołem rzymskim, z jej potężnym komunistycznym sąsiadem na wschodzie, obrał Bóg jako scenę ostatnich wydarzeń wieku Ewangelii.

Wielkiego miasta ... Babilon. D608

Nazywa się Sodomą i Egiptem ... Nazwami Babilon (zamieszanie), Sodoma (symbol zepsucia moralnego) i Egipt (symbol ciemnej, próżnej filozofii) charakteryzuje Słowo Boże rządy Rzymu, czwartej bestii z proroctwa Daniela.

Gdzie także ukrzyżowano ich Pana ... Pan "dwóch świadków", Pan ludu Bożego, który podtrzymywał to świadectwo, poniósł haniebną śmierć w innej części dawnego Cesarstwa Rzymskiego, na innej, pogańskiej ulicy.

9. Ci z ludów i plemion, i języków, i narodów ... Określenie to mówi o wybraniu spomiędzy ludzi członków Kościoła Pierworodnych, odkupionych krwią Baranka (Obj. 5:9). Z powodu różnej gorliwości, w kościele tym wyłoniły się dwie klasy: Maluczkie Stadko oraz Wielkie Grono. Małe Stadko brało udział w prorokowaniu "dwóch świadków" Bożych. Ich bracia z Wielkiego Grona, choć miłują Boga i Jego prawdę, nie mieli w odpowiednim czasie odwagi, aby tę sprawę aktywnie wesprzeć (Obj. 7:9). O nich przypuszczalnie ten werset mówi.

Będą patrzeć na ich zwłoki ... Będą mieć cały czas przed oczyma historię tego ruchu proroczego i jego przygnębiający finał.

Przez trzy i pół dnia ... Broszurka "Symbolizm liczb", str. 66, podaje: Połowa z siedmiu (31/2), złamana liczba, pojawia się w łączności z cierpieniem.

Nie dadzą złożyć ich zwłok w grobie ... Jakby nie pogodzeni z faktem śmierci "dwóch świadków", jakby oczekujący podświadomie na szczęśliwszy rezultat całej tej sprawy.

10. Mieszkający na ziemi ... W księdze Objawienia, prawdziwy lud Boży nie jest nigdzie ukazany w mieszkańcach ziemi. Ojczyzna Kościoła jest w niebie. Znajduje się on w ciele, ale w ciele "nie mieszka" (2 Kor. 5:6). Kościół mieszka na niebie (Efez. 2:6; Obj. 12:12). Mieszkańcy ziemi przedstawiają zatem chrześcijan nominalnych, którzy mniej lub więcej miłują stary porządek.

Cieszą się i radują ... Z ulgą przyjęli fakt, że proroctwa, które uznali za groźne i złowieszcze, straciły aktualność i przestały ich "dręczyć".

Zaiste! Umiłowanie przyjścia Pańskiego jest poważną próbą tak w zastosowaniu do obecnego czasu, jak i do czasów apostolskich! Sam Apostoł nie oczekiwałby z radością na on dzień objawienia Pańskiego w królestwie mocy i chwały, gdyby nie czuł, że on walczył w dobrym boju i odważnie zachował wiarę. Podobnie musi być z wszystkimi, którzy mianowali imię Chrystusowe i rozpoczęli bieg w tym ewangelicznym wyścigu o niebiańską nagrodę. Gdyby oni obarczyli się troskami o ten żywot i ułudą bogactw w jakimkolwiek znaczeniu, to myśli o Pańskiej obecności i o Królestwie będą od nich dalekie; oni nie będą ich wypatrywać ani za nimi tęsknić; nie będą miłować tych rzeczy. Ci, co umiłowali przyjście Pana, muszą z konieczności miłować samego Pana, a to znaczy, że miłość Chrystusowa zniewala ich do służenia Jemu i tym, którzy są Jego. Jan Kalwin zauważa: "Święty Paweł wyłącza z liczby wiernych takich chrześcijan, dla których przyjście Chrystusa jest źródłem trwogi" (Reprint; R3212)

11. Po trzech i pół dniach ... Świadectwo prorocze pochodzące od Boga musi się wypełnić, nawet jeśli w oczach obserwatorów, przejściowo, wydaje się to wątpliwe. Kariera Kościoła jest tak wyjątkowa w całym wszechświecie, a jego chwała tak przekraczająca wszelką wyobraźnię, że Bóg w swej mądrości okrył ją przed światem całkowitą tajemnicą. Jego historia rozpoczęła się tajemniczo i tajemniczo kończy. Sam Kościół zna tę tajemnicę tylko w dostępnym dla siebie zakresie. Otrzymał z góry polecenie aby prorokować i to polecenie wykonał, rezultat powierzając Panu. Pan zaś zapowiedział, że bolesna martwota świadectw wkrótce się skończy, że Jego duchem zostaną one ożywione i cała sprawa stanie się dla wszystkich zrozumiała. Tajemnica Boża będzie dokonana.

Duch żywota od Boga wstąpił w nich ... Duch Boży sprawia, że pod wpływem postępujących wydarzeń martwy z pozoru scenariusz przyszłości stopniowo staje się realny. Pogłębiająca się anarchia zaczyna przekonywać dom wiary, że koniec drogi Kościoła przebiega zgodnie z ogłoszonym wcześniej scenariuszem. Spełnienie jego dalszych zarysów pozostaje więc tylko kwestią czasu.

Na niebo ... Po ożywieniu "dwóch świadków" stanie się rzeczą jawną, że z Boskiego punktu widzenia, dnia 18 kwietnia 1981 roku cały Kościół znalazł się w niebie i został zaślubiony Chrystusowi (ślub Izaaka i Rebeki); mimo że nie wszyscy jego członkowie dostąpili wtedy przemiany. Fakt ten głośno obwieści Wielkie Grono na religijnym niebie (Obj. 19:1,7).

13. Wielkie trzęsienie ziemi ... Strajki w Polsce 1980 roku.

Dziesiąta część miasta ... Miasto jest symbolem rządu. Kraje socjalistyczne, w liczbie dziesięciu członków zrzeszonych w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w desperackiej próbie utrzymania się przy władzy, nawiązały w 1977 roku współpracę z Kościołem Rzymsko-katolickim tworząc symboliczne miasto. Tym sposobem powstała ostatnia forma rządów pogan, przedstawiona w dziesięciu palcach posągu o mieszanej strukturze żelazno-glinianej. Władza ta została również pokazana przez proroka Daniela w działalności królów babilońskich: Nabuchodonozora, wystawiającego 60-łokciowy posąg, oraz Balsazara, urządzającego sławną ucztę. Upadek tej politycznej frakcji współczesnego Babilonu, czyli władz socjalistycznych współpracujących z kościelnictwem, dokonał się w latach 1980-1984. Należy tutaj podkreślić różnicę między upadkiem Babilonu politycznego ukazanego w wymienionych królach starożytności, a upadkiem Babilonu kościelnego, przedstawionego w nierządnicy siedzącej na bestii.
 

 
 
Klęska rozpoczęła się od Polski, jednego z dziesięciu członków RWPG, gdzie robotnicze strajki, "polskie trzęsienie ziemi" w roku 1980, spowodowało upadek dziesiątej części "miasta". Był to upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Jest tylko pozornym paradoksem, że rewolucja, czyli symboliczne trzęsienie z wizji Eliasza zakończyło się również rewolucją, czyli symbolicznym trzęsieniem ziemi z wizji Objawienia. Władze socjalistyczne zadeklarowały przed całym światem, że będą realizować ideały powszechnej równości, czyli rewolucji społecznej. Po tym, gdy ich rządy zaczęły odchodzić od przyjętych zasad, byle tylko utrzymać się przy władzy, a nawet związały się z kościołami, Pan napomniał je. Rewolucyjne dzieło, które zaniedbali przywódcy socjalizmu, przejęła na siebie klasa robocza, mimo, że jedni i drudzy zostali do czasu oszołomieni oszukańczym wpływem kleru.

W Polsce, w celu zneutralizowania solidarności komunistycznej utworzono solidarność robotniczo- klerykalną. Przeciw 21 warunkom jedności komunistycznej, jak na kpiny, zażądano podpisania 21 postulatów wysuniętych przez opozycję. Samson stracił włosy (7 warkoczy, a każdy z nich posiadający 3 sploty; Sędz. 16:19), w których tkwiła jego moc – na kolanach Dalili.
 
 
 
 
"Dwadzieścia jeden warunków" przyjęcia do M.K. uchwalił w roku 1920 II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej. Celem tego dokumentu miało być ideologiczne umacnianie partii komunistycznych.
 
 
 
 
"W kilka lat później radziecka agencja TASS donosiła: Solidarność nie powstała w wyniku rozruchów z lata 1980 roku, narodziła się na kolanach kościoła. Rosjanie uważali, że Solidarność powstała w wyniku pierwszej wizyty Papieża w Polsce i nic w tym dziwnego. Na pewno marzenia o wolnym niezależnym związku zawodowym stały się realne właśnie podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce latem 1979 roku ... Jego zdaniem było: Wierni będą mieli tyle tylko wolności, ile im się uda wywalczyć". Claire Sterling "Czas morderców", str. 164

"(14) Biada wtóra przeszła, a oto biada trzecia przyjdzie rychło (15) I zatrąbił Anioł siódmy, i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków. (16) Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe, i pokłonili się Bogu, mówiąc: (17) Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest, i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoją wielką, i ująłeś królestwo; (18) i rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. (19) Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie, i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice, i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki" (Objaw. 11:14-19).
 
Biada wtóra przeszła ... Drugie biada rozpoczęło się 1 września 1939 roku, a skończyło 31 sierpnia 1980 roku, podpisaniem przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ("Solidarności") 21 postulatów. Zaczęło się zatem w Gdańsku i w Gdańsku się skończyło.
 

 
 
Z przemówienia Lecha Wałęsy w Kongresie USA (15.11.1989 r.): "Przed drugą wojną światową było na Zachodzie niemało ludzi, którzy pytali: Dlaczego mamy umierać za Gdańsk?... Jednak to, co się teraz zaczęło w Gdańsku, ma inne znaczenie. To nie jest początek, ale prawdziwy koniec tamtej wojny..."
 
 
 
 
Koniec egipskiej plagi szarańczy: "A obróciwszy Pan wiatr zachodni mocny bardzo, porwał szarańczę, i wrzucił ją do morza czerwonego, i nie została ani jedna szarańcza we wszystkich granicach egipskich" (2 Moj. 10:19).
 
"A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana" (1 Król. 19:11).

Biada trzecia ... Początek: czas Paschy 1981 roku wypadający 18 kwietnia.

"Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie. A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało; ale dla wybranych będą skrócone one dni" (Mat. 24:21-22).

"A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu" (Dan. 12:1).

"Tak mówi Pan: O północy Ja pójdę przez pośrodek Egiptu. A umrze każde pierworodne w ziemi egipskiej ... A będzie krzyk wielki po wszystkiej ziemi Egipskiej, jaki przedtem nie był i jaki potem nie będzie" (2 Moj. 11:4-6).

"Tedy wylał siódmy [Anioł] czaszę swoją na powietrze ... i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, jako są ludzie na ziemi, trzęsienia ziemi tak wielkiego" (Obj. 16:17,18).

"Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu" (1 Król. 19:12).

"Tedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąby" (Joz. 6:20). Poniżej wartość liczbowa tego wyrażenia.
 


 
 
"Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, i wezbrały wody i podniosły korab i był podniesiony od ziemi" (1 Moj. 7:17).

"Wtem słońce weszło na ziemię, a Lot wszedł do Zoar. Tedy Pan spuścił jako deszcz na Sodomę i na Gomorę siarkę i ogień od Pana z nieba. I wywrócił miasta one i wszystką onę równinę i wszystkie obywatele miast onych i urodzaje onej ziemi" (1 Moj. 19:23-25).

"Zapuścież sierp, bo się dostało żniwo; pójdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa; opływają kadzi, bo wiele jest złości ich" (Joel 3:13).

"Zapuść ten sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi, bo dojrzałe są jagody jej" (Obj. 14:18).


W ścisłym znaczeniu trzecie biada obejmuje 3,5-letni okres, od wiosny 1981 roku do jesieni 1984 roku. Miał wtedy miejsce upadek połączonych władz socjalistycznych i kościoła ukazany w śmierci ostatniego króla babilońskiego, Balsazara. Od tego czasu rządzi już pozafiguralny Cyrus, co może być postrzegane jako rosnący anarchistyczny chaos.

W posągu ze snu Nabuchodonozora, upadek tej władzy w latach 1981-1984 ukazany został przez zdruzgotanie stóp z żelaza i gliny. Trzecie biada w fazie rozwiniętej oznacza "osuwanie się całego posągu" skutkiem pokruszenia stóp i wzmaganie wichru anarchii, który wymiecie wszystkie jego szczątki.

15. I zatrąbił anioł siódmy ... 18.04.1981 rok.

Początek tysiącletniego panowania Pana z Kościołem rozpoczynające się uciskiem wielkim. Początek symbolicznego potopu, po siedmiu "dniach" (latach) od zapowiedzi, czyli książki pt. "Chronologia Biblijna" wydanej w kwietniu 1974 roku.

Starcy ... upadli na oblicza ... Potwierdzenie przez wszystkie proroctwa wypełniającego się Planu Bożego.

Otworzony kościół Boży ... Tajemnica Boża dokonana. Ucisk wielki wymownie dowodzi, że nastał czas apokalipsy (odkrycia) i epifanii (zajaśnienia) Pańskiej obecności (paruzji). Do tego momentu tylko lud Boży był wtajemniczony w wielkie dzieła Boże: wybór Kościoła i Restytucję świarta. Odtąd tajemnica ta odkrywna będzie stopniowo przed całym światem.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball