TrzyBiada.pl
12
PAŹ
1
3.1K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Koniec wieku Ewangelii

 
Królestwo Boże na ziemi jest tuż przed nami. Pan Jezus kazał modlić się o nie słowami: Przyjdź królestwo Twoje. Ponieważ jednak od słów Pana minęło już prawie dwa tysiące lat, świat prawie zapomniał o tej wspaniałej obietnicy. Nie zapomnieli jednak ludzie wierzący w Boski Plan Wieków. Oni wiedzieli, że najpierw ma być wybrane duchowe "potomstwo Abrahama", a dopiero przez to potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi (Dz.Ap. 3:25).

Potomstwem Abrahama jest Kościół pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie (Hebr. 12:23). Ich wybór dokonywał się w zupełnej tajemnicy przed światem, w skrajnie trudnych warunkach panowania grzechu, gdy reguła Jezusa, aby nawet swoich nieprzyjaciół miłować, zdała się być ideą nieżyciową i nie przynoszącą żadnych korzyści. To wyjaśnia, dlaczego wybór tego "małego stadka", 144.000, trwał aż tak długo. Powołanie do tej klasy otwarte było przez cały wiek ewangeliczny.

Tylko "powołani, wybrani i wierni" znaleźli się w tym komplecie (Obj. 17:14). Wielu powołanych i wybranych, ale nie do końca wiernych, zostało przesuniętych do klasy siostrzanej wobec "małego stadka", również duchowej, ale podrzędnej.

Różnicę w zachowaniu obu klas ilustruje najwyraźniej przypowieść naszego Pana o dziesięciu pannach (Mat. 25:1-12). Początek tej przypowieści należy umieścić w świcie drugiej obecności Chrystusa, w którym "wszystkie panny, wyszły na spotkanie Oblubieńca". Gdy wszystkie domniemane "terminy wesela" – rok 1914 a ostatecznie 1954 – zawiodły, "wszystkie panny", i mądre i głupie, znużone i rozczarowane "zasnęły" na punkcie czasu.

Proroczy ruch chronologiczny lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w Polsce obudził wszystkie "panny" zrozumieniem, oparty na Biblii, że wiosna roku 1981 jest datą uwielbienia klasy Kościoła, terminem potwierdzonym przysięgą przez samego Pana (Obj. 10:5-7). Tylko mądre szybko zrozumiały zaistniałą sytuacje i z "palącymi się lampami" szły z wiarą na spotkanie z Oblubieńcem. Panny niemądre zostały zupełnie zdezorientowane. Z powodu braku zapasu oleju straciły światło i znalazły się w ciemnościach. Zgubiwszy drogę do "drzwi weselnych" zostały zmuszone do udania się po "zakup oleju", czyli Ducha Świętego. Przyszły w końcu z olejem, lampy ich rozbłysły, ale dostrzegły wtedy, że "drzwi weselne" 1981 roku są już zamknięte.

W księdze Apokalipsy odpowiednikiem mądrych panien jest 144.000 zapieczętowanych (Obj. 7:4), natomiast panny niemądre pokazane są w "wielkim tłumie" (gr. ochlos polus; Obj. 7:9; 19:1). Rozdział dziewiętnasty Apokalipsy ukazuje "wielki tłum" na religijnym "niebie", który dostrzega symboliczne spalenie "nierządnicy" i na tej podstawie zdobywa pewność, że nie należy do klasy "małżonki Baranka", że może się tylko ubiegać o uczestnictwo w wieczerzy wesela Barankowego (Obj. 19:9).

Odchodząc od języka obrazów i symboli, można powiedzieć: Podrzędna klasa Kościoła pierworodnych dostrzeże jasno swoje stanowisko przed Bogiem dopiero po zniszczeniu Kościoła Rzymsko-katolickiego, mistycznego Babilonu.

Odwołanie z ziemi obu duchowych klas Kościoła pierworodnych zamyka całkowicie rozdział wieku Ewangelii, co skutkuje szybkim zniszczeniem wszystkich systemów diabelskiego porządku świata. Narzędziem walki naszego Pana jest miecz w Jego ustach, czyli wymuszanie prawdy w każdej sprawie. Społeczność świata pilnie wszystko rozsądza i w rezultacie ogarnia ją rosnąca furia, że tak długo była oszukiwana i wykorzystywana przez egoistyczne i despotyczne władze. Zabójcze działanie wszechogarniającej prawdy dla wszystkich niesprawiedliwych teorii i struktur ukazuje dalsza część omawianego rozdziału.

"(1) Potem słyszałem głos wielkiego ludu [tłumu] na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie, i chwała, i cześć, i moc Panu, Bogu naszemu. (2) Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził wszetecznicę oną wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej. (3) I rzekli powtóre: Halleluja! A dym jej wstępuje na wieki wieków. (4) I upadli dwadzieścia i cztery starcy, i czworo zwierząt, a pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, Halleluja! (5) Tedy wyszedł głos z stolicy, mówiący: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego, i którzy się go boicie, i mali i wielcy. (6) I słyszałem głos jako ludu wielkiego, i jako głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów, mówiących: Halleluja! iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący. (7) Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się. (8) I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i świetny; albowiem bisior są usprawiedliwienia świętych. (9) I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe. (10) I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bo jestem współsługą twoim i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa” (Obj. 19:1-11).

1. Potem ... Widok Wielkiego Grona [wielkiego tłumu] podczas ucisku po tym, gdy klasa Oblubienicy została zabrana i "nadeszło wesele Baranka" (w. 7). R275:6

Upadek Babilonu jako wynik sądów Królestwa zostanie, przez niektórych przebywających w tym systemie, zauważony później. Ci przedstawieni są jako otrzymujący światło i wolność w Chrystusie już po jego upadku. D623

Wielkiego ludu [tłumu] ... Wielkie Grono uwolnione przez upadek Babilonu. R5383:2

2. Jego sądy ... Panowanie tego Królestwa rozpocznie się przed upadkiem "Babilonu". Babilon upadnie jako wynik sądów tego Królestwa. D623

Prawdziwe i sprawiedliwe ... Dopiero po tym, gdy Babilon rozpadnie się w kawałki, uwolniona od jego więzów i wpływów klasa Wielkiego Grona przyjdzie do zrozumienia, że kąkol i ziemskie organizacje nigdy nie były kościołem Bożym. R275:6

Wielkie Grono nigdy nie osiągnie zwycięstwa nad bestią i jej obrazem, i najwidoczniej nie rozpozna ich prawdziwego charakteru wcześniej, aż zostaną one obalone w wyniku sądów Dnia Gniewu. R130:3

Wielką nierządnicę ... Podczas gdy najszersze zastosowanie tego języka dotyczy papiestwa, ono także obejmuje tych wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu weszli z nim w przymierze lub z nim sympatyzują. D38

Która kaziła ziemię ... Dzisiejsze systemy kościelne przeniknięte są na wszelkie sposoby pogańskimi naukami – o nieśmiertelności duszy, Bożej trójcy, o mękach po śmierci, reinkarnacji i komunikacji z umarłymi. R5911:6

Swym nierządem ... Oznacza w symbolu wszelką zabronioną łączność ze światem tych, którzy zaręczyli się, aby być poświęconym Bogu ludem. R2300:1

Połączenie kościoła i świata, niewłaściwa unia zwana nierządem. R276:1; SM122:1

3. Dym jej ... Wspomnienie zniszczenia tamtych systemów oszustwa i błędu, tak jak po literalnym ogniu wznoszący się wciąż dym zaświadcza, że ogień dokonał swojego dzieła. R2609:6

Na wieki wieków ... Trwale – lekcja, która nigdy nie będzie zapomniana. R2609:6, 894:1

6. I usłyszałem głos jakby wielkiego ludu ... Wielkie Grono w czasie upadku Babilonu. Q229:2

Objął panowanie ... Wielkie Grono będzie pierwszym, które rozpozna fakt ustanowienia Królestwa. R148:2

Oni rozpoznają, że jego rządy rozpoczęły się od obalenia wielkiego Babilonu. R276:1

7. Radujmy się ... Wielkie Grono. A87

Jest to klasa Beniamina (Wielkiego Grona) radująca się z rozpoznania klasy Józefa (Małe Stadko). Ma to miejsce po tym, gdy Małe Stadko jest już przemienione, a Wielkie Grono wciąż w pewnej mierze pozostaje w ucisku. Q381:1

Uświadamiają sobie, że Oblubienica jest kompletna, jednak radują się widząc wielki miłujący Plan Boży ogarniający zniszczoną grzechem rasę ludzką i to ich napełnia uczuciami uwielbienia ku Bogu. R172:6

I weselmy się ... Dlaczego Wielkie Grono powinno się cieszyć? Ponieważ ich oczy zostały rzeczywiście otwarte. Ujrzą oni Babilon tak, jak nigdy przedtem go nie widzieli. Zobaczą też plan Boży tak, jak nigdy przedtem go nie widzieli. Q291:T

Oni cieszą się z upadku Babilonu. Zachodzi pewna różnica pomiędzy upadkiem Babilonu w znaczeniu sądowym, czyli jego odrzuceniem przez Pana, a faktycznym upadkiem, kiedy spada on jak kamień młyński. Q381:1; R5383:2

Zaślubiny Baranka ... Zjednoczenie i zupełne uwielbienie całego Ciała Chrystusowego z jego Głową. A235

"Pierwsze zmartwychwstanie" (Obj. 20:5).

Data tego wydarzenia: 18 kwietnia 1981 roku.

"Przyszedł Oblubieniec, a te, które były gotowe, weszły z nim na wesele; i zamknięto drzwi" (Mat. 25:10).

"A dnia trzeciego było wesele w Kanie Galilejskiej" (Jan 2:1).

"A Izaak miał czterdzieści lat, gdy sobie pojął Rebekę, córkę Batuela Syryjczyka z krainy Syryjskiej, siostrę Labana Syryjczyka za żonę" (1 Moj. 25:20).

Gdy drugi Adam i druga Ewa połączą się, wówczas rozpocznie się chwalebne dzieło restytucji. A98

Jego Małżonka ... Nie będąca już dłużej zaręczoną panną, lecz Oblubienicą. A98

Się przygotowała ... Jest skompletowana. R827:2

Wiek Ewangelii przygotowuje czystą pannę, wierny Kościół, na przyjście Oblubieńca. W końcu wieku ona jest uczyniona "gotową". A98; OV224:1

Wyłącznym zadaniem Ewangelii nie jest nawracanie świata – ta praca należy do wieku Tysiąclecia – lecz udoskonalenie drugiego Adama i drugiej Ewy. HG12:2

A my [Wielkie Grono] zostaliśmy pozostawieni, jesteśmy zawiedzeni, niemniej jednak radujmy się, ponieważ widzimy wypełnianie się planu Bożego. Q229:2 [KPiO/125]

8. Dano jej ... Oblubienicy, zwycięskiemu Kościołowi. R2159:6

Całe zarządzenie odnośnie jej szaty weselnej, omycie odrodzenia (usprawiedliwienie) i woda do mycia nóg, wszystko to jest dostarczone jej za pośrednictwem Oblubieńca. R2201:6

Przyoblec w delikatny len (bisior) ... W zmartwychwstaniu On przyzna nam doskonałe ciała i doskonały charakter wyhaftowany perfekcyjnie na nowej szacie, która dzięki łasce będzie naszą własną. R2161:6

W prostej białej szacie dostarczonej jej przez Pana, w szacie Jego sprawiedliwości, na której ona misternie wypracuje, z wielką starannością, piękne ozdoby chrześcijańskich łask. C193

Szata figuralnie przedstawia usprawiedliwienie, przykrywające nasze wady, i jest naszą szatą weselną, ponieważ stanowi podstawę naszego ostatecznego przyjęcia przez Pana w końcu tego wieku. SM254:2

Jasny i czysty ... Dla kontrastu: "Niewiasta była przyodziana w purpurę i szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu" (Obj. 17:1-6). R471:6

Sprawiedliwe uczynki świętych ... Greckie słowo dikaiomata, właściwie oddane oznacza sprawiedliwe czyny. R76:3*

Ich osobista czystość, zupełność i doskonałość w tamtym czasie. R2159:6

9. Błogosławieni, którzy są wezwani ... Wielkie Grono przedstawione jest jako otrzymujące specjalne posłannictwo od Boga. Q296:T

Na wieczerzę zaślubin Baranka ... Obietnica napisana specjalnie dla Wielkiego Grona. R172:6

Jest różnica między uczestnictwem w uroczystości ślubnej a spożywaniem wieczerzy weselnej. Kiedy drzwi będą zamknięte, mądre panny wejdą na uroczystość ślubną, lecz uczta weselna odbędzie się nie od razu, lecz po małej chwili. Q296:T

One mogą dostać się na tę ucztę weselną tylko przez wielki ucisk, który do ostatka będzie próbował ich zupełne poświęcenie się dla Pana. R5865:4

Uczta radości odłożona jest do chwili, aż Wielkie Grono "upierze swe szaty i wybieli je" (Obj. 7:14). R172:6

"(11) I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy. (12) A oczy jego były jako płomień ognia, a na głowie jego wiele koron; i miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam. (13) A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a imię jego zowią Słowo Boże. (14) A wojska, które są na niebie, szły za nim na koniach białych, obleczone lnem cienkim, białym i czystym. (15) A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości, i gniewu Boga wszechmogącego. (16) A ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego Anioła stojącego w słońcu, i wołającego głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym po pośrodku nieba: Chodźcie, i zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, (18) abyście jedli ciała królów, i ciała hetmanów, i ciała mocarzy, i ciała koni i siedzących na nich, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, i małych i wielkich. (19) I widziałem bestię, i królów ziemskich, i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu, i z wojskiem jego. (20) Ale pojmana jest bestia, a z nią fałszywy on prorok, który czynił cuda przed nią, którymi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestii i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci oboje wrzuceni są żywo do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone są ciałami ich" (Obj. 19:11-21).

11. Koń biały ... Symbol czystej sprawiedliwej doktryny
 
Wiernym i Prawdziwym ... Chrystus w chwale. R5451:4

Prowadzi wojnę ... Któż może zapewnić, że owe masy ludzkie, które teraz stanowią te uporządkowane zastępy chrześcijaństwa nie utworzą wtedy wielkiej armii, która rzuci swoją potężną siłę przeciw bastionom obecnego porządku społecznego. D549
Są również wskazówki, że poza zbuntowanymi zastępami chrześcijaństwa będą jeszcze inni, którzy wejdą w skład tej wielkiej armii Pańskiej. D549

13. Słowo Boga ... Posłannictwo, Logos. Q843:4 

On nazwany jest Słowem w Jego przedludzkiej egzystencji (Jan 1:1), kiedy był w ciele (Jan 1:14; 14:6), i tutaj, w Jego przyszłej manifestacji, jako zwycięzca. R106:2*

Ostatni werdykt Słowa w sprawie królestwa Balsazara: "Mene, Mene, Thekel, Upharsin".

14. Wojska ... Sugerujemy jedynie, że armia niebieska może mieć dwie dywizje – jedna jest po tej stronie zasłony, druga po tamtej stronie. R5451:4

Ostry miecz ... Słowo Boże – prawda. R780:4

On depcze winną tłocznię ... Tłoczenie prasy winnej jest ostatnią czynnością dzieła żniwa. Najpierw musi być wykonane żęcie i zbieranie. D18

Do której "grona winnicy ziemi" (fałszywa winorośl, która sprzeniewierzyła się nazwie chrześcijanin i Królestwo Chrystusowe) zostaną wrzucone wtedy, gdy owoce jego nieprawości będą całkowicie dojrzałe (Obj. 14:18-20). D18

15. A z jego ust ... Pan w chwalebnym majestacie. R5493:6

Rózga ust Mesjasza (Izaj. 11:4) oznacza sądy, które On już wypowiedział, a które w wielkiej mierze przeszły niezauważone przez chrześcijaństwo. R2374:3

Ostry miecz ... Słowo Boże – prawda. R780:4, 1469:6, 328:4*; B101

Ostre prawdy i sprawiedliwe sądy Pańskie. HG270:3

Duch jego warg [siła i duch prawdy] (Izaj. 11:4; Ps. 98:1). D19; SM51:1

Uderzyć narody ... Pan uderza aby uleczyć. R5493:6; HG270:3

On rozpoczyna dzieło błogosławienia świata od rozgromienia gnębicieli – błędów pozwalających na ciemiężenie i tych, którzy pod wpływem tych błędów się znajdują. R817:2

Inauguracja Jego Królestwa nastąpi przez roztrzaskanie w kawałki obecnych systemów społecznych w czasie wielkiego ucisku i anarchii, jako przygotowanie do ustanowienia Królestwa sprawiedliwości. D296

Dla tych, którzy pławią się teraz w luksusach i przyjemnościach, którzy cieszą się względami świata, gdyż uczestniczą w jego samolubnym duchu, przychodzi czas rozliczenia. R1735:6

W celu szybkiego przyprowadzenia ludzkości do uświadomienia sobie nowych warunków Tysiąclecia, sprawiedliwy Sędzia będzie dawać "upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia" (Izaj. 66:15,16). R1469:6

Laską żelazną ... Użyteczną tymczasowo, dla prawdziwego rozwoju człowieka, aby rasa ludzka mogła być przyprowadzona z powrotem do pełnego błogosławieństwa jako królowie ziemi. R5377:1, 4799:2

Żelazna laska rządów Chrystusa musi zniżyć każdą wyniosłość i poddać Mu wszystkie rzeczy. R1735:6

16. KRÓL KRÓLÓW ... Po objęciu urzędu Króla, po wzbudzeniu umarłych świętych, "królów i kapłanów" Boga, Pan Jezus jest tym samym Królem niebieskich królów. R328:4*

Czasy Restytucji będą tysiącem lat duchowych rządów Mesjasza jako Króla królów i Pana panów. NS860:5

"Król królów i Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej" (1 Tym. 6:14-16). R2747:4

17. Ptaków ... Wojska "nieregularne" we wszelkich rodzajach mundurów – komuniści, niewierzący, socjaliści, anarchiści, nihiliści. R817:3

Komunistyczne sępy. R899:6

Wydarzenia nasilającej się anarchii pokazują, że do powszechnego konfliktu włączyli się po stronie uciskanych i niezadowolonych liczni Arabowie, potomkowie walecznego Ismaela. "Anioł Pański oznajmił [Hagarze] ... urodzisz syna, którego nazwiesz Ismael ... A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy – przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców" (1 Moj. 16:10-12). "Bóg był z onym dziecięciem [Ismaelem], które urosło, i mieszkało na puszczy, i był z niego strzelec dobry z łuku" (1 Moj. 21:20).

18. Żeby jeść ... Oni walczą dla grabieży i zostaną nasyceni podczas obalania królestw ziemi. R817:3

Przygotowanie do ustanowienia wiecznego pokoju na jedynie pewnym fundamencie sprawiedliwości i prawdy. R817:4

Dwie równoległe wizje uczty dla ptaków:

"Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich" (Obj. 19:17,18).

"A ty, synu człowieczy! Tak mówi Wszechmocny Pan: Mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich! Jedzcie mięso i pijcie krew! Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, baranki, kozły, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu! Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem. I nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami – mówi Wszechmocny Pan" (Ezech. 39:17-20).
 
 
 
 
"Trzecie biada" (Obj. 11:14).

"Ogień" (1 Król. 19:12).

Ciała królów ... Ci, którzy znajdują się w opozycji do Królestwa Bożego i jego berła sprawiedliwości, bezstronności i słuszności, zbierani są do wielkiej rzezi. R817:4

Mocarzy ... Kościół, tak papieski, jak i protestancki, jest w wielkiej mierze kontrolowany przez wpływ rządów i bogatych ludzi. On szybko stanie się ich narzędziem i rzecznikiem, i oni wszyscy razem upadną, walcząc przeciw Bogu i wolności. R356:6

19. I zobaczyłem bestię ... Nastąpi ogólny podział świata na dwie zwalczające się strony. Po jednej będą królowie, bogacze i wielcy tego świata, a z nimi symboliczna bestia [papiestwo] i protestantyzm. Ci wszyscy połączą swoje wysiłki, świadomi faktu, że muszą razem albo ostać się, albo upaść. R817:2

Królów ziemi ... Władcy, finansiści, wszyscy ludzie światowo wielcy, systemy rzymsko-katolicki i protestancki, będą razem i razem upadną. R2045:2

I ich wojska ... Królowie, główni wodzowie, bogaci ludzie i potężni ludzie. R420:4

Zebrane ... Jasno pokazuje, że w tej walce bestia [symbol kościoła rzymskiego] znajdzie się po stronie "królów ziemi" i ich wojsk, i w zespoleniu z nimi. R939:4, 834:1

Skoro [jak oni sądzą] powinni podtrzymywać Królestwo Chrystusa, czują się zobowiązani bronić obecnych upadających królestw tak zwanego chrześcijaństwa. Tak więc ich sympatie muszą często przechylać się na stronę ucisku raczej, niż na stronę prawa i wolności. A270

"I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku Armageddon" (Obj. 16:16).

Oto zgromadzenie Goga – Abaddona:

"I zawrócę cię, i poprowadzę, i sprawię, że wyruszysz z najdalszych stron północnych, i przywiodę cię na góry Izraela" (Ezech. 39:2).

W nadchodzącej walce kościół nominalny weźmie stronę cesarstw ziemskich i wraz z nimi upadnie podczas ich obalania. R899:5

Aby stoczyć wojnę ... z jego wojskiem ... Bóg mobilizuje swoją wielką armię, masy światowe, aby obalić wszystkie formy zła i ucisku. R362:5

Armia biednych i uciskanych z każdego narodu. R2045:2

Natchnieni przez sprawiedliwość i praworządność uciskani ludzie użyci będą do pewnego stopnia jako pośrednicy swego własnego uwolnienia z niewoli zła i ucisku. R420:4

20. Pochwycono bestię, a wraz z nią fałszywego proroka ... Papiestwo (bestia) i Federacja Kościołów (fałszywy prorok) biorą aktywny udział w propagandzie ustanowienia pokoju na Bliskim Wschodzie – kosztem Izraela. Tym sposobem "zbierają wszystkie narody przeciw Jeruzalemowi" i stają się głównymi sprawcami "ostatniego ucisku Jakubowego".

Zostali żywcem wrzuceni ... Szybko osądzeni za godnych zniszczenia. R2609:1, 893:2

Do ognistego jeziora ... Wtóra śmierć. R2609:1

Gehenna, Dolina Hinnom, obraz wtórej śmierci, zupełnego zniszczenia. R2601:4, 2608:4, 893:2

Wielki trawiący ucisk w końcu obecnego wieku Ewangelii. R1040:5

Płonącego siarką – Wzmocnienie symbolu zniszczenia. Siarka jest jednym z najbardziej zabójczych znanych pierwiastków. Jest ona niszcząca dla wszelkich form życia. R2608:4, 2601:4

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball