TrzyBiada.pl
14
PAŹ
0
2.9K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
Czas naprawienia wszystkich rzeczy

 
Bóg, nasz Zbawiciel, pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym. 2:3,4). Podstawą zbawienia jest wiara w Okup jego Syna, Jezusa Chrystusa: "Kto ma Syna ma życie" (1 Jan 5:12). Przeciwnik Boży, Szatan, rozciągnął kurtynę ciemności uniemożliwiającą ogółowi ludzkości poznanie tej prawdy (Izaj. 25:7). W wieku Ewangelii, przez tę kurtynę przebili się tylko ci, którzy szukali Boga i pragnęli mu służyć za wszelką cenę. Dlatego tylko oni skorzystali z pierwszego etapu zbawienia. Drugi etap zbawienia, który obejmie wszystkich ludzi, dokona się w czasie tysiącletniego Królestwa Chrystusa; "On jest ubłaganiem za grzechy nasze [Kościoła], a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata" (1 Jan 2:2).

Bóg pragnie, aby przez jasne poznanie Prawdy mogli ludzie jak najlepiej wykorzystać nową próbę życia, zagwarantowaną im przez cenę Okupu dostarczonego przez Jego Syna. Królestwo Chrystusa zwiąże najpierw Szatana (ograniczy wszelkie złe wpływy z zewnątrz), a potem uwolni ludzi od ich ślepoty – jak napisano: "tedy się otworzą oczy ślepych" (Izaj. 35:5). Z tego samego powodu – aby nowa próba odbywała się w warunkach jak najbardziej sprzyjających człowiekowi – Bóg zaplanował, że to dzieło będzie się odbywało stopniowo i potrwa tysiąc lat.

Ze względu na doniosłość tego zagadnienia, poniżej przytoczono wiele cytatów z literatury ruchu proroczego badaczy Biblii lat 1874-1914 w USA.
 
 
Związanie Szatana

 
"(1) I widziałem Anioła zstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści, i łańcuch wielki w ręce swojej. (2) I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat; (3) i wrzucił go w przepaść, i zamknął go i zapieczętował z wierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się wypełniło tysiąc lat; a potem musi być rozwiązany na mały czas" (Obj. 20:1-3).

1. Anioła ... Chrystus Jezus i Jego ciało, Kościół, jest jedynym, w którego ręku jest moc i władza do kontroli zła. R331:1

Zstępującego ... Podczas Jego drugiego przyjścia. R1233:2, 4976:1

Książę Światłości tylko niedawno rozpoczął swoje dzieło, niejako dokonawszy najazdu ziem księcia ciemności. R4610:1

Wiązanie Szatana nie mogło rozpocząć się wcześniej aż nastała druga niewidzialna obecność Chrystusa, wraz z rozpoczęciem siódmego tysiąca lat od upadku Adama. Kryminalna działalność Szatana i systemów, na których wspiera się jego władza – szczególnie papieskiego Antychrysta, możliwa była i trwała bezkarnie w czasie nocy grzechu i ciemności błędu. Od świtu tysiącletniego Dnia obecności Chrystusa sytuacja zaczęła ulegać radykalnej zmianie.

Klucz ... Przedstawia autorytet (władzę). R331:1

Wielki łańcuch ... przedstawia ograniczenie. Ograniczanie zła w ogólności, prawdopodobnie przez instytucje prawa i sprawiedliwości. R2645:6

Szatańskie łańcuchy oślepiania błędem i fałszywego przedstawiania będą zdjęte ze wzdychającego stworzenia, a on sam będzie związany wielkim i silnym łańcuchem prawdy. R877:4

Nie odnosi się to tylko do prawd związanych bezpośrednio z planem Bożym, lecz do wszelkie zarysów prawdy, odnoszących się do ludzkich praw i przywilejów. R1233:4

"Wszystko, co bywa objawione, jest światłością" (Efez. 5:13), a to, co objawia jest "łańcuchem", ograniczaniem tego, co jest ciemnością. R4610:1

Cały świat staje się przebudzony, nie koniecznie do światła prawdy, lecz przebudzony, aby dostrzegać łańcuchy ciemności, które są na nim. R4610:1

Pochwycił ... Przypowieść naszego Pana o związaniu "mocarza" (Mat. 12:29) zdaje się wskazywać, że zacznie się to w gwałtowny sposób. R4609:3

Zwycięstwo nad wielkim Przeciwnikiem nie ma być powolne i stopniowe, nie ma dokonać się przez misje, lub moc czyjąś lub naszą własną, lecz sam Pan użyje do tego swojej potęgi. R3686:6

Smoka ... Te określenia nie tylko włączają samego Szatana, lecz również stosują się do wszystkich złych instytucji. Q621:T

Węża starodawnego ... Odniesienie do oszukania Ewy przez węża. A61

Diabeł ... Istnieje Diabeł jako osoba, lecz tutaj imiona "Diabeł" i "Szatan" nie odsyłają tylko do osoby Przeciwnika, lecz do całego tego systemu rzeczy, którego on jest głową. R4609:3

I szatan ... Szatan i źli aniołowie pod jego dowództwem. NS736:3

Podczas gdy imię to stosuje się do naszego osobistego Przeciwnika, to w sensie ogólnym kryją się w nim wszystkie wpływy do zła i niesprawiedliwości. SM103:2

Szatan w tym miejscu oznacza jedynie przeciwny wpływ, stawiający ciemność za światło i odwrotnie. Ten wpływ zostanie zupełnie związany, gdy tylko światło prawdy zastąpi ciemność. Q621:4; E218

Związał go ... Wszystkie jego oszukańcze i zwodnicze wpływy zostaną powstrzymane – ludziom nie będzie się wydawało, że zło jest dobrem, albo dobro jawiące się czymś niepożądanym, złem. D519; E218

W tym błogosławionym czasie każdy zły czyn będzie powstrzymany, żeby nie mógł wyrządzić krzywdy drugim. NS736:3

On nie będzie miał już mocy zaślepiania i zwodzenia, ponieważ jego oszustwa będą zdemaskowane przez chwalebne światło tego dnia. NS555:3

Nie tylko wszystkie możliwe dobre wpływy otoczą ludzkość podczas ich tysiąc lat trwającego Dnia Sądu, lecz każdy zły wpływ będzie związany, powstrzymany. HG685:2

Szatan nie będzie miał już dłużej żadnej kontroli. Jego jarzmo grzechu, bólu, smutku i śmierci, jego rózga oraz kij nieszczęścia i zniewolenia będą złamane i to na zawsze. R3686:6

Ten proces wiązania musi dojść dosyć daleko, zanim czas wielkiego ucisku nastąpi. Mocarz domu musi być związany zanim dobra jego mogą być zrabowane. Q626:1

Upadek Babilonu wskaże, że Szatan został prawie zupełnie związany. On bardzo intensywnie współpracuje z kościelnymi systemami i z fałszywymi naukami. Ich upadek będzie oznaczał jego związanie. Q626:1

Jak nieznajomość i ciemność sprzyjają jego oszukańczej działalności, tak wszystko, co zmierza do uchylenia zasłony ciemnych wieków przyczynia się do uwolnienia ludzkości z szatańskiego sidła niewiedzy. SM102:1

Przychodzenie Chrystusa w mocy oznacza powstrzymanie szatana i jego mocy. W innym obrazie, gdy Słońce Sprawiedliwości wschodzi, ciemności grzechu, nieznajomości i przesądu proporcjonalnie znikają. R5818:4

Przypuszczam, że w miarę jak światło rozszerza się, książę ciemności będzie ograniczany w jego wolności. Nie daję tego jako tłumaczenie. Biblia nie mówi nam, jak to będzie dokonane. Q627:2

Nieznajomość i przesąd, samolubstwo i występek, które przez wieki znaczyły szatańskie panowanie będą stopniowo dobiegać końca. NS782:3

Wynikiem zmiany będzie wielkie błogosławieństwo, jednakże okres przejmowania władzy, gdy obecny książę – „mocarz” – jest wiązany, a jego dom pozbawiany mocy, będzie czasem dotkliwego ucisku. C341

Siedziba rządu Szatana znajduje się w Tartarze – atmosferze (2 Piot. 2:4). Kiedy zostanie on związany, jego miejsce będzie opróżnione dla Chrystusa aby zajął je jako władca. R5182:1

"Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi" (Mar. 3:22-27). A68

Tysiąc lat ... W czasie tego okresu uwięzienia Szatana, ci, których on teraz oślepia różnymi naukami, sofizmatami, przesądami, itd., będą od nich uwolnieni, a ich oczy i uszy zrozumienia będą otwarte. R2690:3

Przez te same tysiąc lat postępować będzie dzieło błogosławienia i restytucji. R5818:4
 
Zgodnie z ostatnią orientacją chronologiczną, od wiosny 1981 roku rozpoczęła się trzecia faza upadku rządów światowych - anarchia. Władce tego świata, Szatan, nie był w stanie uchronić swego imperium przed wybuchem anarchii. Oznacza to kulminacyjny punkt w procesie ograniczania jego władzy - wiązania. Odtąd "jego dobra" rozchwytywane są w nasilającym się ucisku wielkim (Mat. 12:29).

3. I wrzucił go ... Książę światłości odbierze od księcia ciemności berło tego świata i uwięzi go na tysiąc lat. R4109:6

Wielki Król, który ma właśnie objąć pełną kontrolę nad światem, posiada zupełną władzę do wiązania, ograniczania szatana oraz każdej złej mocy i wpływu. R2646:1

Kiedy przyjdzie Boski czas na ustanowienie Królestwa Chrystusa, królestwo Szatana będzie zniweczone tak skutecznie, jak zrealizowany został Jego poprzedni cel w czasie potopu. R1687:1

Dlaczego on nie będzie zniszczony w tych okolicznościach? Ponieważ kontynuacja jego egzystencji wciąż będzie służyć dalszemu zamiarowi Boga. R1233:5

Do otchłani ... Słowo otchłań, przedstawia zapomnienie. R2645:6

Zamknął go ... W końcu tego zmagania Szatan będzie zupełnie związany, zamknięty, zapieczętowany. SM105:1

Pieczęć nad nim położył ... Pieczęć tą stanowić będzie powszechne i ogólnoświatowe uświadomienie przez ludzi przyczyn ich degradacji i wielka rewolucja publicznych uczuć w uznaniu Pańskich sposobów. R1233:5

Przedstawia Boską troskę o to, aby nikt nie przeszkodził w porządku Boga, aby wszystko zostało przeprowadzone w ścisłej zgodności z Jego uprzednio ułożonym planem. R2645:6

Żeby już nie ... Nie tylko Szatan ma być związany, lecz także gościniec ma być zbudowany, z którego wszystkie kamienie mają być usunięte, a żadne zgłodniałe bestie drapieżne (srogie pokusy) na nim się nie znajdą. R1055:3

Kiedy Szatan zostanie związany, nie będzie więcej wielkich fałszywych systemów chrześcijaństwa, żadnego fałszywego Królestwa Bożego, żadnego wiarygodnego i wprowadzającego w błąd przedstawiania błędu za prawdę. R1233:6

Jego moc oszukiwania i zniewalania ludzi będzie zupełnie zatrzymana przez powszechną w tym czasie wyraźną znajomość rzeczy. R1233:4

Niektórzy przypuszczają, że podczas okresu Tysiąclecia, Szatan i jego aniołowie będą deportowani (wygnani). Nasz pogląd jest przeciwny. Wierzymy, że oni nie będą deportowani, lecz pozostaną, jednak bezsilni aby dalej oszukiwać. R2646:1

Zwodził narodów ... Niektórzy zostali tak zwiedzieni przez sofizmaty Szatana, że nie wierzą, iż Bóg istnieje. Inni wierzą, że jest On wielkim i potężnym przeciwnikiem. Jeszcze inni są w takim zamieszaniu, że nie wiedzą w ogóle w co wierzą. E18

Powodem, dlaczego wszędzie jest tak dużo przekupstwa, fałszywych nauk, złudzenia, niewiedzy i przesądu jest fakt, że Szatan jest potężną istotą, która zwodzi ten świat. Dvi

Nie będzie dłużej dozwolone, aby ciemność podawała się za światłość i aby światło zniesławiane było jako ciemność. D519; R5378:4

Szatan był dotąd zbyt przebiegły, aby próbować zwieść większość ludzi do ateizmu. Ten wielki przeciwnik Boga zastosował bardziej wykonalny plan oszukania ich przez wprowadzanie fałszywej teologii. NS522:1

Wmuszając fałszywe doktryny w pogan i chrześcijan, popierając je przez sny, wizje i duchowe media, uosabiające zmarłych i mówiące za nich. HG193:2

Wola Boża nie dokonuje się jeszcze na ziemi. Jego Królestwo jak dotąd nie przyszło na ziemię. R2253:1

Oszukaństwo było jedną z głównych rzeczy, w które on poprzednio się angażował. Odtąd [od wtórego przyjścia] miał być on ograniczany, czy to przez światło Teraźniejszej Prawdy, czy światło nauki, czy cokolwiek innego. R4610:2

Konieczność odgrywania przez niego reformatora i dobrego lekarza jest dowodem, że jego upadek jest bliski. F641

Demony muszą udawać "aniołów światłości", nauczycieli postępowej prawdy i dobrych lekarzy, tak duszy jak i ciała. R2189:2

Walka Szatana o zachowanie kontroli nad ludzkością będzie szczególnie rozpaczliwa przy jej końcu – przed jego związaniem na tysiąc lat. R2189:2; A69

Przeciwnik użył nominalny kościół Boży jako jego narzędzie w zwodzeniu wszystkich mieszkających na obliczu całej ziemi – fałszywie przedstawiając charakter i plan Boży. R3104:5

Oczywiście świat nie będzie głosował za rządami Chrystusa i związaniem Szatana, a ponieważ ludzie nie są chętni do współpracy, pomoc dla nich musi przyjść inną drogą – przez upadek obecnych instytucji. R3772:6

Masy ludzkie nie są teraz na próbie, tak jak my jesteśmy, którzy mamy znajomość, lecz ich próba wkrótce się odbędzie, podczas wieku Tysiąclecia, po tym, gdy Szatan zostanie związany. R2428:6

Podczas obecnego wieku świat ludzkości nie podlega wtórej śmierci, ponieważ Szatan wywiera oślepiający, oszukańczy wpływ na wszystkich, z wyjątkiem prawdziwych wierzących. R4908:4

Aż się dopełni ... Aż tysiąc lat panowania Chrystusa dokończy swego wyznaczonego dzieła otwierania oczu wszystkich ślepych i pozwolenia wszystkim, którzy tego pragną, wrócić do pełnej społeczności z Bogiem. R3158:2

Ma być wypuszczony ... Aby kusić, egzaminować, próbować, sprawdzać wszystkich tych, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. R4999:3

Złym wpływom dozwolone będzie uwolnić się na jakiś czas. R4882:1

Nasz Pan opuści swoją pozycję Pośrednika między Bogiem a człowiekiem i Boże próby będą zastosowane aby udowodnić i zademonstrować wierność serca. R4704:5

Krótki czas ... Przy końcu tysiąca lat rządów Chrystusa cały świat będzie przekazany Ojcu. Wtedy Szatan będzie miał moc kusić rodzaj ludzki jak kusił matkę Ewę. R4986:1

Z końcem tysiąca lat, kiedy Chrystus ukończy swoje dzieło restytucji, każda jednostka musi być poddana ostatecznej próbie celem stwierdzenia jej godności do kontynuowania egzystencji przez wieki chwały. R1234:1
 
 
Pierwsze Zmartwychwstanie
Tysiącletnie panowanie uwielbionego Kościoła

 
"(4) I ujrzałem trony, a usiedli na nich, i dany im jest sąd, i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego, i dla słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoją. Oni ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. (5) A inni z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat. Toć jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim królować tysiąc lat" (Obj. 20:1-6).

4. I ujrzałem trony ... Trony obecnego zwierzchnictwa nad ziemią zostaną "zarzucone", a panowanie przeniesione do wielkiego Proroka, Kapłana, Króla i Sędziego "Który ma do niego prawo" (Ezech. 21:32). R2609:1

I na nich zasiedli ... Pozycja na tronie i chwała są połączone (Mat. 25:31-40), stąd będzie to miało miejsce wtedy, gdy Świątynia będzie uwielbiona (Obj. 15:8).

I dano im ... Świętym wraz z Panem, w czasie błogosławienia świata. HG148:6

Władzę sądzenia ... W kontekście tego wersetu greckie słowo krima oznacza władzę przeprowadzenia sądu zakończonego wyrokiem.

Spośród trzech biblijnych słów dotyczących sądu: gr. krino – oznacza czynność sądzenia, gr. krisis – sprawę sądową, śledztwo, badanie ("sprawiedliwym sądem sądźcie" – gr.dikaian krisis krinete; Jan 7:24), natomiast gr. krima – oznacza wyrok, decyzję ("wyrok śmierci" – gr. krima thanatou; Łuk. 24:20)

Dusze ... Osoby. R2844:3

Ściętych ... Wszyscy, co są przyjęci jako członkowie symbolicznego Ciała Chrystusowego, muszą być pozbawieni własnej woli i własnej głowy. R2845:4; Q190:2

Apostoł oświadczył: "Codziennie umieram" (1 Kor. 15:31). Wszyscy którzy stanowić będą wybrany zwycięski Kościół muszą tak umierać. R2416:6

Niewielu z apostołów Pana, jeśli którykolwiek, było dosłownie ściętych. Bardzo niewielu też świętych Pana, jeśli ktokolwiek, od Pięćdziesiątnicy do obecnego czasu zostało ściętych. Jest to zatem mowa obrazowa. R2844:3

Ani nasz Pan ani apostołowie nie zostali dosłownie ścięci. Oznacza to, że wszyscy muszą cierpieć ziemskie szkody i kłaść swoje życie w służbie i obronie prawdy. R2007:4

Tylko ci, którzy padają jak martwi przed Panem (Obj. 1:17), którzy uznają swoją nicość, którzy utracili swoją własną wolę i przyjęli w zamian wolę Pana, są zawsze zdolni przyjąć Jego posłannictwo. R2827:4

Każda "dusza" (jednostka) musi być dla siebie ścięta i musi być indywidualnie przyłączona do głowy Kościoła, Chrystusa. R2845:5

Dla świadectwa Jezusa ... "Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa", a wierność temu duchowi prawdy sprowadzi w wyniku przemianę naszej własnej woli w wolę Chrystusa. R2845:5

Dla Słowo Bożego ... Jako jedynego wzorca nauki. R331:4

Duch Chrystusa działa w nas w połączeniu ze Słowem Bożym. R2845:5

Nie oddali pokłonu bestii i obrazowi jej ... Przez wyjście z Babilonu, w zgodności z rozkazem, dowodzą oni zwycięstwa nad "bestią i obrazem jej". R878:5

Kłanianie się tej symbolicznej bestii [papiestwo] i jej obrazowi [Federacja Koścołów protestanckich] – ogromnie wpływowym systemom religijnym – będzie wielkim testem czyli próbą dla rzekomych chrześcijan w każdej prowincji symbolicznego Babilonu z końcem tego wieku. R2495:6

Wielkie Grono nie odnosi zwycięstwa nad bestią, obrazem i znamieniem, lecz jest poddane ich mocy, aż bestia i inne systemy zostaną obalone w czasie ucisku. R152:3

Ożyli i panowali ... Uwielbiony Kościół, klasa Królestwa. R2833:5

Niewidzialni dla świata, wraz z ich Panem i Głową, ustanowią Królestwo Boże, Królestwo Mesjańskie. NS830:4

Ich panowanie, władza i ich nadzór nad sprawami świata nie stanie się faktem wcześniej, aż doświadczą przemiany zmartwychwstania a Królestwo Mesjasza będzie w pełni zapoczątkowane. R5692:2

Nasz Pan i Jego Kościół będą istotami duchowymi, a ich rządy, czyli panowanie sprawowane będzie poprzez ziemską klasę Królestwa, ich ziemskich przedstawicieli. OV45:2

"Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na jego tronie" (Obj. 3:21). R531:5

"Jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy" (2 Tym. 2:12). R531:6

Z Chrystusem ... Współdziedzice w Jego królestwie i w Jego dziedzictwie w Przymierzu Abrahamowym. R2122:5

"On (Chrystus, Głowa i Ciało) musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje" (1 Kor. 15:25). R654:6

Tysiąc lat ... Odniesienie zupełnego zwycięstwa nad śmiercią i grobem będzie celem ustanowienia Królestwa, i wymagać będzie tysiąca lat. R3175:5

Najwidoczniej kwestia, kiedy okres tysiącletni powinien być liczony jako w pełni rozpoczęty, a kiedy w pełni zakończony, będzie otwartym pytaniem aż do końca wieku Tysiąclecia. R2739:3

Jeden z wykresów wskazuje na Tysiąclecie jako na rozpoczynające się z końcem Czasów Pogan, październik 1914 roku. Inny biblijny punkt widzenia obiera rok 1874 jako datę Tysiąclecia, wskazaną przez cykle jubileuszowe i różne inne proroctwa R3460:4*
 
 
Orientacja chronologiczna lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, dopełniła wcześniejsze zrozumienie czasów i chwil dalszymi punktami czasowymi, od których w sposób uzasadniony liczyć można okresy tysiącletnie. Każde takie tysiąclecie wyznacza jakiś znaczący rok po zakończeniu 7.000 lat od upadku Adama; między innymi: świt wtórej obecności Pana (1874), wymówienie władzy poganom (1914), uwielbienie Kościoła w Epifanii i związanie Szatana (1981), początek rządzenia narodów laską żelazną przez pozafiguralnego Cyrusa (1984). Są to dostrzegane coraz wyraźniejsze kroki zstępującego z niebios Pana (Obj. 20:1), aż wszyscy rozpoznają Jego królowanie jako widzialną Restytucję.
 
 
Zgadza się to z objaśnieniem Piotra, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat u ludzi, a tysiąc lat u ludzi jak jeden dzień u Pana (2 Piot. 3:8). R568:6

Nie jest też powiedziane, że ich rządy nie będą trwać dłużej niż tysiąc lat. Najwidoczniej trwać one będą po tysiącu lat dostatecznie długo, aby zniszczyć wszystkich, którzy okażą się niegodni w końcowej próbie. R2740:1

Jakże to odpowiednie: sześć dni zła i degradacji oraz jeden dzień restytucji. R763:6

W tym tysiącu lat wszystko zło i każdy nieprzyjaciel sprawiedliwości będą zniszczeni – nawet śmierć [Adamowa], wielki nieprzyjaciel. R382:4

5. Ale inni z umarłych nie ożyli ... Uczeni zgadzają się, że ten werset jest interpolacją, czyli wstawieniem do cudzego tekstu zdań, których pierwotnie nie zawierał. A288

Prawdopodobnie wkradł się do tekstu przez przypadek, w piątym wieku; najpierw jako komentarz zrobiony na marginesie przez czytelnika, wyrażający jego myśl, później skopiowany został do tekstu przez przepisywaczy, którzy nie zdołali odróżnić tekstu od komentarza. R909:2

Chociaż werset ten został przez kopistów dodany, to jednak oddaje słuszną myśl, że na początku Tysiąclecia będzie tylko wzbudzenie z martwych, ale zupełny powrót do życia, zupełnej doskonałości, osiągnięty będzie dopiero przy końcu tego okresu.

Adam umierał przez 930 lat. Podobnie, kiedy zacznie się proces odwrotny, zamiast umierania przez 930 lat, będzie on przez 930 lat stawał się coraz to bardziej żywy. Q200:4

Wzbudzenie, lecz nie do pełnej restytucji do życia w doskonałym stopniu. F721

Doskonałe życie bez słabości czyli umierania jest jedynym znaczeniem, jakie Bóg nadaje słowu życie. A289; R3026:3

Nie wcześniej aż skończy się tysiąc lat rasa ludzka w pełni osiągnie zupełną miarę życia utraconą w Adamie. R909:6; A289

Wtedy, po przyjściu do stanu doskonałości, po otrzymaniu wszystkiego, co zostało utracone, oni znów będą żywi w tym samym znaczeniu, w jakim był Adam zanim zgrzeszył. HG138:6

W rzeczywistości słowo życie oznacza ten doskonały stan egzystencji, w którym śmierć, umieranie, choroba i ból oraz wszystkie elementy śmierci i potępienia są wykluczone. R1105:3

Ciało Chrystusa, Kościół, będzie wzbudzone do doskonałości przez nagłą przemianę zmartwychwstania, natomiast świat w ogólności ma stanąć na próbie i otrzymywać życie krok za krokiem jako nagroda za posłuszeństwo. R1210:5

Cała ludzkość będzie wzbudzona z grobu, lecz nie wiemy, jaka jej część otrzyma życie wieczne. R5103:2

6. Błogosławiony i święty ... Zmartwychwstanie błogosławionych i świętych. NS341:5

Wskazuje na świętość oraz błogosławieństwo [szczęśliwość] wszystkich z tego panującego grona. R331:5; NS395:5

Ten, kto ma udział ... Nasz udział z naszym Panem w chwałach Królestwa zależy od naszej wierności tutaj w naśladowaniu Go, w znoszeniu niesławy i dobrej sławy. R4966:6

W pierwszym zmartwychwstaniu ... Nie tylko pierwsze w kolejności, lecz pierwsze w ważności. OV215:3; Q16:2

Pierwsze zmartwychwstanie obejmuje naszego Pana Jezusa i wszystkich zwycięzców wieku Ewangelii. To jest główne, najwyższe, najbardziej pożądane zmartwychwstanie. R2051:2

Główne w tym, że jest to zmartwychwstanie doskonałych istot na najwyższym ze wszystkich poziomów, na poziomie boskim. NS534:3

Pierwsze zmartwychwstanie, w którym jedynie Oblubienica ma udział z jej Panem, różni się od zmartwychwstania świata. R4914:3

Do doskonałości boskiej natury z jej chwałą, czcią i nieśmiertelnością. R4794:6,

"Ciało i krew" (1 Kor. 15:50) nie mogą być częścią tego Królestwa. Dlatego oni wszyscy muszą być przemienieni. Q461:5

Kościół ma być wzbudzony do tej samej natury i chwały, do których jego Pan został wzbudzony. NS177:6

Pierwsze zmartwychwstanie zaczęło się z naszym Panem Jezusem i jeszcze nie jest kompletne. Wierna Oblubienica uczestniczy w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu do boskiej natury. R5179:5

Potwierdzenie liczbowe:
 


 
 
Ta klasa otrzyma wyższość nad wszystkimi innymi klasami na ziemi i w niebie. Oni otrzymają chwałę, cześć i nieśmiertelność, będą wywyższeni wysoko ponad aniołów i obdarzeni boską naturą. R5711:1, 5132:4

Klasa Kościoła policzona jest teraz figuralnie jako ta, która "przeszła ze śmierci do życia", lecz rzeczywiste przejście do życia dokona się z końcem tego wieku, przy drugim przyjściu Chrystusa. NS582:6

Przemiana zmartwychwstania dokona się w mgnieniu oka i da życie w najpełniejszym znaczeniu. Teraz jesteśmy widziani jako Nowe Stworzenia wychodzące spod potępienia śmierci. R4840:2

Narodziny Nowego Stworzenia. W rzeczywistości, aż do czasu zmartwychwstania, nie jesteśmy duchowymi istotami, chociaż od czasu otrzymania ducha adopcji jesteśmy za takie uważani. A197

Przeobrażenie umysłów, którego oni teraz doświadczają przez spłodzenie z Ducha świętego skończy się zupełnym przeobrażeniem z chwilą dostarczenia im duchowych ciał. NS768:6

O Kościele mówi się jako o klasie, wszystkich tych, którzy wejdą do chwały razem, we drugim przyjściu Chrystusa, a nie oddzielnie, gdy każdy z nich umiera. Będziemy uczestniczyć w jednym zmartwychwstaniu. R5132:4; CR244:5

Uczestniczący w pierwszym zmartwychwstaniu będą żyć i królować z Chrystusem przez tysiąc lat. Ci zatem, którzy należą do Wielkiego Grona nie będą mieli jakiegokolwiek udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Q308:4; R5116:6

"Bramy piekła [gr. hades i hebr. szeol] nie przemogą" ich (Mat. 16:18). R5693:2

"Wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą" (Jan 5:25-29) – Kościół jako pierwszy. R5612:5

Kościół jako pierwszy (dosłownie: pierwociny; 1 Kor. 15:21-23). R5314:4

Po tym, gdy Chrystus i Jego Małe Stadko powstaną z martwych jako pierwociny, dzieło wskrzeszania ludzi będzie postępować – każdego człowieka w jego własnej kolejności. R1204:2

Jest też chwała ziemska, ziemskiej natury, która ma być osiągnięta przez naturalnego człowieka w późniejszym zmartwychwstaniu. HG137:6

Klasa Wielkiego Grona będzie miała udział we wspaniałym zmartwychwstaniu, chociaż nie będzie uczestnikiem pierwszego zmartwychwstania. R5232:5

Śmierć nie ma władzy ... Ponieważ nieśmiertelność śmierci nie podlega. R1642:5

Inni dostąpią zmartwychwstania, nad którym wtóra śmierć może mieć moc. O tym, czy oni kiedyś będą lub nie będą całkowicie uwolnieni od śmierci zadecyduje ich postępowanie. R5612:5

Będą ... 144.000 wybranych. Q756:2

W nasieniu i przez nasienie Abrahama, Kościół z jego Głową, w ciągu tysiąca lat, błogosławieństwo królestwa Mesjasza przyjdzie do każdego narodu. R5314:6

Wszyscy biorący udział w pierwszym zmartwychwstaniu będą panować z Chrystusem przez tysiąc lat. R5179:5

Kapłanami ... Królami i kapłanami – władcami i instruktorami. R1872:3

W figuralnym Izraelu, urząd kapłański był wyraźnie oddzielony od urzędu królewskiego, lecz w Chrystusie obie te funkcje będą połączone, co zostało zilustrowane w podwójnym stanowisku Melchizedeka (Hebr. 7:1-11). PD39/50

Kapłaństwo uwielbione nie jest kapłaństwem Aaronowym lecz Melchizedekowym, wyobrażającym Kapłana w chwale, Głowę i Ciało. HG263:3

Obecną misją Kościoła jest doskonalenie świętych do przyszłego dzieła służby; przygotowanie do tego, aby byli królami i kapłanami w następnym wieku. R5822:2

Kto byłby przygotowywany do nauczania świata cichości, cierpliwości, braterskiej dobroci, długiego znoszenia i miłości, bez uprzedniego rozwinięcia tych wszystkich cech w sobie? NS745:1

Wierni naśladowcy Chrystusa będą Królestwem Kapłanów, Królewskim Kapłaństwem, podczas gdy Starożytni Godni będą uczynieni "Książętami po całej ziemi" (Ps. 45:16). R5859:3

Królowie i kapłani Bogu, którzy będą panować, aby związać moc Szatana i otworzyć oczy tych, których on tak długo zaślepiał i oszukiwał. R1771:3

Każde oko ujrzy, że Kościół, Jego Oblubienica, jest z Nim w chwale i płyną od nich błogosławieństwa Tysiąclecia. R5455:4

Wielkie Grono nie jest kapłanami lecz Lewitami. Q306:2

Chrystusa ... Będą królami i kapłanami Jemu i Ojcu, aby błogosławić ludzkość. R4504:1

Panować z Nim ... Temu Królewskiemu Kapłaństwu, pod zwierzchnictwem Chrystusa jako Króla królów i Kapłana kapłanów powierzona będzie pełna kontrola nad ziemią. R2490:5

Kiedy wybór duchowego nasienia Abrahama będzie dokonany, wiek Ewangelii zakończy się. Wtedy nastanie wiek Mesjański, w którym Chrystus i Kościół będą panować w duchowej władzy. PD58/70

Po tym pierwszym zmartwychwstaniu rozpocznie się z całą pewnością błogosławienie świata, czasy naprawienia wszystkich rzeczy. R3832:5

Jeśli mają oni zasiadać na Jego tronie, muszą cierpieć z Nim. Jeśli cierpią z Nim, będą również uczestniczyć w Jego chwale. R4964:6

Nasz Pan ma teraz właśnie objąć wielką władzę i będzie panował aż zmusi do uległości wszystkich nieprzyjaciół (1 Kor. 15:25). R1681:5

W przypowieści Pan mówi o rządzeniu miastami. Jeśli ci, którzy w wieku Ewangelii są Pańskimi sługami, robią użytek z powierzonych im talentów, we właściwym czasie będą współdziałać w Jego Królestwie dla postępu świata. HG147:2

W fałszywym naśladownictwie papież reprezentował Chrystusa, zaś biskupi, kardynałowie, itd. reprezentowali świętych, uczestników pierwszego zmartwychwstania, którzy mają uczestniczyć w Tysiącleciu królowania Chrystusa. R1135:3

Ci mają królować na ziemi (Obj. 5:10) nad światem ludzkości. Q819:T

Tysiąc lat ... Tysiąclecie królowania Mesjasza, czas błogosławieństwa i podnoszenia ludzkości. NS733:2

Będzie to tysiąc lat królowania Mesjasza, tysiąc lat podnoszenia świata, tysiąc lat, w którym szatan będzie związany, tysiąc lat, w którym znajomość napełni całą ziemię, tysiąc lat, w którym ziemia przyprowadzona będzie do warunków Raju. R4973:5

Encyklopedia Chamber podaje: "W pierwszym wieku kościoła, Millennaryzm [wiara w tysiącletnie osobiste panowanie Chrystusa na ziemi] był powszechnym wierzeniem". R1093:4
 

Rozwiązanie Szatana
Ostateczna próba odrodzonej rasy ludzkiej

 
"(7) A gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej, (8) i wyjdzie, aby zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga, i Magoga, aby je zgromadził do bitwy; których liczba jest jako piasek morski. (9) I wstąpili na szerokość ziemi, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Ale zstąpił ogień od Boga z nieba i pożarł je. (10) A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków" (Obj. 20:7-10).

7. A gdy skończy się tysiąc lat ... Z końcem królowania Mesjasza; po zakończeniu wieku Tysiąclecia. R5776:5

Przy końcu Tysiąclecia, udoskonalona rasa ludzka znajdzie się bez jakiegokolwiek pośredniczącego wstawiennictwa. OV13:3

Stąd widzimy, że smutek, ból i śmierć wciąż będą znane, dopóki wielki Odkupiciel i Odnowiciel nie ukończy swego wielkiego dzieła sądzenia odkupionego świata w sprawiedliwości. R1073:4

Przekazanie wszystkiego Ojcu (1 Kor.15:28) dokona się przed "małym czasem" (Obj. 20:3). Q423:3

8. I wyjdzie (Szatan) ... Z końcem wieku Tysiąclecia będzie miał miejsce czas żniwa dla przesiania i oddzielenia miliardów istot ludzkich wtedy żyjących, podobny do obecnego przesiewania Babilonu w obecnym czasie żniwa oraz do dzieła przesiewania w żniwie żydowskim. D644
 
 
 
 
Wówczas wszyscy uzbrojeni w zupełną znajomość i doświadczenie, a dzięki temu w pełni zdolni do wytrzymania próby, będą poddani surowej próbie (podobnej do tej jaką miał Adam), lecz indywidualnie. E402; R4882:1

Nawet wtedy ambicja Szatana będzie wiodła go ku próbie zdobycia pomiędzy ludźmi pewnej miary władzy i wpływu. R1687:1

Ujrzy on niebawem nową sposobność do uwieńczenia sukcesem swojej długo pielęgnowanej ambicji. Zostanie natchniony świeżą nadzieją, że jego pierwotny cel może być jednak osiągnięty. R1687:1

Aby omamić narody ... Odrodzona rasa ludzka, przywrócona pod koniec Tysiąclecia do doskonałej dojrzałości, stanie ponownie przed wyborem dobra lub zła, tym razem ostatecznie. R725:6

Jak? Przez rozluźnienie przez Boga dotychczasowego rygoru laski żelaznej, który uczynił posłuszeństwo wobec prawa Bożego obowiązkiem. R1234:1

Jak zło będzie związywane przez nakładane kary, tak jego rozwiązanie dokona się przez zezwolenie do czasu na czynienie zła bezkarnie. R332:1

Zwodzenie nie będzie dotykać kwestii dobra lub zła, lecz polegać będzie, jak w przypadku Ewy, na wprowadzeniu w błąd co do tego, czy Bóg będzie zdolny lub chętny zastosować już wcześniej orzeczoną karę za grzech. R1234:4

Ewa pragnęła grzechu, tylko powstrzymywał ją strach. Złudzenie usunęło jedynie strach i pozostawiło woli swobodę działania. R1234:5

Jak w przypadku zwiedzenia Ewy, ich chęć nie będzie kolidować z ich wolną wolą, lecz będzie pomocą w objawieniu ich rzeczywistych pragnień. R1234:6

Mogą oni, jak niektórzy czynią to teraz, polegać [bezwarunkowo] na miłości Boga czyli nie doceniać Jego sprawiedliwości. Działanie oparte na takim założeniu poprzedzi przeprowadzenie przez nich własnej woli bez zważania na radę Pańską. R1234:6

Do tego czasu każdy pozna dobro ze zła. Dlatego próba ma stwierdzić, czy ci, którzy poznali dobro będą praktykować zło. R5240:5

Wszyscy, którzy miłują niesprawiedliwość będą zwiedzeni przez Szatana. R5294:1

Aby wykazać, do jakiego stopnia wymuszone posłuszeństwo tego wieku wpłynie we właściwy sposób na serca tych, którzy doświadczyli jego błogosławieństw. R2833:2, D520

Aby mogło być objawione, czy ich posłuszeństwo wynika z bojaźni przed karą za złe postępowanie, czy też wypływa z serdecznej miłości do Boga oraz pragnienia, aby czynić te rzeczy, które Mu się podobają. R332:1

By wypróbować Jego stworzenia, naonczas gruntownie zaznajomione zarówno z dobrem jak i złem oraz konsekwencjami każdej drogi, a także zademonstrować wszystkim Jego sprawiedliwość w zniszczeniu wszystkich, którzy ostatecznie woleli będą zło. R893:3

Próba tak badawcza i gruntowna dlatego, aby udowodnić i uczynić jawnym stan serca wszystkich wobec wszystkich. R1057:3

Próba w tym celu tak gruntowna, że chociaż będą oni nadal istotami wolnymi moralnie, Bóg jest zdolny zagwarantować, że od tego czasu "nie będzie więcej ani wzdychania, ani płaczu, ani umierania" (Obj. 21:4). OV131:T

Poprzez zaszczepienie przez Szatana pojęcia, że mogą oni teraz bezkarnie sprzeciwić się Bogu. R1234:2

W tym czasie ludzkość posiadać już będzie osiągniętą doskonałość. R5182:6

Bóg życzy sobie, aby życie wieczne posiadali tylko ci, którzy są w stanie wytrzymać wszystkie rodzaje prób i których wierność dla Niego przewyższy siłę pokusy. R4903:4

Ludzkość będzie wtedy jak Adam. Gdy Adam był doskonały Bóg dozwolił, aby był poddany próbie. Podobnie będzie dozwolone, aby świat ludzkości był kuszony przez Szatana. Q575:2; R4882:1

Pan wypróbuje ich, jak to uczynił z ojcem Adamem i matką Ewą, aby stwierdzić, czy są oni wierni wobec Niego tak, jak być powinni. R5240:5

Bóg nie zamierza przyjąć ich na wieczność bez przeprowadzenia gruntownej próby, czy ufają Mu całym sercem. R5116:5

Niewątpliwie kuszenie znów opierać się będzie na jego starej doktrynie, że ludzie z pewnością nie umrą, nawet jeśli nie będą posłuszni i będą sprzeciwiać się woli Bożej. R1687:2

Liczba ich ... Liczba całej ludzkości. Nie ma potrzeby snuć przypuszczeń, jak wielu naśladować będzie zły przykład Szatana i wybierze zło i nieposłuszeństwo. R2609:2

Jak piasek morski ... Niezliczona. OV48:1

Świat będzie wtedy bardzo gęsto zaludniony. R332:1

Ci, którzy śledzą tempo przyrostu ludzkości szacują, że do tej pory żyło na ziemi około 70 miliardów ludzi. Uwzględniając powierzchnię ziemi (149,1 km2), oznaczałoby to przy wzbudzeniu wszystkich z martwych gęstość zaludnienia wynoszącą niespełna 5 osób na hektar.

9. I wystąpili ... Zewnętrzna opozycja tych, którzy w sercu zbuntowali się przeciwko Bogu. R1040:4

Człowiek nie jest zwykłym automatem, lecz posiada wolną wolę i inteligencję. Dlatego w indywidualnym traktowaniu człowieka, Bóg szanuje to jego przyrodzone uposażenie i odpowiednio do niego postępuje. R1233:6

Ci, w których dobroć Boża nie spowodowała synowskiej uległości, lecz w których przejawiła się pycha, będą łatwo oszukani. R1687:2

Koniec Tysiąclecia nie tylko zastanie wszystkich ludzi w pełni poinformowanych i zewnętrznie posłusznych, lecz również zastanie niektórych, którzy swoje sposobności częściowo źle wykorzystali, których wola nie w pełni poddała się woli Pańskiej. R2051:5

Próba dotyczyć będzie nie tylko zewnętrznej doskonałości, lecz również doskonałości wewnętrznej. Podobnie, przed swoją próbą, również Adam był doskonały, lecz nie rozwinął on poświęconej woli, w pełni poddanej Panu. R1773:2

Dozwolona będzie konspiracja samowoli przeciw przedstawicielom Bożej władzy. OV48:1

I otoczyli ... Być może pokusą będzie pragnienie objęcia Królestwa w posiadanie zanim jeszcze będzie im ono w pełni przekazane. R4882:1

W swym buncie przeciw ziemskiej fazie Królestwa Mesjasza zbuntują się oni przeciw Panu. R5182:6

Niejasność kwestii co do czasu, kiedy tysiącletni okres w pełni się rozpoczyna, a kiedy w pełni kończy, będzie miała coś do czynienia z końcową próbą lojalności – będzie ważnym zarysem ich próby. R2739:3

Będą oni mniemać, że okres Pośredniczącego Królestwa Chrystusa skończył się, jeszcze przed faktycznym Pańskim czasem. Niektórzy, niecierpliwi, urządzą demonstrację i będą żądać od ziemskich przedstawicieli, aby pełnia panowania została natychmiast przywrócona doskonałym ludziom. R2739:6

Buntowniczy odłam ludzkości będzie protestował przeciw swym wiernym książętom. Wyobraźmy sobie, że słyszymy ich, jak mówią: "Nastał czas, aby ten rząd został nam przekazany". R5182:6

Doświadczenie z Szatanem będzie próbą ufności serca, lojalności, w którą wola Boża najwidoczniej nie będzie ingerować. R5116:5, 4882:1

Obóz świętych ... Wciąż będzie istniała pewna różnica pomiędzy obozem świętych i ogółem ludzkości, aby pokazać, że kiedy nawet człowiek osiągnie doskonałość, Starożytni Godni będą w pewnym sensie nadal odseparowani i na boku względem reszty doskonałej rasy ludzkiej. R4389:5
 
 
 
 
Określenie obóz sugeruje, że pozycja Świętych Starego Testamentu jest tylko tymczasowym stanem, czyli zarządzeniem, i że Bóg ma dla nich jakąś lepszą rzecz w zapasie – naturę duchową. R5182:6

Miasto umiłowane ... Nowe Jeruzalem, Kościół w chwale, nie Kościół w ciele. Rebelia wzniecona przez Szatana skierowana będzie nie tylko przeciw ziemskim książętom, lecz również przeciw Chrystusowi. R5182:6

Ogień ... Sądy. R4986:1

Ogień jest symbolem zniszczenia – wiecznego zniszczenia – wtórej śmierci. R893:5

Podczas gdy "ogień" tego dnia spali szybko "ścierń" i "kąkol", to ten sam ogień gniewu Pańskiego będzie palić ustawicznie poprzez cały wiek Tysiąclecia, do samego końca. R2544:1

Od Boga z nieba ... Wskazuje to, że próby przeprowadza i kary wymierza Boska sprawiedliwość. Nie byłyby one możliwe tak długo, jak długo przy władzy pozostawałoby Pośredniczące Królestwo Chrystusa. R5253:6

Sądzę, że to te sprawy, jak zniszczenie Szatana i innych nadzorować będzie Pan Jezus. Q425:T

Przez cały wiek Mesjański świat będzie próbowany przez Chrystusa. Nawet po przejściu tej próby [ludzie] nie otrzymają nagrody wiecznego życia dopóki Bóg nie podda ich sprawdzającej próbie. R5080:3

Kiedy dzieło Pośrednictwa będzie ukończone, Chrystus opuści zajmowaną pozycję między światem i Bogiem, a rodzaj ludzki znajdzie się bezpośrednio w rękach Jehowy. CR486:1

Doskonały człowiek nie potrzebuje Pośrednika, tak samo jak doskonały anioł nie potrzebuje Pośrednika, albo, jak nie potrzebował Go Adam. Q424:T

Prawo, jakie Jezus narzuci podczas tysiąca lat, będzie dokładnie takim samym prawem, jakie Bóg będzie stosował po upływie tego tysiąca lat. Q424:T

Niemniej jednak, we wszystkich tych rzeczach, Pan Jezus i Kościół z Nim stowarzyszony, będą przedstawicielem Ojca. KPiO/247

Podczas Tysiąclecia, panowanie Chrystusa przywróci ludzi do doskonałości, krok po kroku, gdy pod działaniem Jego sądu staną się godni. Aż wszyscy będą wypróbowania zaś nieposłuszni [klasa kozłów] odcięci od życia. R1068:4

W czasie wieku Tysiąclecia, uwielbiony Kościół będzie nie tylko "sędzią świata", lecz również podczas tego samego okresu osądzi i wypróbuje upadłych aniołów. R2646:4

Pożarł ich ... Nikt nigdy nie poznał ognia, który coś zachowuje. A ponieważ ogień nigdy nie zachowuje, lecz zawsze pochłania, Bóg używa go jako symbolu zupełnego zniszczenia. R2608:33

Tak wielu, ilu ich będzie nieposłusznych, uważani będą za posiadających ducha Przeciwnika i zostaną zniszczeni wraz z Nim. Q187:T

Każdy, kto przy końcu wieku Tysiąclecia nie osiągnie właściwego stanu, znajdzie się z pewnością wśród tych, którzy umrą wtórą śmiercią (Patrz Mat. 25:46). R3605:2

Nic nie może być przyjęte przez Pana jako sprawiedliwe, co w jakimkolwiek stopniu pozostaje w sympatii z grzechem. R3605:2

W końcu wieku Tysiąclecia niektórzy będą zniszczeni we wtórej śmierci, ponieważ nie wykorzystali sposobności dla rozwoju takiego charakteru, który byłby w stanie sprostać Boskim wymaganiom. R5925:4

Ci, których wola nie będzie w pełni uległa wobec Pana będą ostatecznie zniszczeni, a nie zachowani na wieczne męki. SM714:T

Wszyscy chętni, by być sprawiedliwymi osiągną sprawiedliwość, zaś wszyscy niechętni zostaną zniszczeni. D654; E30

Wszyscy, którzy pod tym panowaniem nie nauczyli się miłować prawa, uznani zostaną za niegodnych życia wiecznego i będą wytraceni spośród ludzi. A303

Pycha i każda inna przyczyna, z której wyniosłość i ciemiężenie mogłyby znów wyrosnąć będą całkowicie strawione przez wielki ucisk oraz następujące po nim karania wieku Tysiąclecia, z których ostatnie jest tutaj opisane. A320

Oni już nigdy nie będą przebudzeni ze śmierci, aby znowu niepokoić świat. R2608:6

Zniszczenie to jest również zilustrowane w zniszczeniu klasy kozłów w przypowieści o owcach i kozłach (Mat. 25:31-46). R5925:4

Szatan i wszyscy ci, którzy obiorą drogę samowoli. F619

Jeśli zajmą oni stanowisko wraz z Szatanem, zostaną wytraceni spośród ludzi i nie będą mieć prawa do życia. Q575:2

Lecz wtedy, w odróżnieniu od obecnego czasu, grzech jednego nie spowoduje, że wraz z nim utopią się inni, lecz "dusza, która grzeszy, ta umrze". R37:5

Będzie On nazwany "Księciem Pokoju" (Izaj. 9:6), ponieważ całe Jego panowanie będzie sprzyjać celom sprawiedliwości i pokoju, mimo że od czasu do czasu, do samego końca towarzyszyć mu będzie wytracanie niegodziwych. R2551:1

Nikt nie przejdzie do doskonałej dyspensacji z wyjątkiem tych, którzy podobnie jak aniołowie, będąc wypróbowani nie będą w niebezpieczeństwie upadku, a zatem nie umrą więcej (Łuk. 20:36). R3461:6

Gdyby pozwolono takim [nie posiadającym bezwarunkowej wiary i posłuszeństwa] przejść do warunków pełnej wolności synów Bożych, byliby oni zawsze podatni na grzech i jego konsekwencje. R2739:6

Wszyscy, którzy nie dostosują się chętnie do prawa miłości względem Boga i człowieka, poczytani będą za nieprzyjaciół Boga i prawa cesarstwa, i już nie będą dłużej przymuszani, lecz wytraceni. R1057:2

Historia Achana (Joz. 14:5-16) ilustruje regułę wieku Tysiąclecia, kiedy wszyscy, którzy nawet skrycie miłują zło, będą objawieni i zniszczeni. R3091:2

10. Diabeł ... Razem ze swoimi aniołami, swymi posłańcami, wszystkimi, którzy naśladują jego przewodnictwo i jego drogę (Mat. 25:41). F619

Anielskie duchy lub ludzie znajdujący się po jego stronie, policzeni są jako jego aniołowie czyli posłańcy. HG329:4

System błędu w końcu wieku Tysiąclecia, który wtedy objawi się i przywiedzie do zniszczenia "kozły". R1040:5

Został wrzucony ... W taki sam rodzaj ucisku i zniszczenia w końcu wieku Tysiąclecia, w jaki teraz, przy końcu wieku Ewangelii, wrzucana jest bestia i fałszywy prorok. R2609:5

Do czasu gdy przyjdzie ich zniszczenie mieli oni najpełniejszą sposobność okazania skruchy. Szatan miał sposobności siedmiu tysięcy lat, a jednak pozostaje niepoprawny – aż nadto wyraźny dowód jego utwierdzenia w grzechu. R1443:5

Kiedy dozwolenie na jego dalszą egzystencję nie może już służyć żadnemu dobru. R725:3

Do jeziora ognia ... Wszyscy chrześcijanie przyznają, że księga Objawienia jest księgą symboli. R2608:3

Bardziej stosownie: "otchłań ognia i siarki". NS309:1

Sam ogień Gehenny jest symbolem zniszczenia, lecz nigdy figurą zachowania. NS309:1

I siarki ... Potęgująca symbol zniszczenia. Paląca się siarka – jeden z najbardziej zabójczych znanych czynników – jest niszczycielska dla wszelkich form życia. R2608:4

Przedstawia wygaśnięcie życia. Żadne życie nie jest odporne na opary siarki. R332:1

Nawet dzisiaj, gdybyśmy dobierali symbole, nie bylibyśmy w stanie wymyślić niczego, co dokładniej niż figura, którą Pan tutaj użył, przedstawiałoby całkowite zniszczenie życia oraz istot. NS309:2

Gdzie są ... Ucisk i sąd, w które wtrącony będzie Diabeł i jego zwolennicy, będą tego samego rodzaju, jak te, w które wrzucona będzie symboliczna bestia i fałszywy prorok przy końcu wieku Ewangelii. R332:1

Bestia i fałszywy prorok są również symbolami systemów, które będą wrzucone do wielkiego trawiącego ucisku przy końcu obecnego wieku Ewangelii. R1040:5

Bestia ... Symbolizm jeziora ognia jest ukazany dalej przez fakt, że symboliczna bestia, symboliczny fałszywy prorok, śmierć, hades oraz diabeł i jego zwolennicy są w nim zniszczeni. R2608:4

To są symbole przedstawiające fałszywe i bestialskie systemy. Jeśli bestia nie jest rzeczywistością, to również "jezioro ognia i siarki" nie jest literalne. Q831:2

Symbole instytucji obecnie istniejących na świecie. To samo dotyczy figur w wersecie 4. HG162:6

Drugie zniszczenie (czyli śmierć) zaczyna odpowiednio wcześniej dotykać fałszywych systemów, lecz ono nie dosięgnie świata ludzkości jako jednostek wcześniej, aż wpierw zostaną te jednostki poddane pełnej próbie. R2609:1

I fałszywy prorok ... Inny system religijny – nie człowiek, nie ludzie, lecz system. Q225:5

Wielkie fałszywe systemy, które długo uciskały i wprowadzały w błąd chrześcijaństwo nominalne. R2608:6

Organizacje lub systemy błędu, które razem składają się na Babilon. R2609:1

Będą męczeni ... Wiersz 9 mówi o zniszczeniu jednostek, które przyłączą się do Szatana. One są pożarte czyli strawione przez ogień. Ponieważ rzecz tak się ma, męka tutaj nie może odnosić się do tych ludzkich istot. R2609:5

Dopóki te systemy trwają, będą one dręczone finansowymi, społecznymi oraz religijnymi trudnościami i bólami. Q831:2

Jeśliby wszyscy niegodziwi zostali wrzuceni do jeziora ognia, Pan i święci przez całą wieczność nie robiliby nic oprócz słuchania jęków potępieńców. HG162:5

Na wieki wieków ... Greckie aionios, to jest wiecznie. [Trapienie tych systemów] będzie kontynuowane tak długo dopóki one trwają, aż zostaną zupełnie strawione. R2609:4
 
Lekcje towarzyszące zniszczeniu tych systemów zwodzenia i błędu będą na trwałe zapamiętane. R894:1

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball