TrzyBiada.pl
20
PAŹ
1
6.3K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa
"Potomstwo Abrahama" uwielbione – czas na Restytucję ludzkości

 
Udręczony grzechem świat oczekuje podświadomie na swoje wybawienie. Jest to oczekiwanie na "objawienie się synów Bożych" (Rzym. 8:19), uwielbionego Kościoła, który Bóg wybierał przez prawie dwa tysiące lat. Dopóki ten wybór nie był skończony ogół nie mógł skorzystać z Okupu, który Syn Boży złożył w ręce Ojca na wykupienie ludzkości z grzechu i śmierci. Sam Pan powiedział: "Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mię posłał nie pociągnie" (Jan 6:44). Bóg powoływał jednostki najbardziej szlachetne w sercu, aby zebrać je we wspomniane wyżej grono synów Bożych, "potomstwo Abrahama", przez które wszystkie narody ziemi będą błogosławione (Dz.Ap. 3:25). Wzmagający się ucisk wielki, anarchia, jest biblijnym dowodem na to, że Kościół został już wybrany i uwielbiony. Celem tego ucisku jest zburzenie niesprawiedliwych struktur obecnego świata i przygotowanie serc ludzkich do dzieła "naprawienia wszystkich rzeczy". Po ucisku, który Bóg obiecał skrócić, błogosławieństwa Restytucji zostaną szeroko otwarte przed całą ludzkością.

Pierwsze rozdziały księgi Pisma Świętego, Genesis, opisują upadek człowieka w grzech, natomiast ostatnie rozdziały księgi Apokalipsy, opisują proces wydźwignięcia ludzkości z tego stanu i przywrócenia jej prawa do życia wiecznego.
 
 
 
 
Rozdział 22 ukazuje proces Restytucji jako powszechnie dostępną rzekę życia wypływającą od tronu Boga i Baranka.
 
 
Rzeka życia

 
"(1) I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą ze stolicy Bożej i Barankowej. (2) A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan. (3) I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, ale stolica Boża i Barankowa w nim będzie, a słudzy jego służyć mu będą, (4) I patrzyć będą na oblicze jego, a imię jego na czołach ich będzie. (5) I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i królować będą na wieki wieków (Obj. 22:1-6)".

1. I pokazał mi rzekę ... Przedstawia to pięknie i dobitnie błogosławieństwa orzeźwienia i restytucji, które wypłyną z Nowego Jeruzalemu, Królestwa Mesjasza. R4882:3

Błogosławione wpływy, które popłyną do ludzkości od uwielbionego Chrystusa, Głowy i Ciała – z Królestwa drogiego Syna Bożego. R3571:3

Wtedy Prawda popłynie niczym potężna rzeka, orzeźwiająca i błogosławiąca całą ziemię. R2424:4

Kiedy ta nowa epoka stanie się dostępna dla ludzi, będzie to początek Czasów Naprawienia (Dz.Ap. 3:19-21). R3571:2

Teraz, perspektywiczni członkowie klasy Oblubienicy posiadają w sobie Ducha Pańskiego, "źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu" (Jan 4:14). R3410:5

Wkrótce te źródła, połączone w chwale z Panem, ustanowią źródło wielkiej rzeki życia. R3410:5

Oblubienica mieć będzie w sobie "źródło wody (życia) wytryskującej", podczas gdy reszta ludzkości będzie mogła przyjść do tej fontanny i pić. R252:4

Dla każdego, kto łaknie i pragnie. R1899:2

Zgodne z tym świadectwo o wodach żywota znajduje się w Zach. 14:8, 9. D655

Pan, przez proroka Ezechiela, daje nam obraz wieku Mesjańskiego, bardzo podobny do tego, jaki został nam dany w Księdze Objawienia siedemset lat później. R4882:3

Nie możemy zaakceptować zwykłego tłumaczenia, jakoby rzeka przedstawiała Ewangelię. R3625:1

Wody życia ... Błogosławieństwa restytucyjne. D655

Woda używana jest w Piśmie Świętym jako symbol życia. R3485:4

Czystą jako kryształ ... Nie będzie w niej żadnych mętnych tradycji z fałszywymi doktrynami, żadnych zanieczyszczeń żadnego rodzaju. Będzie to czyste posłannictwo Pana. R3571:1

Wypływającą ... Płynącą aby błogosławić wszystkie narody świata. OV36:1

Z tronu ... Nowe Jeruzalem. OV36:1; R4882:6

Królestwo. R2424:4

Małe Stadko zasiądzie z Chrystusem na Jego tronie i stanowić będzie Świątynię Boga żywego, z której popłynie rzeka wody życia. NS396:1

Rząd, który wtedy będzie ustanowiony w świecie, będzie miał jako swoje centrum autorytet boskiego prawa i boską władzę. R3571:1.

Nie przedstawia to warunków obecnego czasu, lecz warunki wieku Tysiąclecia. R3496:5

Jak dotąd ten tron nie jest ustanowiony na ziemi. Nadal modlimy się "przyjdź królestwo Twoje" i nie wcześniej może ta rzeka wody życia popłynąć, aż przyjdzie odpowiedź na tę modlitwę. R334:4

Na ruinach obecnych instytucji Pan zbuduje swoją Świątynię i Królestwo, przez które jak rzeka wody życia popłyną błogosławieństwa. NS435:1

Żadnej takiej rzeki teraz nie ma, i żadnej być nie może, dopóki niebieskie miasto nie zstąpi, ponieważ rzeka musi popłynąć z pośrodku niego, z tronu. R3571:4

2. Drzewo życia ... Przywołanie Raju, skąd Adam skutkiem grzechu został wypędzony, i drzewa żywota w pośrodku Edenu, którego został pozbawiony. Z powodu braku owoców tego drzewa Adam i jego rasa umarli. R334:3

Dwanaście rodzajów drzew. CR216:5

Święci. R334:6

Owoc ... owoce ducha. R3571:4

Aby podtrzymać życie. R334:3, 3625:1

Obfitość instrukcji i pożywienia, umysłowego, moralnego i fizycznego. R3625:4

Każdego miesiąca ... Owoc dostosowywany do zmieniających się warunków ludzi, w miarę jak będą prowadzeni w górę ku doskonałości – owoc odpowiedni na każdą zmieniającą się porę, i tym sposobem przywracający człowieka do ludzkiego stanu. R334:6

Liście ... Wyznania, nauczania. R334:5

Restytucja tego czasu jest wyobrażona w liściach. R3625:4

Drzewa ... Las, czyli drzewa, mnogie – tłumaczenie Young’a. R477:2*

Do leczenia ... Restytucja – uzdrawiająca nieszczęścia wzdychającego stworzenia, jego grzech, chorobę i niedoskonałość. R2508:4

Nim narody, świat, będą gotowe na te błogosławieństwa z Nowego Jeruzalem, muszą przejść one okres głębokiego upokorzenia – "czas wielkiego ucisku" (Mat. 24:21). SM441:2

Sugeruje żywienie i uzdrawianie chorego na grzech i głodującego świata. R3571:2

"Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo" (Ezech. 47:12). R4882:6

Narodów ... Pogan. R2424:4; CR216:5

Ku uzdrowieniu wszystkich niedoskonałości pokutujących narodów ziemi. D656

Pokazuje, że narody nie będą wtedy zdrowe, lecz będą w stanie dającym się uleczyć. R903:4*

Nie dotyczy to Małego Stadka, Kościoła, lecz świata. Niewątpliwie, Izrael będzie pierwszym narodem, który będzie błogosławiony, ale później czeka to wszystkie narody ziemi. R3571:5

3. Nie będzie więcej przekleństwa ... Specjalny wyrok Boży przeciw grzechowi i grzesznikom będzie całkowicie usunięty. Podstawą tego aktu jest wielka ofiara, którą nasz Pan złożył na Kalwarii. NS91:6

Kiedy dzieło pojednania będzie w pełni dokonane, przekleństwo będzie zupełnie zdjęte z człowieka i z ziemi – jego dominium. E405

Śmierć Adamowa zostanie zniszczona. Będzie to w czasie, w którym jeśli człowiek umrze, powodem będzie jego własny grzech. R477:2*

Przekleństwo wciąż ciąży nad światem, formalnie i prawnie. R3571:5

Usunięte prawnie przez "ofiarę z samego siebie (Chrystusa)", lecz usunięte faktycznie przez Jego chwalebny rząd. R587:6

Przekleństwo będzie stopniowo usuwane a człowiek stopniowo uwalniany pod wpływem błogosławieństw tego wspaniałego wieku. R334:6

Przekleństwo odjęte będzie od wszystkich, którzy przychodzą do harmonii z Bogiem przez Jezusa, Pośrednika. Wszyscy, którzy nie skorzystają z tej łaski zostaną pochłonięci przez wtórą śmierć. E439

Wielkie dzieło odkupienia Mesjasza będzie usuwać z ziemi niezadowalające warunki. Jezus mówi nam, że ich zniesienie będzie wynikiem tysiącletniej pracy Jego Królestwa. OV373:3

Jeden pierwotny grzech, skutkiem którego potępienie śmierci przeszło na wszystkich, skutkiem którego Chrystus umarł i skutkiem którego przekleństwo ma być oddalone precz od rasy ludzkiej. R3803:1

Nie ma żadnej rozsądnej podstawy do przypuszczeń, że ktokolwiek mógłby otrzymać łaskę Bożą i życie wieczne przez Chrystusa z wyjątkiem tych, którzy weszli w najpełniejszą harmonię serca z Bogiem. E420

W jakim bardziej wyczerpującym języku mógłby Pan wyrazić koniec panowania grzechu i śmierci oraz rozpoczęcie panowania sprawiedliwości ku żywotowi wiecznemu? R3571:5

Znajomość Pana napełni ziemię i wszyscy Go poznają. R586:3

Od samego początku Bóg wszystko przewidział i zaplanował odkupienie Adama, Ewy i ich dzieci. PD11/18

Obietnicą złożoną Abrahamowi było, że w jego duchowym nasieniu cały rodzaj ludzki otrzyma błogosławieństwo Boże – oddalające precz przekleństwo grzechu i śmierci. R5273:4

Grzech, Szatan i duch zła będą na zawsze zniszczone. E193

Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju zapoznają z wejściem przekleństwa grzechu i śmierci, a ostatnie rozdziały Objawienia odsłaniają powodzenie planu Bożego i koniec przekleństwa. R98:3*

W wielkim Boskim planie nie ma niczego, co wskazywałby na wieczne warunki w nieszczęściu, smutku, bólu i ucisku. SM766:2

4. Oglądać oblicze Jego i mieć imię Jego na czołach ... Poznanie Boga i Jego charakteru.

5. Nocy już nie będzie ... Jest to radość poranka – długi, radosny dzień przed nami; nie wieczór z jego wydłużającymi się cieniami, nie noc z jego chłodami i ciemnością. R303:5*

Będą królować ... Natura tego panowania będzie taka sama, jak tego, które przy stworzeniu zostało nadane ojcu Adamowi. Tak jak opisuje Ps. 8:6: "Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk twoich". R3572:2

Nie Kościół, ale ci, których wiek Tysiąclecia uzna za godnych życia wiecznego. Zgadza się to w pełni z Mat. 25:34. R3572:1

Cały świat doskonałych ludzi będzie światem królów, choć niewątpliwie jeden z ich liczby będzie służył specjalnie jako przywódca lub reprezentant. R3572:2

Na wieki wieków ... Na wieku wieków, kiedy królestwo będzie przekazane Bogu, samemu Ojcu. R334:6
 
 
Anioł ukazujący Janowi przyszłość

 
Ze względu na tajemniczość licznych wizji, znaków i symboli, Apokalipsa jest księgą wyjątkową. Brak dostępu do ich zrozumienia ukazany został przez siedem pieczęci. Złamanie tych pieczęci zostało zastrzeżone dla samego Baranka Bożego, Chrystusa. Dokąd nie przyszedł Boski czas na ich otwarcie, wszystkie próby wejścia w tajemnice tej księgi chybiły bez wyjątku. Nie pomagały ani świątobliwość serca, ani wiedza, ani inteligencja. Czas na otwieranie pieczęci nastał wraz ze świtem drugiej obecności Chrystusa (1874), gdy zaczęły wypełniać się proroctwa mówiące o warunkach i okolicznościach założenia Królestwa Bożego na ziemi. Jest rzeczą zrozumiałą, że zapoznanie klasy Jana z treścią tajemnicy kryjącej się pod każdą pieczęcią wymagało ludzkiego pośrednika. Takiej jednostce, obranej przez siebie, dawał Pan zrozumienie najpierw, z poleceniem, aby przekazała je jako "pokarm na czas słuszny" domowi wiary (Mat. 24:25). W wersecie 6, taki pośrednik do przekazywania klasie Jana odkrytych tajemnic Objawienia nazwany jest aniołem, czyli posłańcem.

Plan Boży ukryty w księdze Apokalipsy pod sześcioma pieczęciami odkrył Pan przed Charlesem Taze Russellem (USA), natomiast jego część ukrytą pod siódmą pieczęcią – przed Tadeuszem Wiśniewskim (Polska).
 
 


 
Wersety 8 i 9 przestrzegają, aby całą wdzięczność za wytłumaczenie tych tajemnic kierować ku Bogu i Jego wielbić jedynie, a nie Jego ludzkie narzędzia.
 

 
 
***

 
***
 

(6) I rzekł mi: Te słowa wierne są i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał Anioła swego, aby pokazał sługom swym, co się ma stać wkrótce. (7) Oto przychodzę rychło: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa księgi tej. (8) A ja Jan widziałem i słyszałem te rzeczy. A gdy słyszałem i widziałem, upadłem, abym się pokłonił przed nogami Anioła onego, który mi to pokazywał. (9) Ale mi on rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków, i tych, co zachowują słowa księgi tej; Bogu się kłaniaj (Obj. 22:6-9).

6. Te słowa ... Te cudowne obietnice. R3572:2

7. Błogosławiony (szczęśliwy) ... Mistrz zwraca się do wszystkich ze swego Kościoła, którzy mają uszy do słuchania. R3572:2

8. Ja Jan ... Jan przedstawia uczniów żyjących w czasie, kiedy sceny wieku Tysiąclecia zaczynają się rozgrywać we wtórej obecności Jezusa (Patrz Jan 21:22). R581:6

Upadłem ... W końcu wieku Ewangelii mógłby wśród nich [klasy Jana] pojawić się duch oddawania zbyt dużej czci jednostce użytej przez Pana w udzielaniu im Boskiego światła na czasie. R3572:4

Zawsze było i jest skłonnością ze strony wielu, aby darzyć sług Bożych, używanych od czasu do czasu jako Jego specjalni słudzy, czymś więcej niż miłość, poważanie i cześć. R2079:5

Apostoł Paweł zapewnia nas, że to usposobienie wskazuje na pewną miarę cielesności i zapytuje: kim są Paweł, Apollos i Piotr, jeśli nie sługami jedynie, czyli przewodami Boga? R2079:6

Podobnie czynią setki tysięcy tych, co mianują się od imienia Lutra, Kalwina, Wesley’a, Campbella i innych, którzy większym poważaniem darzą ich nauki i pisma niż Słowo Boże. R2079:6

Podobnie dzisiaj, w świetle Teraźniejszej Prawdy, istnieje niewątpliwie potrzeba, aby stać na straży przeciw tej cielesnej skłonności, która, jak pokazała przeszłość, miała tak szkodliwy wpływ. R2079:6

Anioła ... Posłaniec, przedstawia tych z klasy Jana, którzy używani są jako narzędzia Boże do kierowania uwagi na przychodzącą chwałę i pobudzania klasy Jana do oglądania tych rzeczy oczami wiary. R581:6

9. Rzekł do mnie ... Reakcja i słowa anioła pokazują sposób, w jaki prawdziwi posłańcy Boga winni traktować takie oddawanie czci. R582:1

Nie czyń tego ... Nie kłaniaj mi się, ponieważ nie jestem autorem tego planu. R3572:4

Mówimy to do wszystkich, którzy skłonni są do oddawania czci skromnemu ludzkiemu pośrednictwu wybranemu przez Boga, jako przewód błogosławieństw Teraźniejszej Prawdy. R1867:3

Brat Russell nie pragnie jakiegokolwiek oddawania mu czci, nie pragnie jakiejkolwiek niestosownej adoracji, nie pragnie jakichkolwiek pochwał. CR125:5

Wszyscy, którzy czczą jakąkolwiek organizację kościelną powinni być ostrzeżeni. R65:5

Chrześcijanie o męskim usposobieniu są zawsze przeciwni okazywaniu nabożnej czci i pochlebstwom. Lecz mniej dojrzali będą często ku własnej szkodzie o nie zabiegać i je otrzymywać. Zatem Apostoł doradza wybór starszych o ustabilizowanym charakterze raczej niż "nowicjuszy". R1895:3

Współsługą ... A nie twoim Panem. R1867:3

Proroków ... Wszyscy prawdziwi nauczyciele są mówczymi narzędziami Boga. R1867:3

I tych ... Wszyscy słudzy Boży bez względu na czas lub zasięg ich usługi są współsługami. R2080

Oddaj cześć Bogu ... Woda życia i jej Dawca mają być czczone, a nie gliniane naczynia, przez które ona jest posyłana. Gliniane naczynia nie mają nic z czego mogłyby się chlubić. R1867:3
 
 
Nie pieczętuj

 
W epoce Starego Testamentu prorok Daniel otrzymał wizję czasów ostatecznych, ale Bóg kazał mu księgę "zapieczętować" (Dan. 12:4). Wizja dotyczyła bowiem bardzo odległej przyszłości, więc nie mogła być zrozumiana wcześniej, az przyjdzie na to odpowiednia pora. Odwrotna jest sytuacja klasy Jana, którą Pan wtajemniczył w czas Końca Wysokiego Powołania (1977), czas uwielbienia Kościoła (1981) oraz czas ziemskiej Restytucji (1984). Ta radosna wiedza nie ma być tajona, lecz ogłaszana dla wszystkich, którzy "mają uszy do słuchania". Ogłaszanie tej wiedzy objawiła stan serca poszczególnych członków domu wiary.

(10) Potem mi rzekł: Nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej; albowiem czas blisko jest. (11) Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi: a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. (12) A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego. (13) Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny. (14) Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta. (15) A na dworze będą psy, i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo. (16) Ja Jezus posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. (17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Pzyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. (18) A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeśliby kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeśliby kto ujął z słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota, i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze. (20) Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie! (21) Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi Amen" (Obj. 22:10-21).

10. Nie pieczętuj ... Nie miej poczucia, że tę sprawę koniecznie trzeba ukryć. R3572:5

Czas bliski jest ... czas na "uzdrawianie narodów" i czas, kiedy "nie będzie żadnego przekleństwa" (Wiersze 2 i 3). R477:2*

W czasie, gdy zarysy symbolicznego objawienia zostaną zrozumiane i ocenione przez lud Pański, będzie on wiedział, że czas zakończenia jest blisko, we drzwiach. R3572:5

11. Niech ... On nie "pozwoli" ani zgodzi się na niekończące się naruszanie Jego prawa. R477:1*

Nadal czyni nieprawość – Nieprawi i plugawi po prostu ignorują to posłannictwo i nie przejmują się nim specjalnie. R3572:6

Ten, kto jest niesprawiedliwy, czyli w myśl prawa Słowa Bożego brak mu świętości, będzie dotąd przez nie sądzony [w dniu sądu Tysiąclecia], aż zostanie zmieniony, czyli odnowiony w swym charakterze. R527:5*

Kryterium (miernikiem) sądu jest objawione Słowo Boże. Przez nie święci rozsądzają się sami. Kiedy nastaną sprawiedliwe rządy, a przekleństwo będzie usunięte, to samo prawo pozostanie nadal kryterium sądu. R477:5*

Niech dalej się plugawi ... Objawienia planu Bożego nie są zamierzone, aby nawracać plugawych, aby uczynić z nich sprawiedliwych, ani też, na odwrót, nie będą one sprawiedliwych skłaniać do grzechu. R3572:5

Lecz kto sprawiedliwy ... Nie tylko ci, którzy są święci. Są niektórzy, nie należący do świętych, którzy niemniej jednak są osobami sprawiedliwymi. R3572:5

Dalej się uświęca ... Kto jest teraz osądzony przez to prawo być świętym, ten w wiekach przyszłych będzie święty nadal. R477:5*

12. Zapłata jest ze mną ... Całe Pismo Święte wskazuje na fakt, że zapłaty naszego Pana mają być rozdawane podczas Jego wtórego przyjścia, lecz nie wcześniej. HG664:3

Świadectwo Pisma Świętego wskazuje jasno i dobitnie na wtóre przyjście Chrystusa i zmartwychwstanie jako, po pierwsze, nadzieję dla Kościoła, i po drugie, nadzieję dla świata. F664

Jeden z wielu tekstów potwierdzających wizję przyszłych nagród i kar. R2613:6

Każdemu oddać ... To pismo uczynione jest bez znaczenia przez tych, którzy przyjmują teorię, że każdy członek Kościoła w chwili śmierci przechodzi natychmiast do chwały. HG267:6

13. Początek ... Początek i koniec stworzenia Bożego. R1514:3

Bezpośrednie stworzenie Jehowy. R1278:3

Jezus był pierwszym z Bożych stworzeń, jedyną istotą stworzoną bezpośrednio. Wszystkie dalsze stworzenia Jehowa uczynił przez Syna. R5748:1

On jest tym, który ten cudowny plan zapoczątkował i tym, który go dokończy, chociaż nie jest jego autorem. R1060:4

"Pierwej niż Abraham był, Jam jest" (Jan 8:58). R1161:4

14. Czynią (Jego rozkazy) ... Przykazania naszego Pana, a nie dziesięć przykazań izraelskiego Przymierza Zakonu. R1730:6

Przykazania te nie są tak ciężkie i niemożliwe do wypełnienia, jak były przykazania Przymierza Zakonu, ponieważ jarzmo Chrystusa jest miłe, a Jego brzemię lekkie. R1731:1

Przez bramy ... Starożytni Godni z różnych pokoleń Izraela, przez pośrednictwo których narody będą mogły wejść w błogosławieństwa Królestwa. R1353:2

Miasta
... W symbolice proroczej miasto oznacza rząd religijny wspierany przez władzę i autorytet. Symbol ten użyty został dla przedstawienia ustanowionego Królestwa Bożego. Q789:4

Jeruzalem było figurą lub symbolem Królestwa Bożego, Nowego Jeruzalemu. R896:4

Królestwo naszego Pana. R477:4*

15. Na zewnątrz ... W Gehennie, dolinie zniszczenia, stanowiącej odpowiednią figurę wtórej śmierci, całkowitego wytępienia wszystkich rzeczy obrzydliwych i plugawych przy końcu wieku Tysiąclecia. R896:4

Nie ma żadnej wzmianki o tym, że Bóg kiedykolwiek zmusi kogoś do przyjęciu daru życia wiecznego. R890:6

Ich bieg, w przypadku upierania się, skończy się śmiercią – wtórą śmiercią. R1660:3, 890:6

Będą psy ... Termin oznaczający brak szacunku, nawiązujący do dzikich psów, które włóczyły się po wsi i były szkodnikami, w kontraście do psów domowych, cenionych i pieszczonych przez rodzinę. R2653:5

W Biblii nie ma niczego, co wskazywałoby na zmartwychwstanie zwierząt. Q818:2

Mordercy ... Nie oznacza to, że człowiek, który kiedyś był mordercą nie mógłby się zreformować oraz zostać świętym i dziedzicem Królestwa. Jednym z morderców, winnych zamordowania świętego Szczepana, był Saul z Tarsu. R4992:4

I każdy ... Czyli złoczyńcy nie dający nadziei na trwałą reformę, ponieważ przed ich skazaniem na wtórą śmierć, otrzymali od sprawiedliwego Sędziego każdą możliwą sposobność okazania skruchy. R1454:6

Trwa w kłamstwie ... Są nieuczciwi jak faryzeusze starożytności. Mówią, że widzą, podczas gdy w sercu czują, że są ślepi. Tacy nie są obecnie godni prawdy. Wkrótce staną się oni dostatecznie uczciwi aby przyjąć prawdę, lub, w przeciwnym wypadku, będą wytraceni wtórą śmiercią jako ci, którzy popełniają i miłują kłamstwo. R1037:5

16. Wam ... klasie Jana. R477:4*

Jestem ... Uwielbiony Jezus. R944:1*

Korzeń ... Musi On być zarówno Synem Dawida, jak i Panem Dawida. Musi być zarówno pędem, jak i gałązką z korzenia Dawida. Jakimś sposobem Dawid musi być też widziany jako gałąź wyrastająca z Chrystusa jako korzenia. R809:2
 
Korzeń Dawida oznacza pochodzenie, źródło życia i rozwój Dawida. E136

Na mocy ofiary ze swego niepokalanego życia stał się korzeniem Dawida oraz jego Panem. E136

Potomek Dawida ... Według ciała, nasz Pan Jezus był przez swoją matkę Synem, gałęzią, pędem czyli potomkiem Dawida. E136

Jezus Chrystus był Synem Człowieczym, nie w tym sensie, że był po prostu człowiekiem, lecz dlatego, że był synem człowieka Dawida. R944:1*

Gwiazda poranna ... Jezus. Poranek Tysiąclecia już jest, lecz wczesny, jeszcze nie dość jasny dla wszystkich, z wyjątkiem przyszłych przebudzonych, czuwającej Oblubienicy, która otrzymuje światło Gwiazdy Porannej. Będzie to na jakiś czas przed wschodem słońca. R4370:2; R348:6

On jest Światłem Świata (Jan 1:4, 9) i Słońcem Sprawiedliwości (Mal. 4:2). R1063:3*
 


 
 
17. Duch i ... Duch wyraźnie odnosi się do Jezusa Chrystusa, Oblubieńca. Q838:2

Duch święty jest przewodem pojednania dla Kościoła teraz, i nieco podobnie będzie przewodem pojednania dla świata w przychodzącym wieku. E208

Duch święty będzie współdziałał z chwalebnym Kościołem w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. E165; R4883:1

Podczas wieku Ewangelii Duch wybiera Oblubienicę dla Chrystusa. W końcu nastąpi połączenie. Wtedy, podczas wieku Tysiąclecia, Duch i Oblubienica powiedzą: przyjdź. R137:2*

Oblubienica ... Wtedy uwielbiona. E208

I współdziedzic; w uderzającym kontraście do zbawionego świata ludzkości, który będzie uznany jako dzieci Chrystusa. R2652:3

Czysta panna, teraz poślubiona Synowi Króla niebios, będzie połączona z Oblubieńcem. Wtedy już nie będzie dłużej panną, lecz Oblubienicą, małżonką Baranka i współdziedzicem. R334:5

Jak może Oblubienica dać to zaproszenie skoro ona jeszcze nie istnieje? R4883:1

Oblubienica musi rozwinąć się, zanim będzie mogła przyłączyć się do Ducha w zapraszaniu świata do błogosławieństw, które Bóg ma w rezerwacji. HG745:3

Uwielbiony Kościół. Klasa Oblubienicy przechodzi teraz okres próbny, aby zostało ostatecznie zadecydowane, kto do tej klasy należy. R4627:6

Nazwa "Oblubienica" nasuwa myśl o małżeństwie. Kościół jest już zaręczony z Chrystusem, lecz ślub według obietnicy miał mieć miejsce przy wtórym przyjściu. R4883:1

Jak w żydowskim zwyczaju zaślubiona panna była nazywana oblubienicą od czasu jej umowy z panem młodym, tak poślubiony dziewiczy Kościół zwany jest Oblubienicą Chrystusa przed dopełnieniem ich małżeństwa. R1388:6

Oni nie tylko zaproszą świat. Ich misją będzie również sądzenie, poprawianie i ćwiczenie świata w sprawiedliwości, aby poznał on i ocenił Boskie miłosierdzie. R3917:4

Mówią ... Do wszystkich rodzajów ziemi. NS396:1

Rodzaj ludzki w ogólności [w odróżnieniu od wiernych Żydów], który nie przyjął jeszcze postawy przyjęcia Pośrednika, który wciąż będzie w tym samym nastawieniu co dzisiaj – obcych, przychodniów i cudzoziemców. Nikt nie zacznie żyć, dopóki nie będzie pił wody żywota. Q60:2

Nasze dzieło proklamowania wielkiego posłannictwa nie kończy się wraz z tym obecnym życiem. R37:3

Wiek Ewangelii, daleki od zakończenia misji Kościoła, jest tylko okresem koniecznych przygotowań do wielkiej, przyszłej pracy. A98

Przyjdź
... Zaproszenie dla wszystkich, aby przyszli, byli posłuszni Chrystusowi i otrzymali życie wieczne. Q838:2

Rodzaj ludzki w ogólności, który nie przyjdzie jeszcze do pozycji przyjęcia Pośrednika, wciąż będzie w tym samym nastawieniu co dzisiaj – obcych, przychodniów i cudzoziemców. R5428:4

Wybór Kościoła Bożego będzie wtedy ukończony, a każde stworzenie przyjdzie do poznania prawdy. R4990:4

Potrzeba będzie całego wieku Tysiąclecia na ogłoszenie tego posłannictwa dla wszystkich stworzeń i na to, aby skorzystały one z tych przywilejów. R3571:4

Ten, kto słyszy ... Posłuszni będą mieli przywilej powtórzyć to zaproszenie drugim. Q838:2

Kto chce ... Zaproszenie ogólnoświatowe. R4882:6

"Gdy będę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie" (Jan 12:32) – moim będzie ogólne wezwanie: przyciągnę wszystkich ludzi; będzie to ogólnoświatowa sposobność aby przyjść do mnie. R2759:5

A nie jedynie Małe Stadko. R1952:4

Zupełność złożonego okupu jest najsilniejszym z możliwych argumentów przemawiających za restytucją całego rodzaju ludzkiego. A157

Jest oczywiste, że wyrażenie "kto chce" nie stosuje się do wszystkich w obecnym czasie i nie będzie prawdziwe aż wesele Baranka stanie się faktem. Q838:2

Teraz wybór, natomiast wolna łaska (łaska darmowa, dostępna dla wszystkich w pełnym wymiarze) wtedy. Q788:2

"Nikt do mnie przyjść nie może ..." W tej sprawie jest teraz wyłączność. Jeszcze ten czas nie przyszedł, kiedy woda życia będzie płynęła darmo i ktokolwiek zechce będzie mógł przyjść. R4148:1

"Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu" (Łuk. 2:10), "we właściwym czasie" (1 Tym. 2:4-6). R1908:5

Wszystkie dzieci, małe i duże; głupie, zarówno z usposobienia jak i z powodu fałszywego rozumowania; ślepe, kulawe, nieme i głuche. R1043:6*

W ścisłej zgodności z nauką Izaj. 55:1-13. R3596:6,

W obu przypadkach (Izaj. 51 i Obj. 22) jest to tylko dla tych, którzy pragną wody żywota; "wszyscy, którzy macie pragnienie" i "kto chce" może ją mieć. Nikt nie będzie przymuszany. R1363:3

Jakiekolwiek trudności lub ograniczenia w korzystaniu z życia, które wtedy będzie zaofiarowane, zależne będą od woli słuchającego – "kto chce ..." R1324:1*

Wszyscy, którzy otrzymają je na Jego warunkach miłości, wierności i posłuszeństwa dla Niego. R1095:4

Dla każdego człowieka – Murzynów i białych. HG514:5

Przywróci życie "komukolwiek On chce". Pan chce przywrócić wszystkich, którzy okażą się godni. R1125:4

Niech bierze ... I, jeśli będzie posłuszny, niech dostąpi pełnej miary łaski Bożej, jaka przedstawiona jest w ofercie życia wiecznego. R2061:4

Tutaj zaczyna się dla świata okres próbny, wielki sądny dzień świata – trwający tysiąc lat. R2606:4, 654:5

Wodę życia ... Łaskę Bożą. R2260:6

Woda jest symbolem prawdy. Zaproszenie jest do przyjęcia, czyli uczestniczenia w łasce życia wiecznego w posłuszeństwie prawdzie. R1363:3

Wody prawdy i łaski. R906:1

Prawda, która nie jest skażona błędem. HG522:6

Posłannictwo prawdy przedstawiające środki błogosławienia. Wszyscy, którzy przyjmują, mogą te błogosławieństwa mieć, lecz ci, którzy nie przyjmują i nie są Panu posłuszni, błogosławieństwa nie otrzymają. Q750:2

Bóg otworzył fontannę dla omycia z grzechu i nieczystości. Ktokolwiek chce, może uczestniczyć w błogosławieństwach i pojednaniu z Bogiem, a tym samym osiągnąć życie wieczne. R5084:1

Te wspaniałe łaski zsyłane na rodzaj ludzki będą miały wszystkie ziemski charakter. R4883:4

Darmo ... Łaska Boża jest zawsze wolna, w sensie nie zasłużenia na nią, lecz w obecnym czasie jest ona ograniczona do pewnych klas, gdy zaś w przyszłym wieku cały świat będzie zaproszony aby brał udział w łaskach. A96

18. Dołoży ... Ostrzeżenie to bardziej lub mniej wstrzymywało ludzi od fałszowania ksiąg kanonicznych. Wierzymy, że bardzo niewiele wstawek do tekstu Biblii było zamierzonych. Najczęściej znalazły się w niej one przypadkowo, zwykle przez skopiowanie marginesowego komentarza do tekstu. R1210:2

Aprobata interpolacji [wstawek] teraz, gdy o nich wiemy, byłaby przyłączaniem się do tych, którzy napisali je celem dodania do Słowa Bożego. Q747:4

20. Przychodzę szybko ... Tę tęsknotę, nadzieję i oczekiwanie na przyjście Króla znajdujemy w pismach wszystkich apostołów (Jak. 5:7; 1 Piot. 5:4; Jud. 14; 2 Tym. 4:8). R2926:1
 


 
 
Ta księga, będąca symboliczną, nie może być zrozumiana inaczej, jak tylko przez zerwanie jej pieczęci. Kiedy jej treści będą mogły być ocenione, można to uznać za dowód wtórego przyjścia Pańskiego. R3572:3

Amen, przyjdź ... Napisana została jakieś 26 lat po zniszczeniu Jeruzalemu, co dowodzi, że wtóre przyjście naszego Pana nie zostało spełnione przez tamto wydarzenie. A90; R531:4

Apostoł Jan z miłującą tęsknotą wypatrywał tego Królestwa i wtórego przyjścia naszego Pana, i nic nie wiedział o pośredniczącym panowaniu Tysiąclecia. HG274:3
 
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball