TrzyBiada.pl
26
PAŹ
0
4.7K
Lubię to
Sprawiedliwe rządy Chrystusa

 
"(11) I ujrzałem tron wielki biały, i siedzącego na nim, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione".

11. Wielki biały tron ... Tron sprawiedliwości, bezstronności, miłosierdzia i miłości. R2338:1

"Będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił" – Chrystusa i świętych (Dz. Ap. 17:31). HG233:2

Wielki biały tron mówi o błogosławieństwach tylko dla tych, którzy miłują sprawiedliwość i nienawidzą nieprawości. SM696:1

"Gdy przyjdzie Syn Człowieczy ... zasiądzie na tronie swej chwały" (Mat. 25:31). A345

I zasiadającego na nim ... Chrystus – w pierwszym rzędzie Jezus, Głowa, lecz również zwycięzcy z Nim – jednak wszyscy jako jedność. R332:2

Ziemia ... Społeczeństwo, takie, jak to obecnie zorganizowane, składające się z szeregu warstw, czyli klas [społecznych], a każda z nich utrzymująca swoją pozycję przez uciskanie tych, którzy znajdują się niżej. R332:3

I niebo ... Duchowy nadzór. Zwierzchnictwo Szatana ustanie, czyli stopniowo przeminie. R332:4

Symboliczne niebo i ziemia przedstawiają stary porządek rzeczy, społeczny i kościelny. NS856:6

Uciekły
... Zanikły. NS856:6; SM694:3

Sprzed, lub w obecności, osadzonego na tronie Chrystusa, wszystkie formy zła, ucisku oraz niesprawiedliwości będą musiały pierzchnąć. R332:2

Nie oznacza to, iż kościelni, finansowi i polityczni książęta dobrowolnie uznają, że przyszła godzina zupełnego poddania się Mesjaszowi. NS856:6

Podczas ustanawiania sprawiedliwości i prawa na ziemi, obecne (symboliczne) niebo i ziemia pierzchają, ustępując miejsca nowym niebiosom (rządom) i nowej ziemi (społeczeństwu). R501:4

Jak nam św. Piotr opowiada: obecne instytucje "z wielkim trzaskiem przeminą", a w ich miejsce Pan odsłoni nowe niebiosa i nową ziemię. OV41:4

Nie znaleziono dla nich miejsca ... Co wskazuje, że będą one przepędzane z jednego miejsca po drugim, nigdzie nie mogąc się utrzymać. R332:2
 
 
Indywidualna próba wszystkich ludzi
decydująca o wiecznym życiu lub wiecznej śmierci

 
"(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli według tego, jak napisano było w onych księgach, według uczynków ich. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli; i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. (14) A śmierć i piekło wrzucone są, w jezioro ogniste. Ta jest wtóra śmierć. (15) A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste" (Obj. 20:12-15).

12. I Ujrzałem umarłych ... Cały świat. R3433:3

Ten sąd nie tylko podda próbie tych, którzy będą żywi w czasie ustanawiania Królestwa, lecz obejmie wszystkich umarłych. OV312:3

Wielkich i małych ... Wysokich i niskich – uniżonych i dumnych. Bóg nie ma względu na osoby. R332:4; NS857:5

Przed tronem ... Świat będzie stał na sądzie przed tronem Chrystusa przez cały wiek Tysiąclecia w tym samym znaczeniu, w jakim stał na sądzie Kościół podczas wieku Ewangelii. R3433:3

Celem wypróbowania i ustalenia, czy oni wejdą w najpełniejszą harmonię z Bogiem, czy nie. R4331:2

Księgi ... Księgi Starego i Nowego Testamentu. Biblia będzie używana w przyszłości. R5804:1

To samo prawo i to samo zrozumienie charakteru Bożego, które teraz jest wam przedstawione, w przyszłości będzie przedstawione im. Bóg się nie zmienia, Jego proste prawo jest niezmienne. HG233:2

"Słowa, które Ja mówiłem, one go osądzą w ostateczny dzień" (Jan 12:48) – dniu Tysiąclecia. HG233:3

Otwarto ... Księgi Biblii będą zrozumiane w pełni, wyraźnie, a wielkie lekcje, których nauczają, będą uwypuklone. R3433:4

Napełnienie ziemi znajomością Pana. A345

Nikt nie jest teraz na próbie, dla kogo te księgi nie są w jakimś stopniu otwarte (zrozumiałe). R332:6

Dzięki temu ci, "którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą" (Izaj. 35:8). R501:4

Biblia jest teraz dla świata księgą zapieczętowaną, zrozumianą tylko przez tych, którzy są Jego, a zrozumianą przez nich dzięki objawieniu przez Jego Ducha. R3433:3

Inną księgę ... W kontraście do księgi życia teraz otwartej. Obecna księga życia będzie kompletna i po zakończeniu tego wieku nie będzie uzupełniana o żadne dodatki. Lecz wtedy będzie otwarta inna księga życia, dla świata. R3433:5

Nowa księga życia będzie dla tych, którzy znajdą się na próbie podczas wieku Tysiąclecia. NS858:4

Księga życia ... Rejestr godnych życia wiecznego, dla zapisania imion tych, którzy wtedy będą Pańskimi "owcami", czyli godnymi. R701:1

Imiona wszystkich zaślubionych Panu i Jego Królestwu sprawiedliwości będą wpisane do tej księgi życia. Do samego końca Tysiąclecia one nie będą wymazane, z wyjątkiem przypadku otwartego pogwałcenia ich kontraktu. NS70:3

Biblia wspomina o dwóch księgach życia – jednej, odnoszącej się do obecnego czasu i drugiej, dotyczącej wieku Tysiąclecia (Patrz Obj. 3:5). R5377:3

I umarli ... Umarły świat. Umarli w tym sensie, że Bóg nie uznaje ich jako posiadających prawa do życia, umarli w tym sensie, że oni nie mają Syna. HG149:2

Byli sądzeni ... Wypróbowani, sprawdzeni, a ich postawa potwierdzona dowodami, czy przyjmą, czy też odrzucą doskonałe i wieczne życie, które Boskie miłosierdzie uczyni wtedy możliwym do zdobycia. HG497:5

Nie będący w grobie, lecz znajdujący się na próbie przed sędziowskim tronem. HG149:2

Rozmyślni grzesznicy, znalazłszy się na tak uczciwej i zupełnej próbie jak Adam, a z większym doświadczeniem, będą tak samo winni jak on, i tak samo godni potępienia na śmierć przez to prawo. R912:6

Przez tysiąc lat cały świat ludzkości będzie przed wielkim białym tronem na sądzie, czyli na próbie mającej wykazać, czy są godni życia wiecznego. E469

Według tego ... Według prawa zapisanego w księdze i według ich uczynków. R2338:1

Co napisane w księgach ... Pismo Święte (Jan 12:48). R2677:5

Wzorce sprawiedliwości dla całej ludzkości. NS858:1

Według ich uczynków ... Ich sąd będzie w harmonii z zasadami już ogłoszonymi w Słowie Bożym, zaś decyzja zapadnie "według ich uczynków" – a nie według ich wiary, jak to się ma z nami w wieku Ewangelii. R3580:2

Wielki Pośrednik będzie akceptował niedoskonałe uczynki, według możności. Lecz w miarę podnoszenia się z degradacji wymagania względem ludzi będą rosły coraz bardziej. Gdy w końcu zostaną udoskonaleni, będzie od nich wymagana absolutna doskonałość uczynków. NS858:4
 
13. I morze ... Masy ludzkości, nie będące pod religijnem ograniczeniem – stan ogólny na całym świecie w czasie anarchii, jaka najbardziej będzie się srożyć przy końcu czasu ucisku. "Dokonana Tajemnica"-373

Masy ludzkie nie znajdujące się pod religijnymi ograniczeniami. Ludzkość zostanie wydobyta z tego stanu i poddana ograniczeniom białego tronu. Kiedy wszyscy będą ograniczeni "morza już nie będzie" (Jud. 13; Jak. 1:6). R333:1

Wydało umarłych, którzy w nim byli ... Nowy Władca ziemi będzie miał do czynienia najpierw z tymi, którzy przeżyją czas ucisku, a którzy uważani są za umarłych, chciaż do pewnego stopnia mają trochę życia. Kiedy Pan rzekł: "niechaj umarli grzebią umarłych swoich" (Mat. 8:22), użył tego samego słowa dla określenia obydwu klas. Pan uważa tych, którzy są pod wyrokiem śmierci, za równoznacznych z tymi, na których już ten wyrok został wykonany. Nikt oprócz ludzi Bożych nie został "przeniesiony ze śmierci do życia" (1 Jan 3:14). Wszyscy inni na świecie są umarłymi w oczach Boga. "Dokonana Tajemnica"-373

I śmierć i hades wydały umarłych ... Szeol [hebrajskie] i hades [greckie]; stan niepamięci. E379

Wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą (Jan 5:28, 29). D640
 
 
 
 
"Śmierć i piekło" są kilkakrotnie używane w Objawieniu jako wyrażające pierwszą śmierć. R894:1

Pan Jezus powiedział: "mam klucze śmierci i grobu" (Obj. 1:18). Klucze oznaczają moc i autorytet do odemknięcia zamka. Do otwarcia grobów i wypuszczenia skazańców ludzkich z więzienia śmierci muszą być użyte oba klucze: Wpierw musi być anulowany wyrok śmierci wydany na człowieka w Raju (klucz śmierci), a wtedy nastąpi obudzenie ludzkości z hadesu – stanu nieświadomości (klucz grobu). Dla przykładu: Łazarz został wzbudzony ze snu śmierci (klucz hadesu), ale wyrok śmierci nie został z niego zdjęty i umarł on w końcu ponownie.

I byli sądzeni ... Wiek Tysiąclecia jest dniem sądu dla świata, tak jak wiek Ewangelii jest dniem sądu dla Kościoła. E379

Według swych uczynków ... Postęp w doświadczeniu, coraz większa znajomość i coraz większa siła, przy błogosławieństwach Pańskiego Królestwa uczyni możliwym pomnażanie się w dobrych uczynkach posłuszeństwa. R3433:4

Nowe Przymierze nie ma nic do czynienia z usprawiedliwieniem przez wiarę. Pod tym przymierzem uwielbiony Chrystus udzieli rzeczywistej, nie poczytanej, restytucji przez uczynki, które będą oni wykonywać przy zapewnionej pomocy. R4474:3

14. Śmierć ... Śmierć Adamowa (która rości sobie prawo do całej rasy ludzkiej za grzech ich przodka) zostanie na zawsze pochłonięta. R2608:5

Wynik przekleństwa, które przyszło na Adama. Q830:2

Nie śmierć wtóra, lecz śmierć Adamowa, którą Chrystus przyszedł zniszczyć przez uwolnienie wszystkich jej poddanym. R1592:5

I Hades ... Greckie, hades, grób; stan niepamięci, nieświadomości. R2608:4; E379

Hades [greckie] i szeol [hebrajskie]. Tego ciemnego, tajemniczego stanu, grobu, który w obecnym czasie przemawia do nas nadzieją przyszłego życia przez moc Bożego zmartwychwstania w Chrystusie, nigdy więcej nie będzie. R2608:5

Nie będzie więcej grobu i nie będzie więcej śmierci Adamowej. R333:2

Zwany wielkim więzieniem, ponieważ ci, którzy do niego wchodzą, chociaż faktycznie umarli, nie liczą się za umarłych, lecz jedynie uwięzionych do czasu. R894:1

Grób jest rzeczywiście symbolem nadziei, ponieważ nie mówilibyśmy o nim jako o więzieniu, gdyby nie nasze nadzieje zmartwychwstania. R894:2

Hades nigdy nie jest kojarzony z wtórą śmiercią, ponieważ ci, którzy idą na wtórą śmierć, nie są w żadnym sensie "więźniami nadziei". Są oni całkowicie zniszczeni. R894:4

"Jako ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczona śmierć [Adamowa]" (1 Kor. 15:26). R2601:1

Wrzucono ... Te dwie śmierci nie są tym samym – pierwsza jest wrzucona do drugiej i w niej zniszczona. R769:5

Jest to tylko inny sposób wyjaśnienia nam, że śmierć Adamowa i grób z nią związany będzie zastąpiony przez śmierć wtórą. HG497:6

Oznacza ich zniszczenie, czyli koniec. "Śmierci więcej nie będzie" (Obj. 21:4). Q827:2

Kiedy ostatnia jednostka zostanie wybawiona z mocy śmierci Adamowej i grobu, wtedy jezioro ognia [sąd] zniszczy śmierć. R382:1

Niszczenie pierwszej śmierci i hadesu rozpocznie się z początkiem rządu Tysiąclecia i trwać będzie do jego końca. R894:4

Kiedy pełna sposobność zostanie każdemu zaoferowana, to chociaż będą w sobie mieli Adamowe słabości, ich śmierć nie będzie uważana jako część śmierci Adamowej, lecz jako część śmierci wtórej, ponieważ niepowodzenie w czynieniu postępu będzie wynikiem ich własnej samowoli, a nie tej odziedziczonej po Adamie. E380

Jak w Jerychu – trąbiono w trąby przez sześć dni, a miasto upadło w siódmym, tak posłannictwo Biblii przepowiedziało zniszczenie podczas Tysiąclecia zła z sześciu tysięcy lat. R5344:1

Jezioro ognia ... Odniesienie do ogni w Dolinie Hinnom (Gehenna) podtrzymywanych w celu niszczenia odpadków i zapobieganiu zarazy. Do tego ognia mogły być wrzucane dla zniszczenia zwłoki złośliwych złoczyńców. Przez to dolina symbolizowała wtórą śmierć. R4559:1

Jezioro ognia jest tak samo symboliczne jak bestie. Jezus tłumaczy ten szczególny symbol i mówi: "Jezioro ogniste, to druga śmierć". HG165:3

Jezioro ogniste (Gehenna) wyobraża zupełne zniszczenie, wtórą śmierć, która zupełnie zniszczy wszystkie złe rzeczy. E380

"Zgotowany diabłu i jego aniołom" – posłańcom czyli sługom (Mat. 25:41). R3084:1

Jest rzeczą nadzwyczajną w naszych czasach, kiedy przeważają sentymenty przeciwne okrucieństwu, a okrucieństwa Ciemnych Wieków są powszechnie potępiane, że wyznania wiary nadal mają swoich gorących zwolenników, którzy jakimś sposobem uważają, że czczą Boga w przypisywaniu Mu okrutnego charakteru. R3242:5
 
 

 
 
Śmierć druga ... Unicestwienie, bez nadziei. Q831:2; R5057:5

W uderzającym kontraście do pierwszej, czyli Adamowej śmierci. Nie oznacza to, że wszystko to, co jest na nią skazane, umiera po raz drugi. Śmierć, hades, "bestia" i "fałszywy prorok" nigdy przedtem nie były zniszczone. R2608:4

Te dwie śmierci różnią się tym, że druga śmierć będzie nieodwołalna – nie będzie z niej żadnego odkupienia i żadnego zmartwychwstania. Q831:T; R5057:5

Śmierć jest zapłatą za grzech. Pierwsza, zapłatą za grzech Adama; druga śmierć, zapłatą za ich własny, a nie za grzech Adama. R381:1

Śmierć druga nie jest nigdzie określona jako nieprzyjaciel, lecz jako przyjaciel Boga – jego sługa do "niszczenia tych, którzy psują (psuliby) ziemię" (Obj. 11:18). R3175:6

Druga śmierć nigdy nie będzie zniszczona. R894:4

Śmierć Adamowa nazwana jest "snem". Taki symbol nie jest używany w odniesieniu do śmierci wtórej. R2608:5

Każdy otrzyma tylko jedną indywidualną próbę. Tylko jeden okup został złożony. Chrystus więcej nie umiera. A242

Ze słów "Chrystus więcej nie umiera" (Rzym. 6:9) wynika, że nikt z tak potępionych nie może być uwolniony, czyli odkupiony, jak był Adam. R912:6

Jezus nie odkupił nikogo z wtórej śmierci. Okup, który złożył, dotyczył rozliczenia wyłącznie za grzech Adama. R763:6

Kara za grzech będąca śmiercią, przy braku nadziei na jakiś ratunek, czyli dodatkowe wykupienie ze śmierci, czyni tą śmierć karą wieczną. R2304:6, 1180:1

Zniszczenie, które nigdy nie skończy się zmartwychwstaniem. R1882:4

Fakt, że ma być druga śmierć sugeruje, że była też pierwsza. Nie tylko to. Musi być drugą taką, czyli podobną do pierwszej, inaczej nie byłaby drugą. R381:1

Pierwsza śmierć jest opisana w pierwszej części Biblii. Wtórej śmierci nie napotyka się ani razu, aż dopiero w ostatniej część Biblii. Fakt ten jest bardzo sugestywny. R1478:1*

Nikt nie może zasłużyć na wyrok śmierci wtórej, wyobrażonej przez Gehennę, zanim nie wydostanie się spod wyroku pierwszej śmierci, śmierci Adamowej. NS309:5

15. A jeśli ktoś ... Nawet po stu latach będą oni jeszcze "dziećmi" (Izaj. 65:20), tylko częściowo rozwiniętymi. Lecz rozmyślne odrzucenie przez nich daru życia policzone będzie tak samo, jak gdyby osiągnęli doskonałość i wówczas zbuntowali się przeciw Boskim prawom i zarządzeniom. R1261:6

Nie znalazł się zapisany ... Ci, którzy nie wejdą w harmonię z prawem miłości, które jest przeciwieństwem wszystkich uczynków Diabła, będą policzeni jako słudzy grzechu i Szatana. R4217:5

Tacy, którzy rozmyślnie wzgardzą łaską Bożą i przylgną do grzechu, kiedy zdolni byli go uniknąć, będą osobnikami godnymi zniszczenia – wtórej śmierci. R912:2

Nie nieświadomi, wprowadzeni w błąd, zaślepieni lub zwiedzieni, lecz rozmyślnie niegodziwi. HG329:4; 728:4

Włączając "wszystkich, którzy miłują kłamstwo i czynią je" (Obj. 22:15). R477:4

Ci, którzy w tej próbie dowiedli, że nadal miłują grzech, pomimo całej znajomości i doświadczenia z nim – ile ten grzech kosztuje, itd. R1073:4

Przy końcu Tysiąclecia nikt nie będzie sługą Szatana nieświadomie lub niechętnie, jak to się ma obecnie z wieloma. R1040:3

Wykazanie, którzy są przyjaciółmi prawdy i sprawiedliwości, a którzy nieprzyjaciółmi, wymagać będzie całego tysiąca lat. R2736:6

Nikt nie będzie zniszczony, kto jest godzien życia, którego dalsze życie byłoby błogosławieństwem dla niego samego i dla innych, pozostających w harmonii ze sprawiedliwością. R893:3

W księdze życia ... Warunkiem będzie ich wejście w zupełną harmonię z Królestwem i jego prawami miłości do Boga i ludzi. R219:4

Został wrzucony ... Bóg nie stara się naginać niechętnych, lecz ma upodobanie w przyjęciu, w pomocy i przywracaniu tych, którzy są chętni. Bóg nigdy nie zniszczy woli niechętnych i nie uczyni ich jedynie automatami. R1176:3

Nie ma żadnej wzmianki o tym, że Bóg kiedykolwiek zmusi kogoś do przyjęcia daru życia wiecznego. R890:6

Do jeziora ognia ... Symbolicznego. R912:4

Tutaj, i gdziekolwiek, użyte jako symbol zniszczenia, symbol wyciągnięty z Gehenny, czyli Doliny Hinnom [na południu za miastem Jeruzalem]. R2601:3
 
 
 
 
W Gehennie zawarta została nauka, nie o torturach, lecz o zniszczeniu. Nikt nie był męczony w ogniu Doliny Hinnom. HG653:6
 
Zagłada ta jest przedstawiona symbolicznie przez ogień i została zilustrowana przez płomienie z doliny Hennom (niewłaściwie tłumaczonej na „piekło"), w której niszczone były śmieci z Jerozolimy. Dolina Hennom (grec. Gehenna) była niegdyś dość głęboka. Wrzucano do niej padlinę, a także zwłoki wielkich przestępców. Symbolizowała ona stan beznadziejności – unicestwienie.
 
 
 
 
Jezus posłużył się Jerozolimą jako symbolem Nowego Jeruzalem. Owa dolina – Gehenna – wyobrażała wtóra śmierć, z której nie będzie już wybawienia ani powrotu.
 
Gehennę nazywano kiedyś Tofet. Gdy Izrael popadł w bałwochwalstwo, wystawiono tam posąg Molocha, w którego ramionach palono żywcem dzieci w ofierze demonom. Prawy król Jozjasz zamienił to miejsce w śmietnisko.
 
 
 
 
Nasi pobożni ojcowie uczynili dla nas gorszych bogów – bogów wyznaniowego credo! Uczono nas, że należy im składać ofiary z milionów pogan i nie ochrzczonych niemowląt. Te czasy należą już, dzięki Bogu, do przeszłości. 
 
Zło ma być wykorzenione a sprawiedliwość mocno i na trwale ugruntowana w tych, i przez tych, którzy ją miłują. R1108:5

Brakuje wszelkich podstaw do wierzenia w próbę dla kogokolwiek poza tym czasem. R764:5
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Izrael wczoraj, dzisiaj, jutro
Artykuł tłumaczony z Bible Student Archives https://www.biblestudentarchives.com/documents/IsraelTract.pdf     "I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Okup ukazany w ceremoniach Zakonu
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który ...dalej
Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal
„Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal”. 2 Królewska ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
"IZRAEL" - wznowienie broszury z 1980 roku - część 3 z 10
Komentarze współczesne niebieską czcionką     SIEDEM CZASÓW KARANIA   "I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball