TrzyBiada.pl
27
PAŹ
0
2.6K
Lubię to
Etykieta: Apokalipsa


Wyrażenia księgi Objawienia są prawie wszystkie symboliczne. Powszechna jest więc opinia, że nie można żadnej nauki opierać całkowicie na wersetach w niej zawartych, jeżeli ta nauka nie ma oparcia w innej części Pisma Świętego. Nie można żadnej doktryny budować wyłącznie na podstawie tekstu Objawienia.

Oprócz symboli i symbolicznych wizji występują w tej księdze również znaki (gr. semeion). Za pomocą pewnych proroczych znaków miało być rozpoznane pierwsze przyjście naszego Zbawiciela. Niewielu Żydów miało właściwy stan serca, aby te znaki zauważyć. Podobna zasada obowiązuje w wieku ewangelicznym. Druga obecność Pana Jezusa, tym razem niewidzialna, miała być również stwierdzona za pomocą spełniających się znaków. Takie znaki obecne są również w Apokalipsie. Na przykład, dwa z nich nazwane są nawet wielkimi znakami: Niewiasta rodząca z końcem wysokiego powołania przyszłego władcę narodów (12:1) i siedmiu aniołów wylewających (wraz z tym końcem) plagi ostateczne (15:1).

Pierwszy werset księgi mówi, że Pan Jezus przekazał Janowi treść Objawienia zakodowaną znakami (gr. esemeion) przez anioła. Ostatni rozdział wymienia tego anioła dwukrotnie (wersety 6 i 16). Kim jest ten anioł pośredniczący w rozpoznaniu wizji i znaków? Plan Boży ukazany został jako zapieczętowany zwój zapisany wewnątrz i zewnątrz. Zewnętrzne treści Objawienia były dostępne dla ludu Bożego przez cały wiek Ewangelii, dostarczając wielkiego błogosławieństwa i ogólnej orientacji w Planie Bożym. Zasadniczą tematem tego zewnętrznego pisma jest obietnica odkupienia przez krew Baranka Bożego. Treść pod kolejnymi pieczęciami zaczął ujawniać nasz Pan, Baranek, w Jego drugiej obecności. Ich treść nie mogła być jednakowoż udostępniona klasie Jana inaczej, jak tylko przez ludzkie narzędzia. Nie mogły to być z pewnością przypadkowe osoby, lecz narzędzia specjalnie wybrane. Tak jak Pan Bóg użył Aarona za "usta" dla Mojżesza, aby ten o jego misji przekonał wpierw starszych izraelskich a potem i cały naród.
 


 
 
"(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby ukazać sługom swoim rzeczy, które się wkrótce dziać mają; a on wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swemu Janowi, (2) który świadectwo wydał słowu Bożemu, i świadectwu Jezusa Chrystusa, i cokolwiek widział. (3) Błogosławiony, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane; albowiem czas bliski jest".

1. Objawienie ... Nazwa, która oznacza odkrywanie i nasuwa myśl o czymś ukrytym. W szczególności odkrycie rzeczy poprzednio nie rozumianych. A27

Księga jest pełna znaków i symboli, najwidoczniej zaplanowanych jako zapora chroniąca jej tajemnice przed wszystkimi oprócz świętych, a nawet przed świętymi, aż przyjdzie słuszny czas na ich ujawnienie. R5992:2

Jezusa Chrystusa ... Nasz wzbudzony Pan. R726:4

Posłał anioła ... Zrozumienie księgi Objawienia zostało udostępnione klasie Jana przez dwie osoby spośród Domu Wiary w USA i w Polsce:
 


 
 
Aby ukazał sługom swoim, co ma się stać wkrótce.. Większa część wizji Jana nie odnosi się do dnia Tysiąclecia, lecz do czasu, jaki go poprzedza. R2826:1

Przedstawił w znakach ... Wyrażone w znakach i symbolach, co jest regułą. Wyrażenia literalne użyte wyjątkowo, tylko wtedy, gdy jest to nieuniknione. R5992:2

Słudze swemu Janowi ... Który w pewnej mierze był obrazem na ostatnich żyjących członków Małego Stadka; klasy, która oczami zrozumienia widzi wizje i objawienia, które Jan widział w symbolach będąc w zachwyceniu. R3568:6

3. Błogosławiony, który czyta ... Już samo czytanie jej sprowadza błogosławieństwo. A27

Chociaż nawet nie rozumieją. R2827:5

I – Specjalne błogosławieństwo. R2827:5

Którzy słuchają ... Rozumieją; jeśli nawet tylko częściowo. A27

W miarę jak jej tajemnice ujawniają się stopniowo, zrozumienie stąd wypływające przyniesie dodatkowe błogosławieństwo. OV7:T

I ci, którzy słuchają ... Ci z domu wiary, którzy mają uszy do słuchania Prawdy na czasie.

Zachowują ... Dostosowują swoje życie do rzeczy, które są w nim opisane. R2827:5

(4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest, i który był, i który przychodzi, i od siedmiu duchów, którzy są przed jego tronem, (5) i od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, i władcą nad królami ziemi. Jemu, który nas umiłował, i uwolnił nas od grzechów naszych krwią swoją, (6) i uczynił nas królestwem, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. (7) Oto przychodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekać będą z jego powodu wszystkie plemiona ziemi. Tak, Amen. (8) Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, który jest, i który był, i który przychodzi, on Wszechmogący.

4. Siedmiu zborów ... Trzy pierwsze rozdziały Objawienia zawierają szczegółowe opisy i ogólne napomnienia nie tylko dla wymienionych zborów miejscowych, lecz również dla wszystkich "zwycięzców". One nie tylko stosują się do różnych epok historii Kościoła jako całości, ale także do różnych klas w każdej epoce. R4870:2

Każda z tych epok jest okresem ogólnym, który zachodzi na sąsiednie i nie musi konieczne posiadać szczególnej chwili jego rozpoczęcia oraz szczególnej chwili zakończenia. R5718:1

5. Pierworodnym ... Zwycięski Jezus, Pan życia i chwały. E136

Z umarłych ... Chociaż przed Nim niektórzy zostali na krótko wzbudzeni, to jednak znowu wrócili do stanu śmierci. Nasz Pan był pierwszym, który doświadczył zmartwychwstania do doskonałości i życia wiecznego; zmartwychwstania w pełnym sensie tego słowa. R5991:3

Władcą nad królami ... Został On wielce wywyższony i ogłoszony obecnie jako książę, czyli władca królów ziemi. R2866:1

Który uwolnił nas własną krwią ... "Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 Jan 1:7). E445

6. Uczynił nas królami i kapłanami ... Obecną misją Kościoła jest przygotowanie się, aby być królami i kapłanami w następnym wieku Tysiąclecia. Wtedy Królewskie Kapłaństwo ma być Boską agencją w przynoszeniu rodzajowi ludzkiemu błogosławieństwa. R5822:2

Ci "wybrani" królowie i kapłani będą w pełni wykwalifikowani do używania swej mocy z umiarem – z nowymi umysłami, które są teraz rozwijane, ćwiczone i przyprowadzane do poziomu doskonałej miłości, pełnej litości, współczucia, braterskiej dobroci i harmonii. R2879:6

7. Przychodzi (gr. erchetai) z obłokami ... Ciemny dzień. "Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie" (Mat. 24:21). R5269:2

I ujrzy [gr. horao] Go ... Pismo to nie odnosi się do naturalnego ludzkiego wzroku, ponieważ Pan powiedział (Jan. 14:19): "Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie". Potem, odnosząc się do Jego wiernych naśladowców, którzy mają być przemienieni do duchowego stanu, dodał: "lecz wy oglądać mnie będziecie". R5269:1

Wszelkie oko ... Cały rodzaj ludzki. R5269:2

A także ci, którzy Go przebili ... Żydzi. SM425:2

Narzekać będą z Jego powodu... W czasie wtórej obecności naszego Pana świat będzie daleki od nawrócenia się do Boga. R5991:6

Ludzkość, która nie miłuje faktu, że się On pojawi, ujrzy Chrystusa nadciągającego z sądem. Z tych okoliczności wyniknie narzekanie. OV222:3

Manifestacja Jego mocy, rozbijająca w kawałki elementy obecnego porządku rzeczy, spowoduje czas wielkiego ucisku. R4602:2

8. Jam jest Alfa i Omega ... Patrząc na początek stworzenia ujrzeliśmy Go jako Alfę [pierwsza litera alfabetu] tego planu, gdy zaś wiarą spoglądamy w objawioną przyszłość postrzegamy Go jako Omegę [ostatnia litera]. R422:6

Początek i koniec ... Pierwsze i ostatnie bezpośrednie stworzenie Boga. R1514:6

Bóg stworzył tylko jedną istotę i nigdy nie uczynił kogokolwiek więcej. CR290:1

Jako przedstawiciel Jehowy, Jezus jest początkiem i dokończeniem cudownego planu, chociaż nie jest jego autorem. R1060:4

Który był ... Odniesienie do preegzystencji Jezusa. R1161:5

Wszechmocny ... "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" (Mat. 28:18). Dopiero od czasu swego zmartwychwstania Chrystus stał się Wszechmogącym. Ojciec dał Mu tę moc. R1515:1

(9) Ja, Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku i królestwie, i w wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. (10) Doznałem zachwycenia w dzień Pański, i słyszałem za sobą głos wielki jakby trąby, mówiący: (11) To, co widzisz, zapisz w księdze, i wyślij do siedmiu zborów – do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tyjatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. (12) I obróciłem się, aby zobaczyć, co za głos mówił ze mną; a obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych, (13) a pośród onych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w długą szatę, i przepasanego przez piersi pasem złotym. (14) A głowa jego i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jako płomień ognia. (15) A nogi jego podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego, a głos jego, jak głos wielu wód. (16) I miał w prawej ręce swojej siedem gwiazd, a z ust jego wychodził miecz obosieczny, ostry, a oblicze jego jak słońce, w pełnym swoim blasku. (17) A gdy go ujrzałem, upadłem u stóp jego, jak martwy. On zaś położył na mnie swoją prawicę, mówiąc: Nie bój się! Jam jest on Pierwszy i Ostatni, (18) i żyjący: a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. I mam klucze śmierci i Hadesu. (19) Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co się stanie potem. (20) Co do tajemnicy onych siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w prawej ręce mojej, i siedmiu złotych świeczników: Siedem gwiazd, to Aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów.

9. Ja Jan ... W pewnym stopniu figuruje ostatnich żyjących członków Małego Stadka. "A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?" (Jan 21:22, 23). R3568:6

Brat wasz ... Będąc dalekim od nadymania się z powodu tego przywileju, Jan skromnie przypomina nam, że wizja pochodziła od Boga, a on po prostu jest towarzyszem w ucisku. Nie tytułuje się jako "Wielebny święty Jan, Doktor Teologii". R1598:3; R2826:2

I współtowarzysz ... Brat wszystkich współuczniów, uczestników takich samych cierpień, a w perspektywie takiej samej chwały. R2826:3

W królestwie ... W zaczątku Królestwa niebieskiego. "Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają" (Mat. 11:12). R1598:3

Byłem na wyspie ... Jako więzień, zesłany na małą, samotną i jałową wyspę na Morzu Śródziemnym. R3568:6; R1598:3; R2826:3

Prawdopodobnie symbolizującej ostracyzm, kompletną izolację i uwięzienie Kościoła. R3569:1

Zwanej Patmos ... Karna wyspa, niemal niezamieszkała, skalista i nieurodzajna, gdzie więźniowie zatrudnieni byli w wydobywaniu marmuru. R3568:6

Z powodu zwiastowania słowa Bożego ... Odosobnieniem ukarany został za wierność w wierze i nauczaniu Słowa Bożego. R1598:3,6

10. W Duchu ... W zachwyceniu ducha. R2826:1

W tym czasie Jan był w szczególny sposób napełniony świętym duchem miłości, uwielbienia i radości w Bogu, co pozwoliło mu na umysłowe wyniesienie się ponad swoje otoczenie i oderwanie się od myśli i uczuć starej natury. R1598:3

W dzień Pański ... Jan miał tę wizję w pierwszy dzień tygodnia. Nasz Pan zaszczycił ten dzień objawiając siebie i udzielając przez Jana pewnych wielkich instrukcji Kościołowi. R2826:1

Odniesienie do wieku Tysiąclecia, dnia Chrystusa. Żyjemy we wczesnym świcie tego dnia Chrystusa. R3569:1

Usłyszałem za sobą głos jakby trąby... My, do których należy rzeczywistość, dochodzimy do wniosku, że przesłanie, które ujawnia cudowne rzeczy Boskiego charakteru i planu, znajduje się za nami. R3569:2

Oznacza to, że rzeczy, które miały być objawione, już się wcześniej rozpoczęły, a ich pewne zarysy idą wyraźnie wstecz aż do czasu ziemskiej misji naszego Pana. 2826:4

Do siedmiu zborów ... Wyobraża siedem okresów rozwoju, czyli epok, w historii prawdziwego Kościoła, między pierwszym i drugim przyjściem Chrystusa. Q754:2; R5992:2

Podczas gdy posłannictwa skierowane do siedmiu zborów były niewątpliwie stosowne dla nich, mają one właściwie jeszcze szersze zastosowanie, do całego ewangelicznego Kościoła; liczba siedem oznacza zupełność. Myśleć inaczej, byłoby przypisywaniem owym siedmiu stosunkowo małym zborom w Azji Mniejszej większego znaczenia, niż na to zdają się zasługiwać, a ignorować inne zbory, liczniejsze i bardziej wpływowe. R5992:2; R3569:3

Siedem ówczesnych miast istnieje do dzisiaj (niektóre w ruinach). Wydaje się rzeczą oczywistą, że miasta te zostały wybrane z uwagi na właściwości ich nazw, odpowiednich dla Boskich zamiarów. R336:1*; HG96:6

12. I obróciłem się ... Podobnie i my obracamy się i spoglądamy w przeszłość, aby widzieć wypełnienie się różnych zarysów Planu Bożego oraz, aby słyszeć i rozumieć posłannictwo, które dał swemu ludowi zmartwychwstały Pan. R3569:2

Siedem złotych świeczników ... Reprezentujących jeden Kościół, którego siedem okresów rozwoju zostały przedstawione przez siedem zborów w Azji Mniejszej, jak również przez złoty świecznik w "Miejscu świętym". R1599:1

Kościół jest Boską instytucją dla oświecania świata; złoto jest symbolem boskiej natury. R1599:2

13. A wśród ... Doglądanie tych świeczników, oczyszczanie knotów, troska o zapas oliwy itp., przedstawia działalność Pana przez cały wiek Ewangelii w kierowaniu, ganieniu, sądzeniu oraz ochronnym nadzorowaniu wszystkich interesów Jego Kościoła. R3569:3

Świeczników ... Ten sam świecznik, jaki był w Przybytku i Świątyni, o tyle że rozdzielony na poszczególne części. Jedność, społeczność między nimi zapewniana jest przez naszego Odkupiciela, pozafiguralnego Arcykapłana. R3569:4

Kogoś podobnego do Syna Człowieczego
... Jan nie zrozumiał, że to, co ujrzał przedstawiało chwalebne ciało Pana, lecz, że była to symboliczna reprezentacja tego ciała. Nie rzeczywisty Pan, ale wizja, wygląd. R3569:2; R1599:2

Odzianego ... Natchnione wyobrażenie obecnej chwały i majestatu Jezusa Chrystusa pod względem chwalebnej świty, osobistości, pozycji, mocy i autorytetu. R1323:3

Całe ciało zakryte szatą. Być może przedstawia to fakt, że chwała ta została zamanifestowana we własnej osobie Jezusa, w Jego własnej misji i w misji Jego dwunastu apostołów. R3569:5

W szatę ... Opływającą całe ciało, szata, jaką kiedyś nosili królowie i kapłani, nie stanowiąca ubioru zwykłych ludzi. R1599:2

Do stóp długą ... Po śmierci apostołów ciało Prawdy było niemal całkowicie zakryte przez osiemnaście wieków aż do obecnego czasu, kiedy członkowie "Nóg" są przez nią oświecani. R3569:5

Przepasanego przez pierś ... Nie w biodrach jak ktoś, kto ciężko pracuje lub biegnie, ale przez pierś, jak ktoś będący w stanie spoczynku i dostojeństwie najwyższej władzy. R1599:4

14. Włosy były białe ... Koresponduje z wizją Sędziwego z dni Daniela (Dan. 7:9, 13, 22) i symbolizuje znajomość, doświadczenie i mądrość znamionujące sędziwy wiek. R2826:5

Jak śnieg
... Reprezentując świetność i czystość. R3569:5

Oczy jego ... Symbolizuje, że nasz Mistrz jest wszystkowidzący i wszechwiedzący. Już samo rozmyślanie o Jego spojrzeniu powinno skłaniać do pokuty i oczyszczać nasze serca, ile to tylko możliwe, aby oddalić od siebie wszystko, co wywołałoby Jego dezaprobatę. R3569:5

Jak ognisty płomień ... Bystrość rozpoznawania. Przedstawia przenikliwą inteligencję. Mówi nam, że Pan nie może być wprowadzony w błąd zewnętrznymi formami lub ceremoniami, lecz odczytuje każdą myśl i intencje serca. R1599:4; R3569:5

15. A jego nogi podobne do czystego mosiądzu... Członkowie "nóg" będą oświeceni przez prawdę, aby nią przyświecać – nie tak jak Głowa, lecz jak wypolerowany mosiądz. R3569:2

Uszlachetniona miedź. Ci, których Pan używa w Jego służbie muszą w swym zachowaniu i w stosunkach ze światem być uszlachetnieni, oczyszczeni i czyści. "Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie" (Izaj. 52:11). R2827:1

Rozżarzonego w piecu ... przedstawia proces rafinacji przez ogniste próby każdego z członków Ciała (1 Piot. 4:12). R2827:1

Wielu wód ... Oznacza ludy, narody i języki (Obj. 17:15). W ten sposób nasz Pan, obecny wśród swego Kościoła, mówi do niego i przez niego w wielu odmianach mowy, w wielu językach. R2826:6

6. W swej prawej ręce ... Pod jego przewodnictwem, ochroną i troską. R3570:4

Siedem gwiazd ... Aniołowie czyli posłańcy, specjalni słudzy Kościoła w każdej epoce. Nosiciele niebieskiego światła, duchowego oświecenia czyli nauki. R2826:6, 3570:4

Z jego ust ... Jego słowa w jego Kościele mają być jak Miecz Ducha, rozeznający myśli i zamiary serca (Heb. 4:12), dzielący i klasyfikujący jego lud, oddzielający od Jego wybranych każdą rzecz nieczystą. R2826:5

Miecz obosieczny ... Słowo Boże, atakujące grzech w każdym kierunku, bez względu na to, czy grzech ten znaleziony został w najgorliwszych Jego naśladowcach, czy gdziekolwiek indziej. R3570:5

Oblicze jak słońce, gdy jasno świeci ... Jezus uwielbiony, przemieniony, jaśniejący jak słońce. Chwała naszego błogosławionego Pana jest tego samego rodzaju, co chwała Najwyższego. Został On uwielbiony chwałą Boga. R3794:4

17. Upadłem u stóp Jego ... Wizja miała tak obezwładniający wpływ na fizyczną budowę Apostoła, że z podniecenia i bojaźni upadł. R1599:4

Gdy przez poznanie planu Bożego otrzymujemy przebłysk chwały Boskiego charakteru, upadamy przed Nim, korząc się do prochu, uświadamiając sobie, że jesteśmy niedoskonali i niegodni Jego łaski i błogosławieństwa. R3569:6

Jak martwy ... Wspaniałość tego, co ujrzał, była tak wielka, że Jan upadł jak martwy, tak jak Daniel padł na twarz w obecności kogoś potężnego i tak jak Saul z Tarsu upadł przed majestatem, który mu się ukazał. R3569:6

Jan może być uważany jako przedstawiciel Pańskiego poświęconego ludu, którzy w Jego obecności czują swoją własną martwotę, będąc symbolicznie ścięci (Obj. 20:4); którzy wyrzekają się własnej woli i przyjmują w zamian wolę Pana. R2827:2-4

Rękę ... Jego moc. R2827:4

Nie bój się ... Nie możemy wejść w ścisłą sympatię z naszym Panem, jeśli wcześniej nie nauczymy się ufać Mu jako Temu, który nas umiłował i kupił swoją kosztowną krwią (Obj. 1:5). R3570:1

Tylko ci, którzy są umarli, ścięci dla Chrystusa, mogą w pełni przyjąć to posłannictwo z właściwą oceną. Od tych bojaźń jest odjęta. R2827:4

18. Jestem tym ... Odkupicielem rasy ludzkiej – Jezusem. Pierwotnie był On na poziomie duchowym. Później żył jako człowiek; On umarł. W zmartwychwstaniu został ożywiony na poziomie duchowym, ale Jego tożsamość, osobistość jest ta sama. R194:2; R5065:4, 4588:1

Który żyje ... Słowa te mówią nam z siłą, że On nie jest już dłużej martwy i że nasza wiara ma uznawać fakt, że On powstał z martwych. On nie mówi: "Jestem Tym, który żył zawsze i który nigdy nie umarł". R4587:3; R2794:6

A byłem umarły ... "Wylał na śmierć duszę swoją" (Izaj. 53:12), uczynił "ofiarą za grzech duszę swą" (Izaj. 53:10). Nie, umarły jedynie z pozoru, lecz rzeczywiście. R2827:4; NS5:5

Dokładnie w takim samym sensie, w jakim umarły był Adam. R4174:2, 4587:3

On dał swoje życie jako równoważną cenę za życie ojca Adama. R5706:4

Śmierć Jezusa nie odkupiła świata, ale stanowiła cenę okupu za świat, która może być zastosowana kiedyś we właściwym czasie. R4587:6

Na prawdzie, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, opiera się cała argumentacja dotycząca naszego usprawiedliwienia z pierwszego grzechu. NS175:4

Żywy na wieki wieków ... Był On pierwszym, który zstąpił do grobu (Efez. 4:9, 10) i został wzbudzony z martwych i który wstąpił wysoko ponad wszelkie imię, jakie może być wymieniane (Efez. 1:20, 21; Fil. 2:9). R5612:5

"Chrystus umarł i ożył, aby mógł być Panem (zarządcą) i umarłych, i żywych" (Rzym. 14:9). NS533:6

Jaźń, tożsamość błogosławionego Syna Bożego wciąż istniała w księdze Bożej pamięci i we właściwym czasie została znów obudzona do życia. R1264:5*

Na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zawisła nadzieja zmartwychwstania Kościoła i świata. R4588:1

Gdyby Ojciec nie wzbudził Go z martwych, wskazywałoby to na jakąś niewierność, jakiś brak ze strony naszego Pana. R4588:1

Klucze ... moc i autorytet do odemknięcia [zamka], otwarcia grobów i wypuszczenia więźniów. E378

Przez wartość okupu, który On dał za wszystkich. R816:3

Abyś "wyprowadził więźniów z więzienia, i tych, którzy siedzą w ciemności z domu więzienia" (Izaj. 42:7). SM611:2

Jakże jesteśmy radzi wiedząc, że klucze wielkiego więzienia są w rękach Tego, który "tak umiłował świat" (Jan 3:16). NS585:6

Ani śmierć ani hades nie są nieprzezwyciężoną barierą, ponieważ Chrystus dzierży klucze do jednej rzeczy i do drugiej, i we właściwym czasie uwolni każdego z pojmanych. R1283:3

Śmierci ... Jezus ma klucz wielkiego więzienia – domu śmierci. R3948:5

W każdym stadium śmierci. Jego przywilejem jest podnieść z degradacji i niedoskonałości tego umierającego stanu tak wielu z nich, jak wielu okaże Mu posłuszeństwo. R2827:4

I Hadesu ... Zapomnienie, grób, grobowiec, wielkie więzienie – dom śmierci. O umarłych mówi się jako o "więźniach nadziei" (Zach. 9:12). E378; R5706:4

Oni "śpią w prochu ziemi" (Dan. 12:2). Nie są ani w rozkoszy, ani w męce – są umarłymi i potrzebują przebudzenia. NS800:5; NS119:1

"Dopóki niebo nie przeminie [symbol obecnych rządów Szatana, 'księcia mocy powietrza' (Efez. 2:2) – nieba], nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu" (Hiob 14:12). R194:2

19. Napisz ... Rozkaz zapisania wizji rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, żeby Kościół mógł rozważać głębokie znaczenie ich symbolizmu. R1599:5

20. Gwiazd ... w prawej ręce mojej ... Posłańcy kościołów – św. Paweł, św. Piotr, św. Jan, itd. – byli tak potężnie prowadzeni i trzymani w dłoni przez naszego Pana Jezusa podczas tego okresu, że przyjmujemy ich nauczania jako Jego własne, wierząc, że ich słowa były rzeczywiście Jego słowami. R5992:3

Moc nauczania i władza przynależą do Chrystusa, Głowy Kościoła, zaś ludzcy nauczyciele są tylko instrumentami w Jego rękach i są przed Nim odpowiedzialni. R1599:4

Jeśli sługa dla jakiejkolwiek przyczyny lub w jakikolwiek sposób wydał się być niewłaściwy, ktoś inny miał zająć jego miejsce i być gwiazdą, czyli posłańcem kościoła tamtego okresu. R2826:6

Siedem złotych świeczników ... Przedstawia wszystkich prawdziwych świętych, czyli nosicieli światła, we wszystkich różnych fazach rozwoju nominalnego kościoła. R1491:1

Światło lampy jest ziemskim światłem, które przedstawia dobre uczynki, posłuszeństwo, itd., tych, którzy nominalnie stanowią Kościół Pański w świecie. R3570:4

Siedem gwiazd ... Światło gwiazdy jest światłem niebieskim, duchowym oświeceniem czyli nauką. R3570:4

To aniołowie ... Posłańcy, przedstawiciele. Wskazuje to, że Pan miał posłać stosowne przesłanie na każdy właściwy czas, czyli epokę w doświadczeniach Kościoła, przez specjalną gwiazdę, czyli posłańca, którego w szczególny sposób upoważnił jako swego przedstawiciela. R3613:2

Siedmiu zborów ... Reprezentanci siedmiu okresów doświadczeń jednego Kościoła.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Jannes i Jambres
  „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy :...Podobnie jak Jannes i Jambres ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball